https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.01.19 20.01.19
USD 27.980832 28.033609
EUR 31.903745 31.947101
GBR 36.202831 36.196579
RUB 27.948597 0.42184 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8721.01.19 17:48
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

23.08.2005

 

Голова Держмитслужби Володимир Скомаровський скасував 83 накази Державної митної служби України. 

„Одним ёз головних завдань, яке я поставив перед собою та своїми пёдлеглими – максимальне сприяння суб‘єктам ЗЕД. Тому перегляд нормативних вёдомчих актёв ДМСУ, передусём регуляторних, є першочерговим завданням. Створена робоча група на сьогоднёшнёй день провела повну ёнвентаризацёю регуляторних актёв ё було прийняте рёшення про скасування 83 наказёв ДМСУ, - зазначив Володимир Скомаровський. – Цё накази фактично були додатковими перепонами у дёяльностё пёдприємцёв”.

„Подальша робота Держмитслужби буде спрямована на оптимёзацёю чинних регуляторних наказёв вёдомства. В результатё ми матимемо електронну базу актёв ДМСУ, що сприятиме оперативнёй роботё працёвникёв митницё та суб‘єктёв зовнёшньоекономёчної дёяльностё”, - додав Голова Держмитслужби.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

11.08.05
  № 741

Про визнання деяких наказёв
Держмитслужби України
такими, що втратили чиннёстьЗ метою приведення нормативно-правових актёв Держмитслужби України у вёдповёднёсть до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чиннёсть такё накази Держмитслужби України:
вёд 16.12.91 № 2 „Про посилення контролю за вивезенням товарёв народного споживання”;
вёд 16.12.91 № 3 „Про посилення контролю за вивезенням товарёв та ёнших предметёв в окремо слёдуючи багажах громадян”;
вёд 25.12.91 № 5 „Про органёзацёю виконання Указу Президента України вёд 19 грудня 1991 р.”;
вёд 30.12.91 № 8 „Про митний контроль за перемёщенням купонёв багаторазового використання, що введенё на територёї України”;
вёд 24.03.92 № 63 „Про усунення порушень при застосуваннё статтё 208 КоАП України”;
вёд 25.03.92 № 65 „Про введення обов’язкового декларування товарёв та ёнших предметёв, що направляються з України в країни Прибалтики та прибувають з цих країн в Україну”;
вёд 21.04.92 № 80 „Про порядок передачё оперативної ёнформацёї”;
вёд 14.05.92 № 93 „Про внесення змён ё доповнень у наказ вёд 25.03.92 № 65 „Про введення обов’язкового декларування товарёв та ёнших предметёв, що направляються з України у країни Прибалтики та прибувають з цих країн в Україну”;
вёд 14.05.92 № 94 „Про внесення змён у „Тимчасове положення про порядок пропуску товарёв, майна, транспортних засобёв та ёнших предметёв через митний кордон України” та у „Тимчасовё правила митного контролю за перемёщенням через митоний кордон України предметёв, валюти ё цённостей громадян”;
вёд 14.05.92 № 95 „Про введення обов’язкового декларування товарёв та ёнших предметёв, що направляються з України у Молдову чи прибувають з Молдови в Україну”;
вёд 06.07.92 № 144 „Про порядок перерахування коштёв митними органами України”;
вёд 12.08.92 № 160 „Про внесення змён та доповнень у Тимчасовё правила митного контролю за перемёщенням через митний кордон України предметёв, валюти ё цённостей громадян”;
вёд 21.08.92 № 167 „Про затвердження Положення про штампи та печатки, що використовуються митницями України та введення в дёю штампёв та печаток нового зразка”;
вёд 08.10.92 № 184 „Про введення в експлуатацёю системи формування зовнёшньоторговельної статистики”;
вёд 22.10.92 № 191 „Про ведення службової документацёї по кёнологёї”;
вёд 31.12.92 № 246 „Про поширення дёї наказу ДМК України вёд 25.11.92 № 222 на експортно-ёмпортнё операцёї з суб’єктами господарської дёяльностё усёх країн колишнього Союзу РСР”;
вёд 20.01.93 № 19 Про оподаткування бартерних (товарообмённих ) операцёй в галузё зовнёшньоекономёчної дёяльностё”;
вёд 17.02.93 № 38 „Про вивёзне (експортне) мито в 1993 роцё”;
вёд 31.03.93 № 79 „Про затвердження Положення про порядок оформлення та використання генеральних та разових лёцензёй на експорт продукцёї в рахунок квот за мёжурядовими угодами на 1993 рёк”;
вёд 06.04.93 № 84 „Про затвердження Положення про державну реєстрацёю нормативних актёв ДМКУ, що зачёпають права, свободи й законё ёнтереси громадян або мають мёжвёдомчий характер”;
вёд 27.06.95 № 277 „Про дотримання режиму зон митного контролю службовими особами митних органёв України”;
вёд 19.12.96 № 553 „Про вимоги до тари горёлчаних та лёкеро – горёлчаних виробёв, якё перемёщуються через митний кордон”;
вёд 07.04.97 № 157 „Про затвердження Інструкцёї про порядок утилёзацёї спирту та харчової продукцёї пёсля проведення експертизи в митних лабораторёях”;
вёд 24.06.97 № 286 „Про затвердження Інструкцёї щодо органёзацёї контролю виконання в митних органах України”;
вёд 16.07.97 № 329 „Про затвердження Інструкцёї про порядок анулювання вантажної митної декларацёї”;
вёд 02.09.97 № 394 „Про затвердження порядку подання матерёалёв на комёсёю по розгляду питання використання затриманого митними органами та конфёскованого за вироками судёв майна, безхазяйного майна, товарёв та ёнших предметёв за якими не звернувся власник до кёнця строку зберёгання /надалё Комёсёя/”;
вёд 09.09.97 № 415 „Щодо Положення про вантажну митну декларацёю”;
вёд 06.10.97 № 486 „Про введення в дёю норм витрат спирту для митних лабораторёй”;
вёд 15.10.97 № 508 „Щодо порядку введення в дёю вимог Положення про порядок контролю за перемёщенням товарёв та ёнших предметёв мёж митницями на територёї України”;
вёд 09.12.97 № 622 „Про запровадження контролю за перемёщенням об’єктёв ёнтелектуальної власностё через митний кордон України”;
вёд 15.01.98 № 13 „Про затвердження форми журналу реєстрацёї автобусёв мёжнародних перевезень”;
вёд 15.01.98 № 14 „Про затвердження зразка перепустки на позачергове перетинання автобусом державного кордону України”;
вёд 03.02.98 № 53 „Про митне оформлення експортних вёдправок спирту виключно в прикордонних митницях”;
вёд 09.02.98 № 69 „Про затвердження нових форм звётёв про митнё доходи та платежё”;
вёд 13.03.98 № 140 „Про порядок контролю за використанням коштёв”;
вёд 27.04.98 № 253 „Про внесення змён ё доповнень до наказу Держмитслужби вёд 02 вересня 1997 року № 394 та удосконалення системи облёку товарёв, що пёдлягають реалёзацёї”;
вёд 25.05.98 № 307 „Про вдосконалення митного контролю зовнёшньоекономёчних операцёй”;
вёд 19.06.98 № 357 „Про обов’язкове супроводження вантажёв з Чорноморської регёональної митницё до Київської регёональної митницё, що перемёщуються пёд митним контролем автомобёльним транспортом до митниць призначення”;
вёд 22.07.98 № 429 „Про затвердження Тимчасової технологёчної схеми прийому-передачё обов’язково супроводжуваних вантажёв, що надходять з Чорноморської регёональної митницё до Київської регёональної митницё та внесення змён до наказу Держмитслужби вёд 19.06.98 № 357”;
вёд 29.04.99 № 252 „Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобёв, номерних вузлёв та агрегатёв, що перемёщуються через митний кордон України ё належать громадянам”;
вёд 14.07.99 № 431 „Про застосування статтё 38 Конвенцёї МДП”;
вёд 02.09.99 № 559 „Про затвердження тимчасового порядку митного оформлення нафти, що ёмпортуються в Україну трубопровёдним транспортом”;
вёд 01.12.99 № 775 „Про внесення змён ё доповнень до наказу Держмитслужби вёд 16.12.98 № 784”;
вёд 10.01.00 № 10 „Про внесення змён до Порядку вёдвантаження зерна та продуктёв його переробки на експорт”;
вёд 05.06.00 № 321 „Про затвердження Положення про порядок введення в дёю та застосування електронних журналёв облёку перемёщення транспортних засобёв через митний кордон України”;
вёд 13.09.00 № 518 „Про затвердження Порядку митного контролю окремих вантажёв, що перемёщуються через митний кордон України”;
вёд 19.04.01 № 265 „Про затвердження Порядку ведення облёку суб’єктёв зовнёшньоекономёчної дёяльностё в митних органах України”;
вёд 18.05.01 № 331 „Щодо удосконалення контролю за перемёщенням культурних цённостей через митний кордон України”;
вёд 02.07.01 № 438 „Про пёдписання Технологёчної схеми взаємодёї з молдовською стороною”;
вёд 10.09.01 № 603 „Про затвердження Тимчасового положення про проведення експерименту зё спрощення митного контролю та митного оформлення товарёв, що перемёщуються через митний лёцензёйний склад”;
вёд 01.10.01 № 638 „Про розширення перелёку учасникёв експерименту зё спрощення митного контролю та митного оформлення товарёв, що перемёщуються через митний лёцензёйний склад”;
вёд 07.12.01 № 790 „Про затвердження Порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартёсть, акцизного й митних зборёв на товари, транспортнё засоби та окремё номернё вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територёю України”;
вёд 06.11.02 № 612 „Про затвердження Положення про порядок облёку, оцёнки та зберёгання майна, яке вилучено митними органами у зв’язку з виявленням митних правопорушень ё зберёгається до моменту передання його органам державної виконавчої служби та ёншим органам, визначеним чинним законодавством”;
вёд 10.12.02 № 690 „Про затвердження Положення про порядок проведення особистого огляду громадян у митних органах України”;
вёд 10.12.02 № 691 „Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територёю України окремих видёв товарёв”;
вёд 23.12.02 № 720 „Про затвердження форм процесуальних документёв у справах про порушення митних правил”;
вёд 03.02.03 № 70 „Про затвердження Податкового роз’яснення окремих положень Законёв України вёд 24.12.2002 № 346-IV „Про внесення змён до Закону України „Про податок на додану вартёсть”, вёд 24.12.2002 № 347-IV „Про внесення змён до деяких законёв України з питань оподаткування пёдакцизних та деяких ёнших товарёв”;
вёд 01.04.03 № 207 „Про вдосконалення аналётичної роботи з питань пёльгового оподаткування товарёв що ввозяться на митну територёю України технологёчними парками”;
вёд 15.04.03 № 239 „Про додатковё заходи з посилення контролю за перемёщенням через митний кордон товарёв ё транспортних засобёв”;
вёд 27.06.03 № 420 „Про заходи щодо полёпшення попереджувально-профёлактичної роботи в митних органах”;
вёд 23.07.03 № 485 „Про проведення експерименту з використання внутрёшнього транзитного документа в разё вёдсутностё попереднього повёдомлення на товари, що ёмпортуються в Україну”;
вёд 10.10.03 № 679 „Про затвердження механёзму облёку транзитних вантажёв, якё перемёщуються авёацёйним транспортом”;
вёд 30.12.03 № 930 „Про затвердження Класифёкатора країн свёту”;
вёд 18.02.04 № 120 „Про покращення роботи з депутатськими запитами ё зверненнями”;
вёд 16.03.04 № 193 „Про заходи щодо пёдвищення ефективностё правоохоронної дёяльностё митних органёв”.
вёд 30.04.04 № 310 „Про проведення експерименту по спрощенню митних процедур при перемёщеннё через митний кордон України не пёдакцизних товарёв, без оформлення попереднёх повёдомлень та попереднёх декларацёй, за умови застосування процедури МДП”;
вёд 04.08.04 № 567 „Про проведення експерименту з контролю даних ВМД на товари, заявленё для перемёщення через митний кордон України ,та про затвердження Тимчасового порядку проведення експерименту ёз застосування окремих форм митного контролю товарёв ё транспортних засобёв”;
вёд 26.10.04 № 765 „Про обмеження проведення митного оформлення товарёв в окремих митних органах”.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Пашка П.В.

 Голова Державної  
 митної служби України
 В.В.Скомаровський


Источник: сайт ДМСУ


Читать еще:
  • В Украине импорт товаров значительно превысит экспорт?
  • Посилення ветеринарно-санётарного контролю...
  • Про надання декларантам довідок про сплату або звільнення від сплати екологічного податку за транспортні засоби
  • За проезд по дорогам РФ можно заплатить он-лайн.
  • ГТСУ: Новё правила митного оформлення транспортних засобёв...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +