https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

14.07.2005


Ј Проект Наказу “Про затвердження Лёцензёйних умов провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера” Ј
Ј Ј Ј
Ј

Державна митна служба Украџни Державний комётет Украџни з питань регуляторноџ полётики та пёдприњмництва

Ј

НАКАЗ

ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ ќ

Киџв

Ј

Ј

Про затвердження Лёцензёйних умов провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера

Ј

Вёдповёдно до статтё 9 Закону Украџни вёд 01.06.00 ќЈ1775-ђђђ "Про лёцензування певних видёв господарськоџ дёяльностё" ё постанови Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 14.11.00 ќЈ1698 "Про затвердження перелёку органёв лёцензування"

ЈНАКАЗУЊМО:

1.ЈЗатвердити Лёцензёйнё умови провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера (далё – Лёцензёйнё умови), що додаються.

2.ЈДепартаменту органёзацёџ митного контролю (СьомкаЈС.М.) ё Юридичному Департаменту (БоженкоЈђ.Ф.) Держмитслужби Украџни та Департаменту рењстрацёџ та лёцензування Держпёдприњмництва Украџни (БарбелюкЈО.Б.) забезпечити подання цього наказу на державну рењстрацёю до Мёнёстерства юстицёџ Украџни.

3.ЈЦей наказ набирањ чинностё через 10 днёв з дня його офёцёйного опублёкування.

4.ЈКонтроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби Украџни СалагораЈМ.С. та першого заступника Голови Держпёдприњмництва Украџни ВащенкоЈК.О.

Ј

Голова Служби

Голова Державного комётетуЈ

ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ

Украџни з питань регуляторноџ

ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ

полётики та пёдприњмництваЈЈЈ

ЈВ.В.СкомаровськийЈЈЈЈ

А.В.Дашкевич

Ј

Ј

Ј

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державноџ митноџ служби Украџни й
Державного комётету Украџни з питань
регуляторноџ полётики та пёдприњмництва
вёд ______ ќ ____

Ј

Ј

Ј

Ј

Ј

Ј

Ј

ЛђЦЕНЗђЙНђ УМОВИ

провадження посередницькоџ дёяльностё

митного брокера

Ј

Ј1. Загальнё положення

1.1.ЈЦё Лёцензёйнё умови розроблено вёдповёдно до Закону Украџни вёд 01.06.00 ќЈ1775-ђђђ “Про лёцензування певних видёв господарськоџ дёяльностё”, Митного кодексу Украџни вёд 11.07.02 ќЈ92-IV, ёнших нормативно-правових актёв, що регулюють здёйснення зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё та митноџ справи.

1.2.ЈЛёцензёйнё умови встановлюють квалёфёкацёйнё, органёзацёйнё, технологёчнё й ёншё вимоги до провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера.

1.3.ЈВиконання цих Лёцензёйних умов њ обов’язковим пёд час провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера.

1.4.ЈУмови провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера регулюються законодавством з питань лёцензування й митноџ справи.

1.5.ЈТермёни в цих Лёцензёйних умовах вживаються в такому значеннё:

митний брокер Ј– суб’њкт господарювання, який здёйснюњ посередницьку дёяльнёсть з декларування товарёв ё транспортних засобёв, що перемёщуються через митний кордон Украџни, ё мањ вёдповёдну лёцензёю, видану Державною митною службою Украџни;

лёцензёат – суб’њкт господарювання, який одержав лёцензёю на провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера;

орган лёцензування – орган виконавчоџ влади, визначений Кабёнетом Мёнёстрёв Украџни для лёцензування певних видёв господарськоџ дёяльностё;

фахёвець з декларування – посадова особа митного брокера, уповноважена митним органом на здёйснення декларування товарёв ё транспортних засобёв, що перемёщуються через митний кордон;

ёдентифёкацёйний огляд – сукупнёсть заходёв, що здёйснюються фахёвцем з декларування з метою визначення вёдомостей про товар, якё дають змогу зробити висновок про краџну походження товару, його класифёкацёю згёдно з Украџнською класифёкацёњю товарёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё, кёлькёснё та якёснё характеристики товару, а також однозначно ёдентифёкувати його тощо.

1.6.ЈВ установчих документах суб’њкта господарювання повинен бути зазначений вид посередницькоџ дёяльностё – митний брокер.

1.7.ЈПрийняття документёв, що подаються для одержання лёцензёџ на провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера, видача, переоформлення, анулювання такоџ лёцензёџ, ведення лёцензёйних справ ё лёцензёйних рењстрёв митних брокерёв та митних перевёзникёв здёйснюються органом лёцензування - Державною митною службою Украџни.

Повноваження Державноџ митноџ служби Украџни як органу лёцензування можуть бути за џџ рёшенням делегованё регёональним митницям.

2.ЈВимоги до провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера

2.1.ЈОрганёзацёйнё та квалёфёкацёйнё вимоги до митного брокера

2.1.1.ЈМитний брокер повинен мати у своњму штатё не менше двох фахёвцёв з декларування.

Фахёвець з декларування повинен мати вищу або середню спецёальну освёту. Свёдченням повноважень на декларування, наданих митним органом, у зонё дёяльностё якого фахёвець з декларування здёйснюњ декларування товарёв, њ персональне квалёфёкацёйне посвёдчення, видане йому як особё, уповноваженёй на декларування в митних органах. Для цього в митних органахЈ створюються екзаменацёйнё комёсёџ, що приймають ёспити з метою визначення достатностё рёвня знань ё квалёфёкацёџ особи для здёйснення функцёй фахёвця з декларування.

Квалёфёкацёйнё вимоги до фахёвцёв з декларування, џх права та обов’язки, порядок ё умови проведення џх навчання, зразок квалёфёкацёйного посвёдчення, а також порядок його отримання та анулювання визначаються Державною митною службою Украџни.

2.1.2.ЈКерёвник пёдприњмства, що мањ намёр стати митним брокером, повинен мати вищу освёту та досвёд роботи не менше 3 рокёв у галузё зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё або з надання послуг по декларуванню товарёв.

Ј2.2.ЈТехнологёчнё вимоги до митного брокераЈ

Митний брокер зобов’язаний:

а)Јдекларувати митному органу товари;

б)Јзабезпечувати сплату встановлених законодавством податкёв ё зборёв (обов’язкових платежёв) з товарёв, що ним декларуються;

в)Јзгёдно з вимогами законодавства безкоштовно декларувати товари, що надходять в Украџну як гуманётарна допомога;

г)Јперевёряти дёйснёсть документёв, потрёбних для здёйснення митного оформлення;

є)Јза погодженням з митним органом здёйснювати ёдентифёкацёйний огляд, якщо товаросупровёднё документи не мёстять повних вёдомостей, потрёбних для декларування товарёв;

д)Јпред’являти митному органу товари й транспортнё засоби, щоЈ декларуються;

е)Јподавати митному органу документи, що мёстять вёдомостё, потрёбнё для здёйснення митного контролю та митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв;

њ)Јна вимогу митного органу бути присутнём при митному оформленнё товарёв ё транспортних засобёв та сприяти посадовим особам митного органу пёд час митного оформлення цих товарёв ё транспортних засобёв;

ж)Јна вимогу митного органу здёйснювати навантаження, вивантаження, перевантаження, визначення кёлькостё товарёв, вёдновлення пошкодженоџ упаковки, вёдкриття упаковки, пакування чи перепакування товарёв, що пёдлягають митному оформленню, а також вёдкриття примёщень та ёнших мёсць, де можуть мёститися цё товари;

з)Јёнформувати митнё органи про пошкодження тари й упаковки, невёдповёднёсть товарёв вёдомостям про них, зазначеним у транспортних, комерцёйних та ёнших документах, потрёбних для здёйсненняЈ митного оформлення цих товарёв;

и)Јсприяти в разё потреби проведенню ветеринарного, фётосанётарного та ёнших видёв державного контролю, якому пёдлягають задекларованё товари й транспортнё засоби;

ё)Јдотримувати умов ё обмежень щодо розпорядження товарами й транспортними засобами, якщо митне оформлення не завершено;

џ)Јподавати для ознайомлення суб’њктам зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё на џх вимогу лёцензёю на провадження дёяльностё, цё Лёцензёйнё умови;

й)Јвести рењстр договорёв, укладених з особами, яких вён представляњ та яким надањ послуги, та подавати цё договори митному органу на його вимогу.

2.3.ЈТехнёчнё вимоги до митного брокераЈ

2.3.1.ЈМитний брокер для забезпечення своњџ дёяльностё повинен мати електронно-обчислювальну, копёювальну технёку й вёдповёдне програмне забезпечення, якё гарантують забезпечення сумёсностё програмних продуктёв ё засобёв автоматичноџ обробки ёнформацёџ, використовуваних цим митним брокером, з програмними продуктами та засобами автоматичноџ обробки ёнформацёџ, що використовуються митними органами Украџни.Ј

2.3.2.ЈМитний брокер повинен застрахувати власну дёяльнёсть на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мёнёмумёв доходёв громадян.

3.ЈОсобливё вимоги до провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокераЈ

3.1.ЈМитний брокер повинен мати або у власностё, або на правё повного господарського вёдання майно, що може бути вёднесене до першоџ та другоџ груп основних фондёв згёдно ёз Законом Украџни вёд 18.12.94 ќЈ334/94-ВР “Про оподаткування прибутку пёдприњмств”.Ј

3.2.ЈВзањмовёдносини лёцензёата з особою, яку вён представляњ, визначаються договором доручення.Ј

3.3.ЈНадання повноважень на виконання тих самих функцёй щодо партёџ товару декёльком лёцензёатам або обмеження повноважень лёцензёата виконанням тёльки частини цих функцёй (або виконанням операцёй у межах однёњџ функцёџ) не дозволяњться.Ј

3.4.ЈПрава, обов’язки й вёдповёдальнёсть лёцензёата, установленё цими Лёцензёйними умовами, не можуть бути обмеженё договором мёж лёцензёатом та особою, яку вён представляњ.Ј

3.5.ЈЛёцензёат повинен зберёгати всю документацёю, пов’язану зё здёйсненням своњџ дёяльностё, протягом строку, установленого законодавством Украџни.

Директор Департаменту Директор Департаменту

органёзацёџЈ митного контролю

рењстрацёџ ё лёцензування

Ј

С.М.Сьомка

О.Б.Барбелюк

Источник: сайт ДМСУ


Читать еще:
  • Звернення громадян – на особливому контролё в керёвництва Держмитслужби...
  • ПЕРЕЛІК харчових продуктів, що підлягають державному контролю у разі переміщення їх через митний кордон України
  • Таможне помогут советом...
  • Про встановлення простою у роботi деяких митних постiв Луганської та Схiдної митниць Мiндоходiв
  • Повтор! АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту наказу Держмитслужби “Про затвердження Порядку діяльності митних брокерів та їх представників” (ОНОВЛЕНИЙ)
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +