https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

11.12.18 10.12.18 09.12.18
USD 27.776824 27.824246 27.879569
EUR 31.735021 31.63895 31.646099
GBR 35.165407 35.515463 35.585403
RUB 0.41933 0.41577 0.41775

Межбанковский
валютный рынок

USD 27,720 27,740
EUR 31,615 31,645
RUB 0,417 0,418
На сегодня / BIN.ua


    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8610.12.18 17:50
Declaration 5.15706.12.18 17:24
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

26.08.2005
Проект

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЏНИ
Н А К А З
Киџв
Про мёсця прибуття автотранспорту

На виконання частини шостоџ статтё 11 Митного кодексу Украџни й з метою вдосконалення форм здёйснення контролю за доставкою в митницё призначення товарёв, що ввозяться на митну територёю Украџни автомобёльним транспортом,НАКАЗУЮ:


1. Установити, що:

1.1. Мёсцем прибуття автотранспорту може бути визначена митницею призначення територёя або џџ частина пункту пропуску через державний кордон Украџни, морського чи рёчкового порту, аеропорту, залёзничноџ станцёџ, пёдприњмства (вантажного митного комплексу, автопорту, автотермёналу, складу тимчасового зберёгання вёдкритого типу, митного лёцензёйного складу).


В окремих випадках за рёшенням Держмитслужби Украџни мёсцем прибуття автотранспорту може бути визначена територёя складу тимчасового зберёгання закритого типу.

1.2. Формування в Њдинёй автоматизованёй ёнформацёйнёй системё Держмитслужби Украџни (далё – ЊАђС) ё коригування Перелёку мёсць прибуття автотранспорту (далё – Перелёк) здёйснюються Управлённям контролю за перемёщенням вантажёв за поданнями митниць призначення. Форму подання наведено в додатку до цього наказу.

1.3. Пёдприњмство – власник територёџ повинно забезпечити умови для здёйснення митного контролю в повному обсязё – з моменту прибуття автотранспортного засобу з товарами й до завершення митного оформлення џх в обраному митному режимё та надати посадовим особам митницё технёчнё можливостё зв`язку з ЊАђС.

1.4. За рёшенням начальника митницё призначення можуть бути доставленё в мёсця прибуття ёншё, нёж визначено Перелёком, такё товари:
небезпечнё товари, перебування яких у мёсцях скупчення автотранспорту може створювати загрозу життю й здоров’ю населення чи навколишньому середовищу;


що потребують особливих умов зберёгання, унаслёдок чого вони не можуть протягом тривалого часу зберёгатися в автотранспортних засобах;


валютнё цённостё, що ввозяться банками чи ёншими кредитно-фёнансовими установами;


що ввозяться на адресу пёдприњмств з безперервним циклом виробництва й призначенё для використання в процесё виробництва;


що за своџми габаритами не можуть бути ввезенё в мёсце прибуття.

1.5. У разё перемёщення товарёв, зазначених у пёдпунктё 1.4 цього наказу, одержувач товарёв або вповноважена ним особа подањ митницё призначення письмову заяву про надання дозволу на доставку товарёв у мёсце прибуття ёнше, нёж визначено Перелёком.


Рёшення про надання такого дозволу приймањться начальником митницё призначення або вповноваженою ним особою шляхом проставлення вёзи на згаданёй заявё.


Назва й адреса мёсця прибуття таких товарёв ё рењстрацёйний номер заяви вносяться до ЊАђС посадовою особою митницё призначення шляхом заповнення вёдповёдного поля в електроннёй копёџ документа контролю за доставкою.

1.6. Митниця призначення може органёзувати при потребё чергування посадових осёб митницё цёлодобово в мёсцё прибуття.

1.7. Не пёзнёше нёж через три години пёсля доставки товарёв у мёсце прибуття, а в разё прибуття поза робочим часом, установленим для митницё, - у мёнёмальний строк з початку џџ роботи перевёзник повинен подати черговёй посадовёй особё митницё призначення в мёсцё прибуття примёрники витягу з електронноџ копёџ вёдповёдного документа контролю за доставкою та товаросупровёднё документи на товари.

1.8. Чергова посадова особа митницё призначення в мёсцё прибуття:


перевёряњ комплектнёсть поданих перевёзником товаросупровёдних документёв за перелёком таких документёв, що мёститься в електроннёй копёџ документа контролю за доставкою, ё вёдповёднёсть цих документёв реквёзитам документёв, зазначених у витягу з цёњџ електронноџ копёџ;


зазначањ на всёх примёрниках документа контролю за доставкою час надходження товарёв, завёряњ запис особистим пёдписом ё вёдтиском штампа „Пёд митним контролем”;


проставляњ вёдтиск штампа „Пёд митним контролем” на всёх поданих товаросупровёдних документах;
у строк, що не перевищуњ чотирьох годин, уносить до ЊАђС вёдмётку про умовне завершення перемёщення товарёв.

Ј
Один ёз примёрникёв документа контролю за доставкою та ёншё поданё документи повертаються перевёзнику, а другий примёрник (або його копёя) залишањться в черговоџ посадовоџ особи митницё призначення в мёсцё прибуття й передањться до вёддёлу контролю за перемёщенням товарёв, де зберёгањться протягом поточного року, пёсля чого передањться на зберёгання до архёву митницё.

2. Департаменту ёнформацёйних технологёй та митноџ статистики (Копосов С.А.) забезпечити допрацювання в мёсячний строк програмно-ёнформацёйного комплексу “Доставка вантажёв”.

3. Юридичному департаменту (Боженко ђ.Ф.) ё Управлённю контролю за перемёщенням вантажёв (Луговець В.А.) забезпечити подання цього наказу на державну рењстрацёю до Мёнёстерства юстицёџ Украџни.

4. Установити, що цей наказ набирањ чинностё через 45 днёв пёсля його державноџ рењстрацёџ в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни.

5. Уважати таким, що втратив чиннёсть, наказ Держмитслужби Украџни вёд 15.11.99 ќ 721 “Про визначення Перелёку мёсць прибуття автотранспорту” (ёз змёнами та доповненнями), зарењстрований у Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 06.12.99 за ќ 839/4132.

6. Митницям вёдправлення з моменту набрання чинностё цим наказом направляти автотранспортнё засоби, якими перевозяться товари пёд митним контролем, у митницё призначення на адресу одного з мёсць прибуття, визначених Перелёком.

7. Начальникам митних органёв довести цей наказ до вёдома особового складу та забезпечити можливёсть ознайомлення з ним суб’њктёв пёдприњмницькоџ дёяльностё шляхом розмёщення наказу на ёнформацёйних стендах у мёсцях розташування вёдповёдних пёдроздёлёв митних органёв ё в пунктах пропуску через державний кордон Украџни.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби Украџни Ганжу Р.С.

Голова Держмитслужби Украџни В.В.СкомаровськийИсточник: сайт ДМСУ


Читать еще:
 • Розрахунки за експортними операціями
 • Спеціальні заходи щодо імпорту в Україну автомобілів легкових..
 • Через особисте незадоволення рёшенням Президента України окремё колишнё працёвники митної системи сьогоднё намагаються дискредитувати керёвництво Держмитслужби...
 • Правительство РФ будет мониторить исполнение Украиной обязательств перед ЕС.
 • Еще раз об оформлении транспортных средствах граждан...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования