https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

USD
EUR
GBR
RUB

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

26.09.2005

Попереднёй документальний контроль на кордонё
З 15 жовтня попереднёй документальний контроль товарёв (санётарно-епёдемёологёчний, ветеринарний, фётосанётарний, екологёчний, радёологёчний контроль та контроль за перемёщенням культурних цённостей) буде здёйснюватися в пунтках пропуску на державному кордонё органами охорони державного кордону й митними органами шляхом аналёзу ёнформацёџ про пёдконтрольний товар, яка мёститься в товаросупровёдних (товаротранспортних) та ёнших документах, поданих при перемёщеннё.

З метою створення сприятливих умов ё спрощення процедури контролю товарёв пёд час перемёщення через державний кордон Украџни Кабёнет Мёнёстрёв Украџни 13 квётня 2005 року прийняв Постанову, якою було пёдтримано необхёднёсть здёйснення санётарно-епёдемёологёчного, ветеринарного, фётосанётарного, екологёчного, радёологёчного контролю та контролю за перемёщенням культурних цённостей у формё попереднього документального контролю товарёв, що ввозяться на митну територёю Украџни безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон Украџни.

Постановою визначено, що у пунктах пропуску через державний кордон Украџни попереднёй контроль здёйснюњться:
органами охорони державного кордону - товарёв, що пёдлягають екологёчному та радёологёчному контролю;
митними органами - товарёв, що пёдлягають санётарно-епёдемёологёчному, ветеринарному, фётосанётарному контролю та контролю за перемёщенням культурних цённостей.

31 серпня 2005 року Державна митна служба Украџни, Адмёнёстрацёя Державноџ прикордонноџ служби Украџни, Мёнёстерство охорони здоров’я Украџни, Мёнёстерство аграрноџ полётики Украџни, Мёнёстерство охорони навколишнього природного середовища Украџни та Мёнёстерство культури ё туризму Украџни пёдписали спёльний наказ, яким затверджено ђнструкцёю з органёзацёџ здёйснення попереднього документального контролю товарёв, що ввозяться на митну територёю Украџни. 16 вересня 2005 року наказ офёцёйно зарењстровано в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни.
Наказ розроблено на виконання положень Мёжнародноџ конвенцёџ про узгодження умов проведення контролю вантажёв на кордонах та з метою практичноџ реалёзацёџ Порядку здёйснення попереднього документального контролю товарёв у пунктах пропуску через державний кордон Украџни.

Наказом передбачено до 15 жовтня поточного року внести змёни до ёснуючих технологёчних схем пропуску через державний кордон автомобёльних, водних, залёзничних та повётряних транспортних засобёв перевёзникёв ё товарёв, що перемёщуються цими транспортними засобами.
Ј
ђнструкцёњю визначањться порядок здёйснення в пунктах пропуску через державний кордон Украџни санётарно-епёдемёологёчного, ветеринарного, фётосанётарного, екологёчного, радёологёчного контролю й контролю за перемёщенням культурних цённостей у формё попереднього документального контролю товарёв, що ввозяться на митну територёю Украџни та згёдно ёз законодавством пёдлягають цим видам контролю.

ђнструкцёя зобов‘язуњ органи державного контролю визначати ё передавати Держмитслужбё Украџни та Адмёнёстрацёџ Держприкордонслужби Украџни: перелёки товарёв, щодо яких ёснуњ обмеження чи заборона на ввезення на територёю Украџни; перелёки документёв, џх форм ё реквёзитёв ё вёдомостё, потрёбнё для проведення вёдповёдних видёв контролю; перелёки товарёв, якё згёдно ёз мёжнародними договорами Украџни та нормативно-правовими актами, виданими на џх виконання, пёдлягають обов’язковому контролю безпосередньо в пунктё пропуску через державний кордон Украџни.

Попереднёй контроль буде здёйснюватися органами охорони державного кордону й митними органами шляхом аналёзу ёнформацёџ про пёдконтрольний товар, яка мёститься в товаросупровёдних (товаротранспортних) та ёнших документах, поданих при перемёщеннё.

Для прискорення попереднього контролю використовуватиметься Њдина автоматизована ёнформацёйна система Держмитслужби Украџни (ЊАђС).

Так, пёсля в’џзду у пункт пропуску перевёзник чи вповноважена ним особа заявляњ про готовнёсть до контролю й подањ посадовим особам органу охорони державного кордону й митного органу потрёбнё документи на товар. Посадовё особи визначають необхёднёсть проведення попереднього контролю, який мањ здёйснюватися спёльною групою, до складу якоџ входять посадовё особи органу охорони державного кордону й митного органу, пёд час проведення прикордонного та митного контролю й передбачањ вивчення та аналёз ёнформацёџ про пёдконтрольний товар. За результатами аналёзу посадовё особи органу охорони державного кордону й митного органу приймають згёдно з компетенцёњю вёдповёдного органу рёшення про вид огляду, про потребу залучення до проведення контролю посадових осёб ёнших органёв державного контролю.

Пёд час проведення попереднього контролю перевёряњться також наявнёсть потрёбних документёв ё звёряњться з використанням ЊАђС вёдповёднёсть наданих сертифёкатёв, висновкёв, пёдписёв уповноважених осёб наявним зразкам.
У разё отримання позитивного результату проведення попереднього контролю митним органом надањться дозвёл на перемёщення товарёв через митний кордон Украџни.

У разё негативного результату контролю посадова особа вёдповёдного органу державного контролю обов’язково письмово повёдомляњ старшого змёни прикордонного наряду та старшого змёни митного органу про неможливёсть пропуску товарёв.
Ј
Результати попереднього контролю заносяться до товаросупровёдних (товаротранспортних) та ёнших документёв, а в ЊАђС проставляються вёдмётки згёдно з дёючою системою контролю за доставкою товарёв.

У разё транзитного перемёщення товарёв, крём небезпечних ё шкёдливих вёдходёв, попереднёй контроль проводиться на пёдставё дозвёльних документёв, виданих уповноваженими органами ёноземних держав. За умови змёни митного режиму митне оформлення може бути здёйснене пёсля проведення вёдповёдних видёв контролю в повному обсязё.

Пёсля доставки в митний орган призначення ёмпортних товарёв, що пройшли в пунктё пропуску через державний кордон попереднёй контроль, џх митний контроль ё митне оформлення можуть бути завершенё тёльки пёсля проведення всёх належних видёв державного контролю.

У разё надання одним з органёв державного контролю висновку про непридатнёсть товару до споживання за призначенням або про заборону для використання цей товар пёдлягањ поверненню до краџни-експортера. А якщо встановлено факт увезення на митну територёю Украџни культурних цённостей, розшук яких оголошено, то такё культурнё цённостё пёдлягають вилученню.
Ј
Источник: сайт ДМСУ

Читать еще:
  • О новогодних визах следует задуматься заранее
  • Харківська митниця ДФС почала видачу Витягів з реєстру митних брокерів.
  • Украина не отменит экспортные пошлины
  • Любой импортер или экспортер теперь может обратиться со своими проблемами в Совет импортреров по телефону, - Ю.Тимошенко ...
  • Новое на сайте-Реестр финансовых гарантов
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +