https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

20.09.2005

Додаток 1 ПРОЕКТ

ПЛАН
РОБОТИ ДЕРЖАВНОЏ МИТНОЏ СЛУЖБИ УКРАЏНИ
на IV квартал 2005 року
ќ з/п
Заходи
Термён
виконання
Вёдповёдальнё за
виконання
Очёкуваний
результат
1. Органёзацёйна робота
1.1
Забезпечити контроль за виконанням митними органами Плану органёзацёйних заходёв Державноџ митноџ служби Украџни, направлених на забезпечення виконання Закону Украџни „Про Державний бюджет Украџни на 2005 рёк”, затвердженого наказом Держмитслужби вёд 23.02.05 ќ 119
IV квартал
Департамент митних платежёв Структурнё пёдроздёли Держмитслужби
Забезпечення виконання очёкуваних показникёв з надходжень до Державного бюджету податкёв та зборёв, справляння яких покладено на Держмит-службу
1.2
Забезпечити органёзацёю та контроль за реалёзацёњю Держмитслужбою Державноџ програми „Контрабандё-СТОП”
IV квартал
Структурнё пёдроздёли Держмитслужби (Департамент митноџ варти та боротьби з контрабандою, Департамент органёзацёџ митного контролю, Управлёння контролю за перемёщенням вантажёв, Департамент органёзацёйноџ роботи та контролю, Фёнансово-економёч- ний департамент, Департамент ёнформацёйних технологёй та митноџ статистики, Департамент ресурсного забезпечення, капётального будёвництва та експлуатацёџ об’њктёв митноџ ёнфраструктури)
Запобёгання незаконному перемёщенню товарёв через митний кордон Украџни та збёльшення податкових надходжень до Держбюджету
1.3
Пёдготувати науково-методичнё збёрники з питань класифёкацёџ окремих товарёв
До 30.12.05
Центральне митне управлёння лабораторних дослёджень та експертноџ роботи
Оперативне вирёшення складних та спёрних питань класифёкацёџ товарёв, уникнення розбёжностей при класифёкацёџ товарёв
1.4
Пёдготувати та забезпечити опублёкування методичних матерёалёв про застосування УКТЗЕД
До 30.12.05
Центральне митне управлёння лабораторних дослёджень та експертноџ роботи
Пёдвищення якостё ё достовёрностё класифёкацёйних рёшень. Забезпечення однакового тлумачення та застосування УКТЗЕД
1.5
Пёдготувати та подати на затвердження до Державного комётету архёвёв Украџни змёни та доповнення до Перелёку документёв, що утворюються в митних органах, установах ё органёзацёях Державноџ митноџ служби Украџни ёз зазначенням строкёв зберёгання
До 30.11.05
Управлёння справами
Скорочення термёнёв зберёгання документёв тимчасового термёну зберёгання та полёпшення умов зберёгання документёв в архёвах митних органёв
1.6
Забезпечити постёйний контроль за своњчаснёстю виконання структурними пёдроздёлами Держмитслужби актёв ё доручень Глави держави, щотижневе ёнформування Голови Служби про стан џх виконання та щоквартальне подання вёдповёдноџ ёнформацёџ до Секретарёату Президента Украџни
IV квартал
Управлёння справами
Змёцнення виконавськоџ дисциплёни та удосконалення контролю актёв ё доручень Глави держави
2. Заходи щодо забезпечення виконання основних завдань
2.1
Забезпечити здёйснення розрахунку очёкуваних показникёв зё справляння податкёв та зборёв та доведення його до митних органёв
Щомёсячно
Департамент митних платежёв
Забезпечення планових надходжень до Державного бюджету Украџни вёд справляння податкёв ё зборёв митними органами
2.2
Забезпечити здёйснення аналёзу ефективностё роботи Держмитслужби у напрямку забезпечення надходжень податкёв ё зборёв до Держбюджету Украџни та ёнформування за його результатами митних органёв з метою використання в роботё та вжиття вёдповёдних заходёв
Щомёсячно
Департамент митних платежёв
Забезпечення виконання Закону Украџни „Про Державний бюджет на 2005 рёк”
2.3
Оптимёзувати розмёщення у пунктах пропуску пёдприњмств сфери обслуговування
IV квартал
Департамент органёзацёџ митного контролю Департамент ресурсного забезпечення, капётального будёвництва та експлуатацёџ об’њктёв митноџ ёнфраструктури Юридичний департамент
Оптимёзацёя розмёщення органёзацёй у пунктах пропуску
2.4
Забезпечити регулярне проведення аналёзу законностё зовнёшньоекономёчних операцёй з товарами, якё мають високий рёвень оподаткування, шляхом направлення запитёв до митних органёв зарубёжних краџн з метою виявлення довготривалих схем незаконного ввезення та ухилення вёд сплати належних митних платежёв
Постёйно
Департамент митноџ варти та боротьби з контрабандою
Виявлення митних правопорушень
2.5
Опрацювати питання пёдготовки версёџ УКТЗЕД, побудованоџ на основё Гармонёзованоџ системи опису та кодування товарёв 2007 року
До 30.12.05
Центральне митне управлёння лабораторних дослёджень та експертноџ роботи
Забезпечення переходу на нову версёю УКТЗЕД, як складовоџ Митного тарифу Украџни, вёдповёдно до термёнёв, якё визначаються Конвенцёњю про Гармонёзовану систему для краџн, якё до неџ прињднались
2.6
Створити набори хроматографёчних стандартёв наркотичних, психотропних сполук та прекурсорёв
IV квартал 2005 року, 2006 рёк
Центральне митне управлёння лабораторних дослёджень та експертноџ роботи
Пёдвищення потенцёалу митних лабораторёй
2.7
Забезпечити проведення робёт з поетапного впровадження в митних органах Украџни програмного забезпечення груповоџ роботи Lotus Domino
IV квартал
Департамент ёнформацёйних технологёй та митноџ статистики
Зменшення термёну доставки електронних копёй документёв митного оформлення до центральноџ бази даних Держмитслужби
2.8
Здёйснити заходи з розбудови вёдомчоџ телекомунёкацёйноџ мережё зв’язку митноџ служби. Забезпечити пёдключення митних органёв наземними цифровими каналами зв’язку та здёйснити перерозподёл станцёй супутникового зв’язку мёж ними пёсля створення зазначених каналёв зв’язку
IV квартал
Департамент ёнформацёйних технологёй та митноџ статистики
Збёльшення надёйностё та пропускноџ спроможностё вёдомчоџ телекомунёкацёйноџ мережё зв’язку Держмитслужби
2.9
Актуалёзувати перелёк товарёв, на якё встановленё ёндикатори ризику
IV квартал
Управлёння митноџ вартостё
Вдосконалення системи управлёння ризиками при митному контролё й митному оформленнё товарёв
3. Нормотворча робота
3.1
Забезпечити супроводження законопроекту „Про внесення змён до Митного кодексу Украџни”
IV квартал
Управлёння митноџ вартостё
Спрощення процедури декларування митноџ вартостё, приведення положень Митного кодексу щодо митноџ оцёнки у повну вёдповёднёсть до вимог Угоди про застосування статтё VII ГАТТ
3.2
Розробити законопроект щодо внесення змён до роздёлу X "Контроль за перемёщенням через митний кордон Украџни товарёв, що мёстять об’њкти права ёнтелектуальноџ власностё" Митного кодексу Украџни
IV квартал
Управлёння нетарифного регулювання
Приведення положень Митного кодексу Украџни у вёдповёднёсть до вимог Угоди ТРђПС
3.3
Забезпечити супроводження законопроектёв щодо внесення змён до ставок ввёзного мита Митного тарифу Украџни
IV квартал
Управлёння митно-тарифного регулювання
Оптимёзацёя ставок ввёзного мита Митного тарифу Украџни
3.4
Забезпечити супроводження у Верховнёй Радё Украџни проекту Закону Украџни щодо засад митно-тарифного регулювання в Украџнё
IV квартал
Управлёння митно-тарифного регулювання
Об’њднання в один Закон Украџни положень Декрету Кабёнету Мёнёстрёв Украџни „Про Њдиний митний тариф Украџни” й Закону Украџни „Про Њдиний митний тариф”
3.5
Забезпечити супроводження у вёдповёдних державних органах та Верховнёй Радё Украџни проекту Закону Украџни „Про внесення змён до Закону Украџни вёд 21.12.2000 ќ 2181-ђђђ „Про порядок погашення зобов’язань платникёв податкёв перед бюджетами та державними цёльовими фондами”
30.12.05
Департамент митних платежёв Юридичний департамент Департамент аналёзу ризикёв та аудиту
Адаптацёя норм Закону Украџни вёд 21.12.00 ќ 2181-ђђђ „Про порядок погашення зобов’язань платникёв податкёв перед бюджетами та державними цёльовими фондами” до норм ёнших нормативно-правових актёв, якё регулюють деякё права митних органёв
3.6
Проаналёзувати стан нормативноџ бази з питань державного контролю наркотичних засобёв, психотропних речовин ё прекурсорёв, предметёв культури, експортного контролю, пёдготувати пропозицёџ до Мёнёстерства охорони здоров’я, Мёнёстерства культури, Держекспортконтролю щодо џџ вдосконалення. Узяти участь в опрацюваннё проектёв нормативно-правових актёв, пёдготовлених вёдповёдними органами державноџ влади
IV квартал
Управлёння нетарифного регулювання
Приведення законодавства у вёдповёднёсть до вимог мёжнародних стандартёв. Удосконалення порядку контролю наркотичних засобёв, психотропних речовин ё прекурсорёв, предметёв культури, товарёв подвёйного використання, що перемёщуються через митний кордон Украџни
3.7
Узяти участь у розробцё спёльно з Мёнекономёки, Мён’юстом, Мёнтрансзв’язком, Держприкордонслужбою проекту конвенцёџ ЊЕК ООН “Про процедуру мёжнародного митного транзиту при перевезеннё вантажёв залёзничним транспортом з використанням накладноџ СМГС“
IV квартал
Департамент органёзацёџ митного контролю Управлёння контролю за перемёщенням вантажёв
Оптимёзацёя митних процедур
3.8
Ужити заходёв щодо спрощення Критерёџв оцёнки пёдприњмств-резидентёв, щодо товарёв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення , затверджених наказом Державноџ митноџ служби, Мёнёстерства економёки та з питань њвропейськоџ ёнтеграцёџ Украџни, Державноџ податковоџ адмёнёстрацёџ Украџни вёд 11.08.04 ќ590/296/468
IV квартал
Департамент органёзацёџ митного контролю Структурнё пёдроздёли Держмитслужби
Спрощення процедури включення суб’њктёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё до Рењстру пёдприњмств, щодо товарёв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення
3.9
Ужити заходёв щодо врегулювання перемёщення через митний кордон Украџни порожнёх залёзничних транспортних засобёв
IV квартал
Департамент органёзацёџ митного контролю
Встановлення њдиного порядку перемёщення через митний кордон Украџни порожнёх залёзничних транспортних засобёв
3.10
Розробити проект наказу "Про внесення доповнень до Порядку застосування тимчасовоџ та неповноџ декларацёџ вiдповiдно до митного режиму ёмпорту (при випуску у вёльний обёг) та Порядку заповнення граф перёодичноџ митноџ декларацёџ"
До 30.12.05
Департамент декларування та митних режимёв
Однозначне визначення умов застосування тимчасовоџ декларацёџ при виникненнё спёрних питань з класифёкацёџ товарёв згёдно з УКТЗЕД. Удосконалення порядку заповнення окремих граф перёодичноџ митноџ декларацёџ
3.11
Удосконалити Порядок заповнення граф вантажноџ митноџ декларацёџ вёдповёдно до митних режимёв експорту, ёмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитноџ торгёвлё, затверджений наказом Держмитслужби вёд 30.06.98 ќ 380
До 30.12.05
Департамент декларування та митних режимёв
Спрощення процедури декларування запасёв споживання, що постачаються на ёноземнё транспортнё засоби
3.12
Удосконалити порядок здёйснення контролю за доставкою в митницё призначення товарёв, що перемёщуються як гуманётарна допомога, у супроводжуваному, несупроводжуваному багажё та ручнёй поклажё
До 30.12.05
Управлёння контролю за перемёщенням вантажёв Юридичний департамент
Спрощення процедур, пов’язаних з контролем за доставкою товарёв, що перемёщуються як гуманётарна допомога в супроводжуваному, несупроводжуваному багажё та ручнёй поклажё
3.13
Розробити ђнструкцёю про порядок проведення камеральних перевёрок дотримання митними органами та суб’њктами зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё законодавства Украџни з питань митноџ справи
До 01.10.05
Департамент аналёзу ризикёв та аудиту Юридичний департамент
Здёйснення контролю за дотриманням законодавства та забезпеченням наповнення Державного бюджету
3.14
Розробити та подати до Кабёнету Мёнёстрёв Украџни проект постанови Кабёнету Мёнёстрёв Украџни „Про затвердження Порядку надання посадовим особам митноџ служби Украџни безвёдсотковоџ позики для ёндивёдуального або кооперативного житлового будёвництва та обзаведення домашнём господарством з погашенням 50 вёдсоткёв одержаноџ позики за рахунок бюджетних коштёв”
До 30.12.05
Департамент ресурсного забезпечення, капётального будёвництва та експлуатацёџ об’њктёв митноџ ёнфраструктури Фёнансово-економёчний департамент Юридичний департамент
Можливёсть отримання працёвниками митноџ служби Украџни пёльгового кредиту на будёвництво (придбання) житла
4. Мёжнародне митне спёвробётництво
4.1
Забезпечити здёйснення заходёв щодо прињднання до конвенцёй Всесвётньоџ митноџ органёзацёџ: – Мёжнародноџ конвенцёџ про спрощення та гармонёзацёю митних процедур (Кёотська Конвенцёя 1999 року); – Йоганнезбурзькоџ конвенцёџ про взањмну адмёнёстративну допомогу 2003 року
IV квартал
Департамент мёжнародного митного спёвробётництва Структурнё пёдроздёли Держмитслужби
Внесок у становлення Украџни як транзитноџ держави. Збёльшення обсягёв торгёвлё та зменшення кёлькостё випадкёв ухилення вёд сплати податкёв ё зборёв; приведення процедури митного контролю та митного оформлення у вёдповёднёсть до мёжнародних стандартёв
4.2
Забезпечити пёдписання: – Угоди мёж Кабёнетом Мёнёстрёв Украџни та Урядом Республёки Албанёя про взањмну допомогу в митних справах; – Угоди мёж Кабёнетом Мёнёстрёв Украџни та Урядом Аргентини про взањмодопомогу в митних справах; – Угоди мёж Кабёнетом Мёнёстрёв Украџни та Урядом Республёки Сербёя ё Чорногорёя про взањмну допомогу в митних справах; – Угоди мёж Кабёнетом Мёнёстрёв Украџни та Урядом Королёвства Нёдерланди про взањмодопомогу в митних справах
IV квартал
Департамент мёжнародного митного спёвробётництва Структурнё пёдроздёли Держмитслужби
Створення бази двостороннього спёвробётництва для обмёну ёнформацёњю та надання адмёнёстративноџ взањмодопомоги в митних справах
4.3
Забезпечити пёдготовку до пёдписання проектёв: – Угоди мёж Кабёнетом Мёнёстрёв Украџни та Урядом ђраку про взањмну допомогу в митних справах; – Протоколёв мёж Державною митною службою Украџни та митними вёдомствами Австрёџ, Нёмеччини, США, ђспанёџ, Нёдерландёв, ђталёџ, Сполученого Королёвства, Румунёџ про порядок взањмодёџ з питань обмёну даними митноџ статистики взањмноџ торгёвлё; – Протоколу мёж Державною митною службою Украџни та Митною службою Республёки Румунёя про обмён ёнформацёњю про товари та транспортё засоби, якё перетинають спёльний кордон; – Протоколу мёж Державною митною службою Украџни та Митною службою Республёки Румунёя про спёвробётництво в галузё митноџ вартостё товарёв; – Протоколу мёж Державною митною службою Украџни та Митним пёдсекретарёатом Турецькоџ Республёки про спёвробётництво в галузё митноџ вартостё товарёв; – Протоколу мёж Державною митною службою Украџни та Комётетом по доходах при Мёнёстерствё фёнансёв Киргизькоџ Республёки про спёвробётництво в галузё обмёну даними митноџ статистики зовнёшньоџ торгёвлё
IV квартал
Департамент мёжнародного митного спёвробётництва Структурнё пёдроздёли Держмитслужби
Створення бази двостороннього спёвробётництва. Пёдготовка проектёв Угод та Протоколёв до пёдписання. Участь Украџни в процесах розвитку, спрощення та вдосконалення митних процедур, направлених на сприяння торгёвлё
4.4
Забезпечити органёзацёю та проведення Конференцёџ з питань ёнтегрованого контролю на кордонах (ђматра 2) в Кињвё
До 30.12.05
Департамент мёжнародного митного спёвробётництва Структурнё пёдроздёли Держмитслужби
Пёдвищення авторитету Украџни на мёжнароднёй аренё в галузё мёжнародного митного спёвробётництва, сприяння розвитку мёжнародноџ торгёвлё та транспортування
4.5
Забезпечити реалёзацёю проектёв мёжнародноџ технёчноџ допомоги: – Канади – з розвитку митноџ лабораторёџ Украџни – у рамках Програми розвитку ООН „Бёлорусь, Украџна, Молдова проти наркотикёв”
До 30.12.05
Департамент мёжнародного митного спёвробётництва Центральне митне управлёння лабораторних дослёджень та експертноџ роботи Структурнё пёдроздёли Держмитслужби
Обмён досвёдом мёж митними лабораторёями Украџни ё Канади, стажування украџнських експертёв Пёдвищення рёвня дёњвостё та ефективностё роботи вёдповёдних пёдроздёлёв митних органёв Украџни в напряму боротьби з контрабандою наркотикёв
4.6
Продовжити переговорний процес ёз сусёднёми державами щодо оптимёзацёџ ёнфраструктури пунктёв пропуску та запровадження спёльного контролю в пунктах пропуску, зокрема з Республёкою Бёлорусь, Росёйською Федерацёњю, Республёкою Молдовою
IV квартал
Департамент мёжнародного митного спёвробётництва Департамент органёзацёџ митного контролю Департамент ресурсного забезпечення, капётального будёвництва та експлуатацёџ об’њктёв митноџ ёнфраструктури Юридичний департамент
Спрощення й оптимёзацёя митних процедур
5. Фёнансово-господарська дёяльнёсть, розвиток митноџ ёнфраструктури
5.1
Забезпечити вдосконалення нормативно-правовоџ бази та розробити методичнё рекомендацёџ з питань органёзацёџ та ведення бухгалтерського облёку в митних органах у частинё, що мёстить галузевё особливостё
30.12.05
Управлёння бухгалтерського облёку та звётностё
Пёдвищення рёвня облёковоџ полётики в митних органах
5.2
Завершити розроблення та забезпечити затвердження проектёв облаштування за постёйною схемою пунктёв пропуску для автомобёльного сполучення "Россошани", "Велика Писарёвка", "Просяне"
Згёдно ёз затвердженим Планом на 2005 рёк
Департамент ресурсного забезпечення, капётального будёвництва та експлуатацёџ об’њктёв митноџ ёнфраструктури Закарпатська, Кельменецька, Придунайська, Сумська та Луганська митницё
Облаштування пунктёв пропуску за постёйною схемою
5.3
Продовжити роботу щодо оптимёзацёџ структури митних органёв
IV квартал
Департамент органёзацёџ митного контролю Фёнансово-економёчний департамент Департамент ресурсного забезпечення, капётального будёвництва та експлуатацёџ об’њктёв митноџ ёнфраструктури Департамент ёнформацёйних технологёй та митноџ статистики Юридичний департамент
Оптимёзацёя митних процедур
6. Контрольнё заходи
6.1
Провести перевёрки стану органёзацёџ захисту прав ёнтелектуальноџ власностё у Глухёвськёй та Луганськёй митницях
IV квартал
Управлёння нетарифного регулювання
Виявлення прогалин у чинному законодавствё з питань захисту прав ёнтелектуальноџ власностё та надання методичноџ допомоги митним органам
6.2
Провести перевёрки: - дотримання митними органами положень податкового законодавства Украџни та правильностё нарахування податкёв ё зборёв при митному оформленнё товарёв, що перемёщуються через кордон; - визначення митноџ вартостё та класифёкацёџ ёмпортованих товарёв Луганською та Кримською митницями; - комплекснё перевёрки службовоџ дёяльностё митних органёв вёдповёдно до Плану проведення комплексних перевёрок службовоџ дёяльностё митних органёв на 2005 рёк; - стану роботи в митних органах з розгляду звернень ё скарг громадян
IV квартал Жовтень, листопад IV квартал IV квартал
Департамент митних платежёв Департамент аналёзу ризикёв та аудиту Управлёння митноџ вартостё Центральне митне управлёння лабораторних дослёджень та експертноџ роботи Департамент аналёзу ризикёв та аудиту Структурнё пёдроздёли Держмитслужби Мёнёстерства, ёншё центральнё органи державноџ влади (за згодою) Управлёння справами
Забезпечення дёњвого контролю за дотриманням митними органами чинного законодавства та нормативно-правовоџ бази З’ясування стану дотримання посадовими особами митних органёв законодавства Украџни з питань митноџ справи, усунення порушень та недолёкёв в роботё Покращення роботи зё зверненнями громадян
6.3
Провести ревёзёџ фёнансово-господарськоџ дёяльностё Вадул-Сёретськоџ, Полтавськоџ, Центральноџ енергетичноџ митниць
30.12.05
Фёнансово-економёчний департамент
Забезпечення дёњвого контролю за використанням бюджетних коштёв, фёнансово-господарською дисциплёною в митних органах
6.4
Провести спёльнё з ДПА перевёрки (вёдповёдно до наказу Держмитслужби та ДПА вёд 12.07.04 ќ 512/387) щодо упередження спроб незаконного експорту та вёдшкодування ПДВ
Щомёсячно
Департамент аналёзу ризикёв та аудиту Митнё органи
Реалёзацёя положень Указёв Президента Украџни щодо посилення контролю за експортом товарёв
6.5
Оновити перелёк товарёв, якё використовуються при здёйсненнё „сумнёвних” експортних операцёй
28.10.05
Департамент аналёзу ризикёв та аудиту
Посилення контролю за експортом товарёв
6.6
Провести у пунктах пропуску в зонах дёяльностё Кельменецькоџ, Котовськоџ, Роздёльнянськоџ, Бёлгород-Днёстровськоџ, Придунайськоџ митниць та поза мёсцем џх розташування спёльну з митними органами Республёки Молдова спецёальну митну операцёю "Кордон 2005"
До 01.11.05
Департамент митноџ варти та боротьби з контрабандою
Пёдвищення кёлькостё виявлених правопорушень
6.7
Провести раптовё перевёрки в зонё дёяльностё регёональних митниць та митниць за окремим планом з метою забезпечення повноти сплати митних платежёв, виявлення й документування митних правопорушень
Постёйно
Департамент митноџ варти та боротьби з контрабандою
Пёдвищення кёлькостё виявлених правопорушень
7. Робота з особовим складом
7.1
Пёдготувати проект Програми кадрового забезпечення та роботи з персоналом на 2006-2010 роки
Протягом мёсяця пёсля затвердження Концепцёџ модернёзацёџ Державноџ митноџ служби Украџни
Департамент кадровоџ роботи Митнё органи
Прогнозування та програмування кадрового забезпечення, визначення стратегёџ професёйного розвитку та рацёонального використання кадрового потенцёалу митних органёв. Створення передумов для усунення недолёкёв у роботё з кадрами
7.2
Здёйснити заходи щодо лёцензування Киџвського та Хмельницького центрёв пёдвищення квалёфёкацёџ та перепёдготовки кадрёв, факультету пёслядипломноџ освёти Академёџ митноџ служби Украџни на право проведення освётньоџ дёяльностё, пов’язаноџ з пёдвищенням квалёфёкацёџ працёвникёв митних органёв – державних службовцёв у галузё „Державне управлёння”
До 30.12.05
Академёя митноџ служби Украџни Киџвський та Хмельницький центри пёдвищення квалёфёкацёџ та перепёдготовки кадрёв Департамент кадровоџ роботи
Отримання дозволу на здёйснення освётньоџ дёяльностё, пов’язаноџ з пёдвищенням квалёфёкацёџ працёвникёв митних органёв
7.3
Здёйснити аналёз стану взањмодёџ з правоохоронними органами з питань запобёгання проявам корупцёџ, виявлення та припинення џџ проявёв з боку працёвникёв митноџ служби у 2005 роцё
До 30.11.05
Департамент внутрёшньоџ безпеки
Зниження рёвня корупцёџ й кёлькостё посадових злочинёв серед посадових осёб митних органёв
8. Забезпечення вёдкритостё та прозоростё дёяльностё
8.1
Забезпечити видання вёдомчого ёнформацёйно-аналётичного журналу "Митниця"
IV квартал
Прес-служба
Пёднесення позитивного ёмёджу Держмитслужби в украџнському суспёльствё
8.2
Пёдготувати та провести семёнар з начальниками загальних вёддёлёв митних органёв на тему: "Порядок формування звётностё за зверненнями громадян вёдповёдно до њдиноџ автоматизованоџ системи контролю "Звернення громадян"
До 31.10.05
Управлёння справами
Покращення роботи зё зверненнями громадян
8.3
Забезпечити пёдготовку вёдомчоџ телепрограми "Зелений коридор"
Щотижня
Прес-служба
Пёднесення позитивного ёмёджу Держмитслужби в украџнському суспёльствё; ёнформування суб’њктёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё та громадян стосовно змён у митному законодавствё
8.4
Забезпечити проведення „круглих столёв” з декларантами, провёдними виробниками та ёмпортерами товарёв з питань вдосконалення контролю визначення митноџ вартостё певних груп товарёв, що перемёщуються через митний кордон
Постёйно
Управлёння митноџ вартостё
Забезпечення взањмодёџ, партнерства у вёдносинах митних органёв ёз суб‘њктами зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё
8.5
Забезпечити постёйне наповнення матерёалами рубрик та роздёлёв вёдомчого WEB-сервера Держмитслужби Украџни в мережё ђнтернет
Постёйно
Структурнё пёдроздёли Держмитслужби Митнё органи Спецёалёзованё митнё установи та органёзацёџ Контроль: Прес-служба; Департамент органёзацёйноџ роботи та контролю
Покращення ёнформування громадськостё про роботу Державноџ митноџ служби Украџни
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ


Читать еще:
  • Экспорт без вывоза
  • НБУ определил, сколько инвалюты можно посылать по почте ...
  • Обновлен перечень мест доставки.
  • Евро 5: щодо відповідності екологічним нормам транспортних засобів
  • Депутаты ВР законодательно установили условия работы с Крымом
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +