https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.02.19 19.02.19 18.02.19
USD 27.173251 27.185914 27.247894
EUR 30.68947 30.796203 30.681129
GBR 35.200401 35.147459 34.8895
RUB 0.41046 0.41037 0.40849

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8819.02.19 17:53
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

06.10.2005МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЏ УКРАЏНИ

12.09.05 N 20-12-1196Державна митна служба Украџни

Щодо доручення Кабiнету Мiнiстрiв Украџни
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв Украџни вiд 1 вересня 2005 року N 43011/4/1-05 (до листа Мiнагрополiтики вiд 26 серпня 2005 року N 37-32-6/13159) щодо змiни кодiв УКТ ЗЕД, Мiнiстерство юстицiџ Украџни повiдомляњ.

При вирiшеннi порушеного питання слiд враховувати наступне.

Вiдповiдно до Закону Украџни "Про Митний тариф Украџни" Митний тариф Украџни - це систематизований згiдно з Украџнською класифiкацiњю товарiв зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi перелiк ставок ввiзного мита, яке справляњться з товарiв, що ввозяться на митну територiю Украџни.

В основу товарноџ класифiкацiйноџ схеми Митного тарифу Украџни (товарна номенклатура) покладено Украџнську класифiкацiю товарiв зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi, яка базуњться на Гармонiзованiй системi опису та кодування товарiв.

Митний кодекс Украџни (далi - Кодекс) визначањ засади органiзацiџ та здiйснення митноџ справи в Украџнi, регулюњ економiчнi, органiзацiйнi, правовi, кадровi та соцiальнi аспекти дiяльностi митноџ служби Украџни. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економiчних iнтересiв Украџни, створення сприятливих умов для розвитку џџ економiки, захисту прав та iнтересiв суб'њктiв пiдприњмницькоџ дiяльностi та громадян, а також забезпечення додержання законодавства Украџни з питань митноџ справи.

Так, вiдповiдно до частини другоџ статтi 3 Кодексу митна справа њ складовою зовнiшньополiтичноџ i зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi Украџни. У митнiй справi Украџна додержуњться визнаних у мiжнародних вiдносинах систем класифiкацiџ та кодування товарiв, њдиноџ форми декларування експорту та iмпорту товарiв, митноџ iнформацiџ, iнших мiжнародних норм i стандартiв.

Згiдно з частиною першою та пунктом 13 частини другоџ статтi 11 Кодексу безпосереднњ здiйснення митноџ справи покладањться на митнi органи Украџни.

Митнi органи, реалiзуючи митну полiтику Украџни, виконують такi основнi завдання, зокрема, як ведений Украџнськоџ класифiкацiџ товарiв зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi.

Разом з цим, вiдповiдно до статей 311-313 Кодексу Украџнська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi (далi - УКТЗЕД) складањться на основi Гармонiзованоџ системи опису та кодування товарiв.

В УКТЗЕД товари систематизовано за роздiлами, групами, товарними позицiями, товарними пiдпозицiями, найменування i цифровi коди яких унiфiковано з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв.

Для докладнiшоџ товарноџ класифiкацiџ використовуњться сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарiв в УКТЗЕД включањ код групи (першi два знаки), товарноџ позицiџ (першi чотири знаки), товарноџ пiдпозицiџ (першi шiсть знакiв), товарноџ категорiџ (першi вiсiм знакiв), товарноџ пiдкатегорiџ (десять знакiв).

Митнi органи, реалiзуючи митну полiтику Украџни, виконують такi основнi завдання, зокрема, як ведення Украџнськоџ класифiкацiџ товарiв зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi.

Ведення УКТЗЕД передбачањ:

вiдстежування змiн та доповнень до мiжнародноџ основи УКТЗЕД, пояснень та iнших рiшень по тлумаченню цiњџ основи, що приймаються Всесвiтньою митною органiзацiњю;

деталiзацiю УКТЗЕД на нацiональному рiвнi та введення додаткових одиниць вимiру;

розроблення пояснень та рекомендацiй з метою забезпечення однакового тлумачення i застосування УКТЗЕД;

прийняття рiшень щодо класифiкацiџ та кодування товарiв в УКТЗЕД;

поширення iнформацiџ про застосування УКТЗЕД;

ведення та зберiгання еталонного примiрника УКТЗЕД (у паперовому та електронному виглядi);

органiзацiю роботи з видання i поширення УКТЗЕД та пояснень до УКТЗЕД;

здiйснення iнших функцiй, необхiдних для ведення УКТЗЕД.

Ведення УКТЗЕД здiйснюњ спецiально уповноважений центральний орган виконавчоџ влади в галузi митноџ справи в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв Украџни.

Митнi органи класифiкують товари, тобто вiдносять товари до класифiкацiйних групувань, зазначених в УКТЗЕД.

Рiшення митних органiв щодо класифiкацiџ товарiв для митних цiлей њ обов'язковими для пiдприњмств i громадян.

Заступник Мiнiстра Л.Ф. Њфiменко


Источник: MDoffice


Читать еще:
  • Новое на сайте!!! Расчет таможенных платежей...
  • Стосовно можливості надання органам ДПС електронних примірників ВМД на виконання пункту 200.8 статті 200 Податкового кодексу України
  • На границе вводятся новые правила...
  • Новый проект наказу ДМСУ “Про затвердження зразкёв бланкёв унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2, МД-3 та  х технёчного опису” ...
  • Санкционные продукты: транзит через Украину
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +