https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

26.09.18 25.09.18 24.09.18
USD 28.061209 28.111097 28.06288
EUR 33.047686 33.095194 32.999141
GBR 36.955757 36.995232 36.91179
RUB 0.4263 0.4249 0.42359

Межбанковский
валютный рынок

USD 28,040 28,060
EUR 33,030 33,065
RUB 0,426 0,427
На сегодня / BIN.ua


    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8525.09.18 17:37
Declaration 5.15705.09.18 17:56
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.2801.03.18 16:50

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

10.07.2005

Ј

Ј

Проект

КАБђНЕТЈ МђНђСТРђВЈ УКРАЏНИ

НАЦђОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЏНИ

Ј

ПОСТАНОВА

вёд

ќ

Киџв

Про затвердження Порядку застосування паспортёв

угод при експортё товарёв з Украџни

Вёдповёдно до статтё 11 Декрету Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 19.02.1993 р. ќ 15-93 “Про систему валютного регулювання ё валютного контролю”, статтё 45 Митного кодексу Украџни та з метою забезпечення валютного контролю за зовнёшньоекономёчними операцёями, контролю за дотриманням податкового законодавства й митного контролю Кабёнет Мёнёстрёв Украџни та Нацёональний банк Украџни

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Затвердити Порядок застосування паспортёв угод при експортё товарёв з Украџни, що додањться.

2. Нацёональному банку Украџни в мёсячний строк розробити порядок облёку контрактёв при переведеннё зовнёшньоекономёчних договорёв (контрактёв) на обслуговування з одного банку до ёншого.

3. Державнёй митнёй службё Украџни, Нацёональному банку Украџни, Державнёй податковёй адмёнёстрацёџ Украџни в мёсячний строк визначити порядок застосування кодёв характерёв угод.

4. Ця постанова набирањ чинностё через мёсяць з моменту џџ офёцёйного опублёкування.

Ј

Ј

Ј

Прем'њр-мёнёстр Украџни

Ю.Тимошенко

Голова Нацёонального
банку Украџни

В.Стельмах

Ј

Ј

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабёнету Мёнёстрёв Украџни
та Нацёонального банку Украџни
вёд ______ ќ ____

Ј

Ј

Ј

Ј

Ј

ПОРЯДОК

застосування паспортёв угод при

експортё товарёв з Украџни

Ј

1.ЈЗагальнё положення

1.1. Цей Порядок визначањ умови та процедуру застосування паспортёв угод при експортё товарёв з Украџни за зовнёшньоекономёчними договорами купёвлё-продажу.

1.2. Паспорт угоди – документ, що мёстить потрёбнё для здёйснення валютного, податкового та митного контролю вёдомостё ёз зовнёшньоекономёчного договору (контракту).

1.3. Паспорт угоди подањться до оформлення в уповноважений банк (далё – банк) у разё перемёщення через митний кордон Украџни товарёв за зовнёшньоекономёчним договором (контрактом), вартёсть якого перевищуњ суму, еквёвалентну 10 000 њвро.

За кожним зовнёшньоекономёчним договором (контрактом) резидент оформлюњ один паспорт угоди в одному банку. Зразок паспорта угоди наведено у додатку до Порядку.Ј

2. Оформлення паспорта угоди в банку

2.1. Для оформлення паспорта угоди сторона зовнёшньоекономёчного договору (контракту) (далё – резидент) подањ банку (не пёзнёше дня здёйснення першоџ валютноџ операцёџ або ёншого виконання зобов’язань за цим зовнёшньоекономёчним договором (контрактом)) такё документи:

- чотири примёрники паспорта угоди, заповненё вёдповёдно до встановленого порядку;

- зовнёшньоекономёчний договёр (контракт), аркушё якого належним чином прошитё.Ј

2.2. Банк перевёряњ вёдповёднёсть ёнформацёџ, наведеноџ в паспортё угоди, вёдомостям, що мёстяться у поданих документах, у строк, що не перевищуњ трьох робочих днёв з дати подання документёв.

У разё виконання резидентом вимог щодо заповнення паспорта угоди всё його екземпляри пёдписуються вповноваженою особою банку, паспорту угоди присвоюњться рењстрацёйний номер ё вён завёряњться вёдбитком печатки банку.

На зворотному боцё аркуша зовнёшньоекономёчного договору (контракту) та додаткёв (доповнень) до нього, що мёстять пёдписи сторён зовнёшньоекономёчного договору (контракту), уповноважена особа банку вчиняњ запис “Оформлено паспорт угоди вёд ... ќ ...”, завёряњ його вёдбитком печатки банку ё ставить свёй пёдпис.

Оформленё документи (крём одного примёрника паспорта угоди) повертаються заявнику.

2.3. Банк вёдмовляњ резиденту в оформленнё паспорта угоди якщо:

- вёдомостё, наведенё у паспортё угоди, не вёдповёдають положенням зовнёшньоекономёчного договору (контракту);

- паспорт угоди заповнений з порушенням порядку його заповнення;

- банку не подано документи, зазначенё у пёдпунктах 2.1, 2.5 цього Порядку.

У разё вёдмови банку в оформленнё паспорта угоди банк повертањ заявнику поданё ним документи й примёрники паспорта угоди в строк, що не перевищуњ трьох робочих днёв з дати подання документёв.

2.4. Один примёрник оформленого паспорта угоди ё ксерокопёя зовнёшньоекономёчного договору (контракту) залишаються у справах банку для здёйснення подальшого контролю за надходженням валютноџ виручки за товари, другий, третёй та четвертий примёрники оформленого паспорта угоди повертаються резиденту для подання у вёдповёдний орган Державноџ податковоџ адмёнёстрацёџ Украџни (далё – орган ДПА Украџни) та митний орган.

З моменту оформлення паспорта угоди банк приймањ зовнёшньоекономёчний договёр (контракт) на розрахункове обслуговування та здёйснюњ контроль за надходженням валютноџ виручки за цим зовнёшньоекономёчним договором (контрактом).

2.5. Унесення змён та виправлень до усёх чотирьох примёрникёв паспорта угоди пёсля џх оформлення банком не допускањться. Паспорт угоди з виправленнями органами ДПА Украџни та митними органами не приймањться.

У разё внесення змён до зовнёшньоекономёчного договору (контракту) в частинё вёдомостей, що контролюються з використанням паспорта угоди, вён пёдлягањ переоформленню.

Для переоформлення паспорта угоди резидент подањ:

- чотири примёрники паспорта угоди, заповненё вёдповёдно до умов зовнёшньоекономёчного договору (контракту) й додаткёв (доповнень) до нього, що пёдтверджують змёни в зовнёшньоекономёчному договорё (контрактё);

-ЈЈЈЈЈЈЈЈ зовнёшньоекономёчний договёр (контракт), аркушё якого належним чином прошитё;

- документи, що пёдтверджують змёни до зовнёшньоекономёчного договору (контракту) в частинё, що контролюњться з використанням паспорта угоди (у разё подання переоформленого паспорта угоди).

Переоформленому паспорту угоди присвоюњться новий рењстрацёйний номер. На переоформленому паспортё угоди нижче обов’язкових реквёзитёв уповноваженою особою банку вчиняњться запис “Оформлено новий паспорт угоди вёд ... ќ ... замёсть паспорта угоди вёд … ќ…”. При цьому, на екземплярё паспорта угоди, що був оформлений ранёше, вчиняњться запис “Паспорт угоди закрито” та наводяться реквёзити нового паспорта угоди, згёдно з яким здёйснюњться подальший контроль за зовнёшньоекономёчним договором (контрактом).

На зворотному боцё аркуша зовнёшньоекономёчного договору (контракту) та додаткёв (доповнень) до нього, що мёстять пёдписи сторён зовнёшньоекономёчного договору (контракту), уповноважена особа банку вчиняњ запис “Оформлено новий паспорт угоди вёд ... ќ ...”, завёряњ його вёдбитком печатки банку ё ставить свёй пёдпис.ЈЈ

3.ЈПеревёрка вёдомостей, зазначених у паспортё угоди, органом ДПА Украџни

3.1. Для здёйснення податкового контролю до органу ДПА Украџни подаються оформленё вёдповёдно до пёдпункту 2.2 або 2.5 цього Порядку:

- три примёрники паспорта угоди, оформленё банком;

- зовнёшньоекономёчний договёр (контракт), аркушё якого належним чином прошитё, з вёдмётками банку;

- документи, що пёдтверджують змёни до зовнёшньоекономёчного договору (контракту) у частинё, що контролюњться з використанням паспорта угоди (у разё подання переоформленого паспорта угоди).

У разё потреби орган ДПА Украџни може запросити у резидента ёншё документи, необхёднё для обєрунтування вартостё товарёв, що експортуються, а також посередницькё угоди.

3.2. Орган ДПА Украџни протягом трьох робочих днёв з дати подання зазначених у пёдпунктё 3.1 цього Порядку документёв перевёряњ:

- правильнёсть оформлення паспорта угоди;

- вёдповёднёсть ёнформацёџ, наведеноџ в паспортё угоди, вёдомостям, що мёстяться у зовнёшньоекономёчному договорё (контрактё), додатках (доповненнях) до нього.

У разё необхёдностё орган ДПА Украџни здёйснюњ перевёрку формування експортноџ цёни контракту та сплати податку на додану вартёсть, для чого може вимагати вёд резидента додатковё документи, посередницькё угоди.

3.3. Пёсля здёйснення перевёрки вёдомостей, зазначених у паспортё угоди, та за вёдсутностё зауважень щодо цёни контракту уповноваженою особою органу ДПА Украџни проставляються вёдповёднё вёдмётки на примёрниках паспорта угоди, зовнёшньоекономёчному договорё (контрактё) й додатках (доповненнях) до нього.

Другий примёрник паспорта угоди залишањться в справах органу ДПА Украџни, третёй та четвертий (з вёдповёдними вёдмётками банку та органу ДПА Украџни) повертаються резиденту для подання џх у вёдповёдний митний орган дляЈ здёйснення митного оформлення товарёв.

Зовнёшньоекономёчний договёр (контракт) повертањться заявнику, у справах органу ДПА Украџни залишањться його ксерокопёя.Ј

4. Митне оформлення товарёв
на пёдставё зовнёшньоекономёчного договору (контракту),
щодо якого поширюються вимоги про оформлення паспорта угодиЈ
Ј

4.1. При митному оформленнё товарёв на пёдставё зовнёшньоекономёчного договору (контракту), щодо якого поширюються вимоги про оформлення паспорта угоди, митнё органи перевёряють вёдповёднёсть вёдомостей у паспортё угоди вёдомостям, зазначеним у вантажнёй митнёй декларацёџ, умовам зовнёшньоекономёчного договору (контракту), додаткёв (доповнень) до нього, товаросупровёдним документам.

4.2. При першому митному оформленнё товарёв на пёдставё зовнёшньоекономёчного договору (контракту), щодо якого поширюються вимоги про оформлення паспорта угоди, подання митним органам третього й четвертого примёрника паспорта угоди та зовнёшньоекономёчного договору (контракту) з вёдповёдними вёдмётками банку та органу ДПА Украџни њ обов’язковим.

4.3. Посадовою особою митного органу, яка здёйснила митне оформлення товарёв, на зворотному боцё четвертого примёрника проставляњться вёдбиток особистоџ номерноџ печатки, зазначаються номер вантажноџ митноџ декларацёџ та дата митного оформлення товарёв за цим контрактом.

4.4. У справах митного органу залишањться третёй примёрник паспорта угоди, четвертий примёрник повертањться заявниковё.

4.5. У разё подання митному органу переоформленого паспорта угоди резидентом також подаються документи, що пёдтверджують змёни до зовнёшньоекономёчного договору (контракту) у частинё, що контролюються з використанням паспорта угоди (у разё подання переоформленого паспорту угоди), оформленё вёдповёдно до пункту 2.5 цього Порядку.

4.6. Мёж банками, органами ДПА Украџни й митними органами здёйснюњться ёнформацёйний обмён за результатами митного оформлення товарёв, здёйснення валютного та податкового контролю за експортними операцёями учасникёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё вёдповёдно до установленого порядку.Ј

5. Закриття паспорта угоди

5.1. Банк закривањ паспорт угоди у разё:

- подання резидентом банку письмовоџ заяви про закриття паспорта угоди у зв’язку з переведенням зовнёшньоекономёчного договору (контракту) на обслуговування в ёнший банк;

- подання резидентом банку письмовоџ заяви про закриття паспорта угоди у зв’язку з виконанням сторонами зовнёшньоекономёчного договору (контракту) зобов’язань за контрактом або џх припиненням. При закриттё паспорта угоди у зв’язку з припиненням зобов’язань за контрактом резидент подањ документи, що пёдтверджують припинення зобов’язань за контрактом;

- переоформлення паспорта угоди вёдповёдно до пункту 2.5 цього Порядку у зв’язку зё змёною умов зовнёшньоекономёчного договору (контракту) в частинё вёдомостей, що контролюються з використанням паспорта угоди.

5.2. При поданнё до органу ДПА Украџни та митного органу переоформленого паспорта угоди посадовё особи вёдповёдних органёв вчиняють на примёрниках паспортёв угоди, що знаходяться в џх справах, запис “Паспорт угоди закрито” та зазначають реквёзити нового паспорта угоди, згёдно з яким здёйснюњться контроль за зовнёшньоекономёчним договором (контрактом).

Источник: сайт ДМСУ


Читать еще:
 • Укра на пёдтримала внесення змён до Статуту Гаазько  конференцё  з мёжнародного приватного права...
 • Тимошенко устроит таможенникам “снег на голову” независимо от времени года ...
 • Белоруссия планирует унифицировать свои таможенные тарифы с российскими
 • Таможня готова к работе с авалированными банками векселями в электронном виде ...
 • Украина виновата в антидемпинговых мерах?...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования