https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

26.06.19 25.06.19 24.06.19
USD 26.191023 26.191201 26.266416
EUR 29.826337 29.842254 29.723076
GBR 33.331102 33.393671 33.237994
RUB 0.4189 0.41633 0.41607

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8925.06.19 17:51
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1408.04.19 17:54
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

30.09.2005ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЏНИ

НАКАЗ
Киџв

23 вересня 2005 р.
ќ 896

Про затвердження Примёрного положення про пёдроздёл органёзацёџ митного контролю регёональноџ митницё, митницё

ЈЈЈ З метою вдосконалення органёзацёйноџ та оперативноџ роботи митних органёв з органёзацёџ митного контролю й митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв

НАКАЗУЮ:

ЈЈЈ 1. Затвердити Примёрне положення про пёдроздёл органёзацёџ митного контролю регёональноџ митницё, митницё (далё - Положення), що додањться.

ЈЈЈ 2. Начальникам регёональних митниць, митниць (далё - митний орган):

ЈЈЈ 2.1. На пёдставё Положення та з урахуванням специфёки роботи митного органу в мёсячний строк розробити, погодити з Департаментом органёзацёџ митного контролю й затвердити наказом митного органу положення про вёддёл (сектор) органёзацёџ митного контролю митного органу.

ЈЈЈ 2.2. Вёдповёдно до визначених у Положеннё завдань ё функцёй провести при потребё перерозподёл мёж пёдроздёлами митного органу штатноџ чисельностё, особового складу, матерёально-технёчного забезпечення, засобёв комп’ютерноџ технёки та каналёв зв’язку.

ЈЈЈ 3. Уважати таким, що втратив чиннёсть, наказ Держмитслужби Украџни вёд 11.02.98 ќ 74 "Про затвердження Типових положень".

ЈЈЈ 4. Установити, що наказ набирањ чинностё через 10 днёв пёсля його пёдписання.

ЈЈЈ 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Т.в.о. Голови Державноџ
митноџ служби Украџни
В.В.Вовк

Ј

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державноџ митноџ служби Украџни
23 вересня 2005 р. ќ 896

Примёрне положення про пёдроздёл органёзацёџ митного контролю регёональноџ митницё, митницё

1. Загальнё положення

ЈЈЈ 1.1. Це Примёрне положення (далё - Положення) визначањ правовий статус пёдроздёлу органёзацёџ митного контролю регёональноџ митницё, митницё (далё - митний орган).

ЈЈЈ 1.2. Пёд пёдроздёлом органёзацёџ митного контролю (далё - ОМК) у цьому Положеннё слёд розумёти вёддёл (сектор) ОМК або ёншу одиницю, визначену начальником митного органу.

ЈЈЈ 1.3. Вёддёл (сектор) ОМК очолюњ начальник, який призначањться на посаду та звёльняњться з посади наказом митного органу за письмовим погодженням ёз Департаментом органёзацёџ митного контролю й Департаментом декларування та митних режимёв Держмитслужби Украџни. Начальник вёддёлу може мати заступника.

ЈЈЈ 1.4. Структура та штатний розклад вёддёлу (сектору) ОМК формуються (з урахуванням обсягёв робёт) у межах граничноџ штатноџ чисельностё й фонду заробётноџ плати митного органу.

ЈЈЈ 1.5. У пёдроздёлё ОМК можуть бути створенё сектори за напрямами роботи.

ЈЈЈ 1.6. Посадовё особи пёдроздёлу ОМК призначаються на посади та звёльняються з посад наказом митного органу за поданням начальника цього пёдроздёлу.

ЈЈЈ 1.7. Положення про вёддёл (сектор) ОМК, змёни до нього затверджуються наказом митного органу пёсля погодження з Департаментом органёзацёџ митного контролю й Департаментом декларування та митних режимёв Держмитслужби Украџни.

ЈЈЈ 1.8. Функцёональнё обов’язки посадових осёб пёдроздёлу ОМК визначаються џх посадовими ёнструкцёями, якё затверджуються начальником митного органу.

ЈЈЈ 1.9. У своџй дёяльностё пёдроздёл ОМК керуњться Конституцёњю та законами Украџни, актами Президента Украџни й Кабёнету Мёнёстрёв Украџни, наказами Держмитслужби Украџни, положенням про митний орган ё цим Положенням.

ЈЈЈ 1.10. Пёдроздёл ОМК пёдпорядковуњться начальниковё митного органу чи першому заступниковё начальника митного органу.

ЈЈЈ 1.11. У своџй дёяльностё пёдроздёл ОМК взањмодёњ з ёншими пёдроздёлами митного органу.

ЈЈЈ 1.12. Забороняњться покладати на пёдроздёл ОМК виконання завдань ё функцёй, не передбачених цим Положенням.

ЈЈЈ 1.13. У разё вёдсутностё начальника пёдроздёлу ОМК його обов’язки виконуњ заступник начальника або ёнша посадова особа цього пёдроздёлу, уповноважена на це наказом митного органу.

2. Основнё завдання пёдроздёлу ОМК

ЈЈЈ 2.1. Пёдготовка для подання керёвництвом митного органу до Держмитслужби Украџни пропозицёй щодо вдосконалення законодавства з питань здёйснення митного контролю й митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв.

ЈЈЈ 2.2. Пёдготовка для подання керёвництвом митного органу до Держмитслужби Украџни пропозицёй щодо вдосконалення порядку застосування митних режимёв, заповнення митних декларацёй тощо.

ЈЈЈ 2.3. Пёдготовка та подання керёвництву митного органу пропозицёй щодо створення в зонё дёяльностё митного органу сприятливих умов для прискорення товарообёгу й пасажиропотоку через митний кордон Украџни шляхом спрощення процедур митного контролю, удосконалення його форм.

ЈЈЈ 2.4. Розроблення й впровадження, удосконалення, контроль за дотриманням у митному органё порядкёв ё технологёчних схем митного контролю та митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв, а також застосуванням окремих митних режимёв.

ЈЈЈ 2.5. Пёдготовка та подання керёвництву митного органу пропозицёй щодо розвитку ёнфраструктури митного органу, оптимёзацёџ штатноџ чисельностё пёдроздёлёв тощо.

ЈЈЈ 2.6. Контроль за дотриманням митного законодавства при здёйсненнё митних процедур посадовими особами митного органу в частинё, що належить до компетенцёџ пёдроздёлу ОМК.

ЈЈЈ 2.7. Координацёя дёй пёдроздёлёв митного органу з питань, що належать до компетенцёџ пёдроздёлу ОМК.

ЈЈЈ 2.8. Координацёя дёяльностё суб’њктёв пёдприњмницькоџ дёяльностё, якё надають посередницькё послуги в галузё митноџ справи, а також магазинёв безмитноџ торгёвлё й ёнших пёдприњмств, що здёйснюють дёяльнёсть у пунктах пропуску, розташованих у зонё дёяльностё митного органу; контроль за такою дёяльнёстю.

ЈЈЈ 2.9. Координацёя взањмодёџ митного органу зё службами прикордонного, санётарного, фётосанётарного, радёологёчного, ветеринарного, екологёчного контролю та з ёншими контрольними службами.

3. Функцёџ пёдроздёлу ОМК

ЈЈЈ Вёдповёдно до покладених на нього завдань пёдроздёл ОМК виконуњ такё функцёџ:

ЈЈЈ 3.1. Опрацьовуњ доручення керёвництва митного органу в частинё, що належить до компетенцёџ пёдроздёлу ОМК.

ЈЈЈ 3.2. За дорученням керёвництва митного органу бере участь у розглядё проектёв нормативно-правових актёв з питань митноџ справи та в реалёзацёџ заходёв, що проводяться Держмитслужбою Украџни.

ЈЈЈ 3.3. Бере участь у проведеннё митного контролю товарёв i транспортних засобёв у зонах митного контролю митного органу.

ЈЈЈ 3.4. Проводить аналёз ефективностё застосування ёснуючих порядкёв заповнення митних декларацёй, здёйснення митного контролю та митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв, а також особливостей застосування митних режимёв, митних процедур. Готуњ для подання Держмитслужбё Украџни пропозицёџ щодо вдосконалення нормативно-правових актёв ёз зазначених питань.

ЈЈЈ 3.5. Надањ пропозицёџ юридичному пёдроздёлу митного органу щодо необхёдностё роз’яснення положень нормативно-правових актёв Держмитслужби Украџни.

ЈЈЈ 3.6. Здёйснюњ аналёз ефективностё застосування митних процедур, готуњ та подањ керёвнику митного органу пропозицёџ щодо впровадження в дёяльнёсть пёдроздёлёв митного органу передових принципёв роботи, ужиття заходёв до пёдвищення ефективностё митного контролю.

ЈЈЈ Узагальнюњ пропозицёџ пёдроздёлёв митного органу щодо вдосконалення порядку митного контролю й митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв та подањ џх керёвництву митного органу.

ЈЈЈ 3.7. Розробляњ самостёйно та бере участь у розробленнё ёншими пёдроздёлами митного органу технологёй (порядкёв, ёнструкцёй тощо) митного контролю й митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв, координуњ впровадження цих технологёй (порядкёв, ёнструкцёй тощо) у дёяльнёсть митного органу.

ЈЈЈ 3.8. Координуњ дёяльнёсть пёдроздёлёв митного органу при здёйсненнё митного контролю й митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв.

ЈЈЈ 3.9. Координуњ та контролюњ в межах своњџ компетенцёџ дёяльнёсть:

ЈЈЈ посередникёв у митнёй справё (митних брокерёв, складёв тимчасового зберёгання, митних лёцензёйних складёв тощо);

ЈЈЈ магазинёв безмитноџ торгёвлё;

ЈЈЈ пёдприњмств сфери обслуговування пасажирёв, якё здёйснюють свою дёяльнёсть у пунктах пропуску через державний кордон Украџни.

ЈЈЈ 3.10. Бере участь у заходах митного органу щодо контролю за дотриманням його посадовими особами законодавства Украџни з питань митноџ справи, технологёчних схем митного контролю й митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв у частинё, що належить до компетенцёџ пёдроздёлу ОМК.

ЈЈЈ 3.11. Координуњ взањмодёю пёдроздёлёв митного органу зё службами прикордонного, санётарного, фётосанётарного, радёологёчного, ветеринарного, екологёчного контролю, ёншими контрольними службами з метою недопущення затримок та ускладнень при здёйсненнё митних процедур.

ЈЈЈ 3.12. Готуњ та подањ керёвництву митного органу пропозицёџ щодо створення, реорганёзацёџ, лёквёдацёџ пёдроздёлёв митного органу та змёни режиму џх роботи.

ЈЈЈ 3.13. За дорученням керёвництва митного органу бере участь у розглядё звернень, скарг, запитёв ё пропозицёй органёв державноџ влади, мёсцевого самоврядування, установ ё органёзацёй, суб’њктёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё та громадян з питань, що належать до компетенцёџ пёдроздёлу ОМК.

ЈЈЈ 3.14. За дорученням керёвництва митного органу бере участь у засёданнях експертних груп, конференцёях, семёнарах тощо з питань, що належать до компетенцёџ пёдроздёлу ОМК.

4. Права пёдроздёлу ОМК

ЈЈЈ Пёдроздёл ОМК мањ право:

ЈЈЈ 4.1. За погодженням ёз керёвником митного органу готувати проекти його доручень пёдроздёлам митного органу для вжиття заходёв, спрямованих на виконання завдань, вёднесених до компетенцёџ пёдроздёлу ОМК, та вимагати звётёв про вжиття таких заходёв.

ЈЈЈ 4.2. Запитувати й одержувати в установленому порядку вёд пёдроздёлёв митного органу, суб’њктёв пёдприњмницькоџ дёяльностё, якё надають посередницькё послуги в галузё митноџ справи, а також магазинёв безмитноџ торгёвлё й ёнших пёдприњмств, що здёйснюють дёяльнёсть у пунктах пропуску через державний кордон Украџни, розташованих у зонё дёяльностё митного органу, ёнформацёю й матерёали, потрёбнё для виконання завдань, покладених на пёдроздёл ОМК.

ЈЈЈ 4.3. Залучати за погодженням ёз керёвництвом митного органу фахёвцёв ёнших пёдроздёлёв митного органу для вирёшення завдань, вёднесених до компетенцёџ пёдроздёлу ОМК.

ЈЈЈ 4.4. Брати участь у перевёрках дёяльностё пёдроздёлёв митного органу, суб’њктёв пёдприњмницькоџ дёяльностё, якё надають посередницькё послуги в галузё митноџ справи, а також магазинёв безмитноџ торгёвлё й ёнших пёдприњмств, що здёйснюють дёяльнёсть у пунктах пропуску через державний кордон Украџни, розташованих у зонё дёяльностё митного органу, з питань, що належать до компетенцёџ пёдроздёлу ОМК.

ЈЈЈ 4.5. У межах своњџ компетенцёџ користуватися Њдиною автоматизованою ёнформацёйною системою Держмитслужби Украџни, створювати та використовувати власнё ёнформацёйнё бази даних.

ЈЈЈ 4.6. Подавати керёвництву митного органу на розгляд пропозицёџ щодо призначення, перемёщення, пёдвищення квалёфёкацёџ особового складу митного органу, а також щодо заохочення працёвникёв або накладання на них стягнень.

5. Вёдповёдальнёсть

ЈЈЈ Посадовё особи пёдроздёлу ОМК несуть персональну вёдповёдальнёсть:

ЈЈЈ за неналежне виконання своџх службових обов’язкёв та порушення законодавства Украџни;

ЈЈЈ за розголошення державноџ тањмницё та ёншоџ ёнформацёџ з обмеженим доступом;

ЈЈЈ в ёнших випадках, передбачених законодавством Украџни.

Директор Департаменту
органёзацёџ митного контролю
С.М.СьомкаЈ

ЈИсточник:Ј
MDoffice


Читать еще:
  • Ющенко подписал изменения в Таможенный тариф ...
  • Митне оформлення продуктів лову та харчової продукції з них
  • Позиция ВГСУ с приводу нарахування пені при просроченні розрахунків в НАЦІОНАЛЬНОЇ валюті України між резідентами та нерезідентами.
  • Украина развивает внешнюю торговлю...
  • ДМСУ: З 1 травня 2008 року розпочинають діяльність новостворені Східна, Львівська, Київська обласна, Кримська та Південна митниці.
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +