https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

16.07.18 15.07.18 14.07.18
USD 26.233225 26.228045 26.228045
EUR 30.543344 30.576655 30.576655
GBR 34.516933 34.642664 34.642664
RUB 0.42112 0.42163 0.42163

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.82 13.07.18 17:45
Declaration 5.15714.02.18 18:10
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1115.03.18 17:48
EUR.1 1.2801.03.18 16:50

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

06.09.2005

Про дёяльнёсть Державноџ митноџ служби Украџни за останнё пёв року

4 березня 2005 року Указом Президента Володимира Скомаровського призначено Головою Державноџ митноџ служби Украџни (Кандидат економёчних наук. Закёнчив Вённицький полётехнёчний ёнститут. Народний депутат Украџни 4 скликання вёд блоку Вёктора Ющенка "Наша Украџна". З червня 2002 року Голова пёдкомётету з питань зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё та митного законодавства. Склав депутатськё повноваження 17 березня 2005).
За останнё 6 мёсяцёв пёд керёвництвом Володимира Скомаровського та за його безпосередньоџ участё Державною митною службою проведено значну роботу.
Вдосконалення митного законодавства. Пёдготовлено оновлений проект Закону Украџни "Про митну службу Украџни", проект Закону Украџни “Про Дисциплёнарний статут митноџ служби Украџни”. Також розроблено законопроект, яким врегульовуються питання визначення митноџ вартостё товарёв з метою приведення украџнського законодавства з митноџ оцёнки до повноџ вёдповёдностё з Угодою про застосування статтё VII ГАТТ та усунення зауважень краџн-членёв робочоџ групи з розгляду заявки на вступ Украџни до СОТ.
Серед найважливёших досягнень слёд вёдмётити, що за участё Держмитслужби пёдготовлено закони Украџни, якими зменшено ставки ввёзного мита на екзотичнё фрукти, взуття, бёлизну, електротехнёку, мобёльнё телефони, теле- та вёдеоапаратуру тощо; встановлено ставки ввёзного мита на автомобёлё на рёвнё 20 % та на комплектуючё до них – 5 %; знижено до 0 ставки мита на свётлё нафтопродукти.
Виконання бюджетного завдання. З березня по вересень 2005 року забезпечено перерахування до держбюджету податкёв та зборёв у сумё 16 888,9 млн. грн., що на 8 042,3 млн. грн. (у 1,9 разу) бёльше, нёж за той же перёод 2004 року. Показник розпису доходёв, встановлений Мёнёстерством фёнансёв на березень – серпень у сумё 15 785,1 млн. грн. виконано на 107 %. Крём того помёсячнё темпи зростання митних платежёв (у 77% - 103%) значно випереджають помёсячнё темпи зростання загальних обсягёв ёмпорту товарёв (у 23% – 41%). Середньоденнё надходження митних платежёв у березнё – серпнё 2005 року (135,1 млн. грн..) зросли майже у 2 рази порёвняно з вёдповёдним перёодом минулого року. Для забезпечення надходжень до бюджету краџни особлива увага придёляњться контролю за визначенням митноџ вартостё товарёв (за останнё 6 мёсяцёв додатково до бюджету надёйшло 400,5 млн. грн.), контролю за класифёкацёњю та визначенням краџни походження товарёв. Важливим њ факт вёдсутностё митних оформлень на пёдставё рёшень судёв. Загалом сума платежёв, що не надёйшли у березнё-серпнё 2005 року до бюджету за рёшеннями судёв, зменшилася порёвняно з аналогёчним перёодом минулого року на 1 257,9 млн. грн. (на 61%) ё складањ 803,4 млн. гривень.
Удосконалення нормативно-правовоџ бази з питань оподаткування товарёв. Держмитслужбою та за џџ участё пёдготовлено та направлено на розгляд Уряду проекти актёв законодавства якими передбачањться врегулювання ёснуючоџ законодавчоџ неузгодженостё у визначеннё бази оподаткування ПДВ при ёмпортуваннё товарёв, надання права на вексельнё розрахунки лише за умови наявностё у платника пёдтвердженого права на вёдшкодування ПДВ, вирёшення неврегульованостё питання оподаткування акцизним збором мотоциклёв та мопедёв з електродвигунами, врегулювання питання оподаткування товарёв, що ввозяться на МЛС, налагодження ёнформацёйного обмёну банкёвських установ та органёв державноџ виконавчоџ влади щодо забезпечення авалем векселёв та ён.
Спрощення та прискорення процедур митного оформлення та контролю. З 30 квётня введено в дёю Порядок митного оформлення товарёв за принципом „њдиного вёкна” та контролю товарёв ё транспортних засобёв за принципом “њдиного офёсу”. На розгляд Уряду подано проект постанови КМУ, якою буде затверджено часовё нормативи виконання контрольних операцёй. Пёдготовлено проект наказу про створення сприятливих умов для учасникёв транзитних перевезень. Досягнуто рёшення про можливёсть митного оформлення вантажёв на пёдставё ветеринарного свёдоцтва (протягом однёњџ доби - ранёше затримки сягали до 10 днёв). Також суб’њктам ЗЕД надано можливёсть отримувати вёд митних органёв попереднё рёшення про класифёкацёю товарёв. З 13 червня запроваджено спрощену схему митного контролю громадян, що вилётають за межё Украџни з аеропорту Бориспёль.
Проведено об‘њмну роботу з удосконалення порядку декларування товарёв. Зокрема розроблено проект постанови КМУ, який передбачањ надання Держмитслужбё права на визначення порядку анулювання ВМД, спрощено порядок заповнення граф ВМД, вёдмёнено подання декларацёџ-зобов`язання.
З метою максимального сприяння сумлённим суб‘њктам ЗЕД у 2005 роцё 16 з них внесено в рењстр сумлённих вётчизняних пёдприњмств (проти 3 – у 2004 роцё). Готуњться до затвердження наказ про внесення до цього рењстру ще 11 суб’њктёв ЗЕД. Передбачањться максимальне спрощення критерёџв оцёнки пёдприњмств-резидентёв, щодо товарёв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення.
На сьогоднёшнёй день переглянуто базу нормативних документёв ё скасовано 122 накази та 334 розпорядчих листи ДМСУ як такё, що стримували розвиток ЗЕД.
За поданням ДМСУ 27 серпня Урядом схвалено проект постанови, яким вёдмёнено вимоги подання копёџ ВМД з краџни експорту. Також завершуњться погодження з мёнёстерствами та вёдомствами проекту нормативного акту ДМСУ, що передбачањ зменшення кёлькостё оригёнальних примёрникёв декларацёџ митноџ вартостё з трьох до одного.
Активёзована боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил. Для цього розпочато тестування встановленоџ у пунктё пропуску „Кракёвець” системи вёдеоспостереження за ситуацёњю у пунктё пропуску. Готуњться до дослёдноџ експлуатацёџ у цьому пунктё пропуску система „Потёк” (для зчитування номерних знакёв транспортних засобёв). Найближчим часом за погодженням з АсМАП Украџни передбачено провести експеримент з використання пакетёв „Квёкпак” та запровадження нових запёрно-пломбувальних пристроџв.
Завдяки вжитим органёзацёйним заходам за 8 мёсяцёв 2005 року збёльшено майже у 2 рази вартёсть (становить 260 млн.грн.) затриманих предметёв контрабанди. При цьому з початку 2005 року митними органами порушено 215 кримёнальних справ про контрабанду, що на 11 % (на 25 справ) менше за показник аналогёчного перёоду 2004 року. За перёод з березня по серпень 2005 року порушено 149 кримёнальних справ на суму 179,6 млн. грн. (аналогёчний перёод минулого року 195 справ на суму 110 млн. грн.).
Окремо слёд вёдмётити про виявленё та припиненё масовё контрабанднё поставки сёльгосппродукцёџ та металобрухту з Украџни. Користуючись угодами про вёльну торгёвлю з краџнами СНД, зловмисники вивозили товари в ёншё краџни, ухиляючись при цьому вёд сплати експортного мита. Викрито 132 таких спроби, попереджено втрати Держбюджету за рахунок несплаченого мита на суму 115 млн. грн. За весь 2004 рёк було виявлено лише 3 подёбних випадки. У березнё - серпнё попереджено 368 спроб незаконного ввезення м‘яса та м‘ясопродукцёџ загальною вартёстю 26,6 млн. грн.
У рамках програми „Контрабандё – СТОП” порушено 107 кримёнальних справ про контрабанду на загальну суму 114,8 млн. гривень. Складено 8042 протоколи про ПМП на загальну суму 430,2 млн. грн., реально вилучено предметёв правопорушень на суму 118 млн. грн.
Боротьба з проявами корупцёџ серед працёвникёв митних органёв. На безкоштовний телефон "Служби довёри" (8-800-50-13-13-0), який створено 22 березня, надёйшло 855 повёдомлення, з них 181 – щодо можливих корупцёйних дёй з боку працёвникёв митних органёв. За результатами перевёрки зазначеноџ ёнформацёџ матерёали 12 справ направленё до правоохоронних органёв, звёльнено трьох працёвникёв, звёльнено з займаних посад ё переведено на роботу не пов’язану з митним оформленням – 11. Пёдроздёлами внутрёшньоџ безпеки митниць запроваджено на постёйнёй основё анонёмне (за бажанням) анкетування громадян та суб’њктёв ЗЕД. Працёвникам митних органёв заборонено користуватися у зонах митного контролю мобёльними телефонами, мати готёвку в ёноземнёй валютё або суму, що перевищуњ 100 грн.
Слёд вёдмётити пёдвищення дёњвостё службових розслёдувань. З березня по серпень 2005 року до правоохоронних органёв надёслано 76 матерёалёв проведених службових розслёдувань й перевёрок, за якими порушено 11 кримёнальних справ у сферё службовоџ дёяльностё працёвникёв митних органёв. Правоохоронними органами пред’явлено обвинувачення або пёдозрюються за кримёнальними справами 39 посадових осёб митних органёв. Обвинувальний вирок винесено стосовно трьох осёб з числа колишнёх працёвникёв митниць, до адмёнёстративноџ вёдповёдальностё притягнуто 7 осёб.
В той же час судами закрито адмёнёстративнё справи через вёдсутнёсть складу корупцёйного порушення або ознак кримёнального злочину у сферё службовоџ дёяльностё стосовно 53 посадових осёб митних органёв.
Проведено 3 комплексних та 1 тематичну перевёрку митних органёв. Зокрема, за результатами двох з них направлено до правоохоронних органёв матерёали про виявленё порушення (у Подёльськёй та Чорноморськёй регёональнёй митницях).
Забезпечення вёдкритостё та прозоростё, пёдвищення авторитету митноџ служби. Створено Громадську колегёю. Також створено робочу групу з прискореного перегляду регуляторних актёв, якё були виданё або розроблялися Держмитслужбою. Митницями щомёсяця проводяться прес-конференцёџ (консультацёџ) з представниками дёлових кёл та ЗМђ. На 25 прикордонних митницях за участю компанёџ "Соцёс" проведено соцёологёчне опитування громадян при виџздё џх з пунктёв пропуску. Запроваджено широке використання мережё ђнтернет для висвётлення дёяльностё митноџ служби (на Веб-сайтё Держмитслужби з початку року розмёщено 283 матерёали, його вёдвёдали понад 48,6 тисяч користувачёв).
Удосконалення управлёнськоџ дёяльностё. Всё митницё виведено з пёдпорядкування регёональних митниць та пёдпорядковано безпосередньо центральному апарату ДМСУ. За результатами аналёзу статистичних та економёчних показникёв дёяльностё митних органёв проводиться лёквёдацёя 12 митниць, створюњться – 13 митних органёв. На виконання доручень Президента Украџни проведено оцёнку професёйних ё органёзаторських якостей керёвникёв митних органёв, унаслёдок чого змёнено 42 начальники митниць.
У ходё виконання доручень Глави держави, наданих в ходё засёдання колегёџ 19 липня цього року, вёд виконання обов‘язкёв звёльнено всёх начальникёв митниць. Заплановано проведення позачерговоџ атестацёџ посадових осёб митних органёв, в роботё яких мали мёсце факти порушення вимог законодавства чи недостатнёй рёвень виконання завдань. Попереджено про неповну службову вёдповёднёсть керёвникёв Киџвськоџ регёональноџ, Придунайськоџ, Кёровоградськоџ та Одеськоџ митниць.
Поглиблення мёжнародного спёвробётництва у галузё митноџ справи. Проведено ряд робочих зустрёчей спрямованих на залучення та використання мёжнародноџ технёчноџ допомоги. Пёдписано Протокол мёж Держмитслужбою та Державною митною ёнспекцёњю при Урядё Киргизькоџ Республёки, протокол з Митним департаментом Республёки Молдова про обмён супровёдними листами в пунктах пропуску через украџнсько-молдовський кордон, узгоджено проект двосторонньоџ угоди про взањмодопомогу в митних справах мёж урядами Украџни та Нёдерландёв.

Источник: сайт ДМСУЧитать еще:
 • Вступившие в силу документы в пятницу 07 Сентября 2007 г.
 • Держмитслужба затвердила Умови електронного декларування
 • Контроль за правильнёстю визначення митноџ вартостё та визначення краџни походження товару ...
 • Сотрудники таможни, поощряющие контрабанду, будут уволены в кратчайшие сроки
 • Россия может ввести мораторий на импорт украинского металла...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования