https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.01.19 20.01.19
USD 27.980832 28.033609
EUR 31.903745 31.947101
GBR 36.202831 36.196579
RUB 27.948597 0.42184 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8721.01.19 17:48
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

06.10.2005


ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЏНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛђННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛђДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРТНОЏ РОБОТИ
03.10.2005 р. ќ 29/1-7/5204 -ЕП
Киџвська регёональна митниця
Щодо проведення обов'язковоџ
лабораторноџ перевёрки товарёв
ЈЈ На виконання п. 1 Наказу Держмитслужби Украџни вёд 17.08.04 ќ 602, надањмо перелёк товарёв, що пёдлягають обов'язковёй лабораторнёй перевёрцё в жовтнё 2005 року.
ЈЈЈ З метою недопущення безпёдставних затримок при митному оформленнё товарёв, якё увёйшли до Перелёку товарёв, що пёдлягають обов'язковёй лабораторнёй перевёрцё (далё - Перелёк), ёнформуњмо, що:
ЈЈЈ 1. Зазначенё Перелёки стосуються товарёв, якё заявляються до митного оформлення в режимё "ђмпорт 40";
ЈЈЈ 1.1. Не пёдлягають обов'язковёй лабораторнёй перевёрцё товари, що ввозяться в якостё гуманётарноџ, технёчноџ допомоги;
ЈЈЈ 1.2. Не пёдлягають обов'язковёй лабораторнёй перевёрцё товари, якё увёйшли до Перелёку ё проходили лабораторну перевёрку в 2005 роцё;
ЈЈЈ 1.3. Не пёдлягають обов'язковёй лабораторнёй перевёрцё товари, що ввозяться в незначнёй кёлькостё (для маркетингових дослёджень, "тестовё" партёџ товарёв, тощо) (лист Управлёння вёд 11.02.05 ќ 45/20-527 ЕП);
ЈЈЈ 1.4. Не пёдлягають обов'язковёй лабораторнёй перевёрцё товари, що ввозяться пёдприњмствами-резидентами, щодо товарёв яких встановлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення (наказ ДМСУ вёд 23.09.04 ќ 692);
ЈЈЈ 1.5. Не пёдлягають обов'язковёй лабораторнёй перевёрцё товари груп 25-64, ёмпорт яких пёдпадањ пёд дёю Угод про вёльну торгёвлю (преференцёя 65);
ЈЈЈ 1.6. При наданнё до митного оформлення Попереднього класифёкацёйного рёшення на товар, включений до Перелёку, застосовувати вимогу щодо обов'язковоџ лабораторноџ перевёрки тёльки у випадку неможливостё його ёдентифёкацёџ з товаром, вказаним у Рёшеннё.
ЈЈЈ 2. Порядок звернення до експертних пёдроздёлёв визначањться вёдповёдними нормативними документами Держмитслужби Украџни.
ЈЈЈ 3. Даний Перелёк розроблений за результатами монёторингу митного оформлення товарёв. Пропозицёџ та зауваження щодо формування перелёкёв товарёв на наступний термён направляти з обов'язковим врахуванням пропозицёй пёдроздёлёв номенклатури й класифёкацёџ товарёв, боротьби з митними правопорушеннями (при поданнё пропозицёй щодо перелёку товарёв, окрём коду УКТЗЕД та назви товару, необхёдно вказувати пёдставу для обов'язковоџ лабораторноџ перевёрки товару).
ЈЈЈ Додаток: Перелёк ... на 4 арк.
Начальник Управлёння
О.Г.Рувён
ЈПерелёк
товарёв, що пёдлягають обов'язковёй лабораторнёй перевёрцё
в жовтнё 2005 року.
ќ пп
Задекларо-
ваний код УКТЗЕД
Коротка назва товару Пёдстава для обов'язковоџ лабораторноџ перевёрки товару Визначальнё показники ёдентифёкацёџ Загальний обсяг проби (Дослёдниць-
ка/ контрольна)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. 0901 Кава смажена або не смажена (мелена, розчинна) Може являти собою екстракти кави чи џџ замённикёв, що не мёстять кави Кёлькёсний вмёст кофеџну, вологи, рН, якёснё реакцёџ на крохмаль, цукри 1 кг: (0,5 кг/0,5 кг) та зразок маркування
2. 0902200010
0902400010
Чай чорний або зелений з ознаками додання шматочкёв плодёв або ягёд та частин неароматичних рослин Можлива класифёкацёя за кодом 2106909200 або 2106909890 Наявнёсть добавок (частин плодёв та рослин) 1 кг: (0,5 кг/0,5 кг) та зразок маркування
3. 1211 Рослини або частини рослин розфасованё для приготування трав’яного чаю Може являти собою частини рослин рёзних видёв змёшаних з ёншими речовинами або екстрактами, для якого бёльшё платежё Органолептичнё показники, мёкроскопёчне дослёдження 0,5кг/0,5кг, але не менше нёж одне пакування для роздрёбноџ торгёвлё
4. 1511901900 Олёя пальмова рафёнована Можливёсть декларування не своџм найменуванням Хёмёчний склад 0,5кг/0,5кг, але не менше нёж 1уп./1 уп. для роздрёбноџ торгёвлё
5. 2009111910
2009119910
2009191910
2009199910
2009201910
2009209910
2009301910
2009303910
2009401910
2009409910
2009601910
2009605100
2009607100
2009803210
2009803510
2009803810
2009809510
2009809910
2009902910
2009904910
2009905910
2009907910
2009909710
2009909810
Соки фруктовё та плодово-ягёднё Може являти собою: 1. фруктове чи плодово-ягёдне пюре або сумёш соку та пюре, для якого бёльшё платежё 2. фруктову чи плодово-ягёдну масу або сумёш соку з фруктовою та плодово-ягёдною масою, для якоџ бёльшё платежё 3. основу для приготування напою, для якого бёльшё платежё Органолептичнё та фёзико-хёмёчнё показники 2 х 0,5 л
6. 2009 Тёльки сусло виноградне Можливёсть декларування не своџм найменуванням Хёмёчний склад (вмёст спирту, цукру, кислотнёсть) 4 х 0,5
7. 21069098,
крём
2106909890
Харчовё продукти не включенё до ёнших угрупувань: ароматизатори, емульгатори, стабёлёзатори Можливёсть декларування не своџм найменуванням Хёмёчний склад 0,5 кг/ 0,5 кг але не менше 1 уп./ 1 уп для роздрёбноџ торгёвлё
8. 2106 90 98 90 Сухё вершки рослинного походження Можлива класифёкацёя за кодом 2106 90 92 00 Хёмёчний склад продукту (кёлькёсний та якёсний) 0,5 кг/ 0,5 кг але не менше 1 уп./ 1 уп для роздрёбноџ торгёвлё
9. 2106 90 98 90 Декоргель, глазур, начинка та ёншё кондитерськё маси для кондитерських виробёв, основою яких њ цукор, без вмёсту какао Можлива класифёкацёя за кодом 1706 90 99 00 Вёдсотковий вмёст цукру, жирових речовин 0,5 кг/ 0,5 кг але не менше 1 уп./ 1 уп для роздрёбноџ торгёвлё
10. 2208 Спирт етиловий, коньячний та спирт денатурований будь якоџ концентрацёџ Може класифёкуватись як ароматизатор, миючё засоби, тощо, що приводить до збёльшення платежёв, а також на вмёст денатуруючих добавок. Органолептичнё та фёзико-хёмёчнё показники 2,0/2,0л
11. 2304 00 00 00 Борошно соњве знежирене або соњвий шрот Можливёсть декларування не своџм найменуванням Хёмёчний склад: Вмёст жиру, наявнёсть харч. добавок (0,25кг/0,25кг) та зразок маркування
12. 3302 10 90 00
(ставка мита 0%)
Складенё з декёлькох компонентёв продукти (сумёшё), одержанё на основё однёњџ або кёлькох запашних речовин, якё використовую ться у харчовёй промисловостё Можлива класифёкацёя за кодами
3302 10 10 00, 3302 10 21 00,
3302 10 29 00, 3302 10 40 00 (ставка мита 5%), 2106 90 59 00, 2106 90 92 00 (ставка мита 10%), 2106 90 98 90 (ставка мита 5%). 2103 90 90 00 (ставка мита 10%).
Хёмёчний склад продукту (кёлькёсний та якёсний). 0,1 кг/ 0,1 кг але не менше 1 уп./ 1 уп для роздрёбноџ торгёвлё
13. 3904 10 00 10
(ставка мита 0%)
Полёхлорвёнёл, не змёшаний з ёншими речовинами Можлива класифёкацёя за кодом 3904 10 00 90 (ставка мита 6,5%). Перевёрка вёдповёдностё текстовому опису товару за кодом 3904 10 00 10 0,2/0,2 л/кг
14. 3906 90 90 00
(ставка мита 0%)
Акриловё полёмери у первинних формах Можлива класифёкацёя за кодами
3906 90 20 00, 3906 90 30 00,
3906 90 50 00, 3906 90 60 00
(ставка мита 0,5%).
Визначення складу продукту, можливостё його використання як загущувач для виробництва текстильних паст для трафаретного друку 0,2/0,2 л/кг
15. 3907500000 Смоли алкёднё для виробництва фарб Можливёсть декларування не своџм найменуванням: можуть являти собою продукти ёнших товарних позицёй Хёмёчна природа та спосёб застосування 0.5 кг/0.5 кг
16. 3921
76 07
Металёзованё плёвки Можуть являти собою продукти ёнших товарних позицёй Визначення металёзованого покриття: фольга, напилення, фольга для тиснення. 2шт.х50х50см
17. 441129 00 00 Плити дерево- волокнистё Повёдомлення МКМТ вёд 08.04.2004р. б/н. Правильнёсть класифёкацёџ. Антидемпёнговё заходи. Щёльнёсть, обробка 2шт. 20х20см
18. 4804 Папёр та картон пакувальнё для тари Можливёсть декларування не своџм найменуванням (4805) Визначення виду волокон та џх спосёб отримання (вёдсоткове спёввёдношення) 2/1м2
19. 4810 Папёр та картон багатошаровё Можливёсть декларування не своџм найменуванням Поверхнева щёльнёсть, матерёал покриття, структура паперових волокон 2/ 1м2
20. 5210
5211
Тканини бавовнянё з вмёстом бавовни менш як 85% у сумёшё з синтетичними та штучними волокнами. Можливёсть декларування не своџм найменуванням: можуть являти собою продукти ёнших товарних позицёй Хёмёчний склад у вёдсотковому спёввёдношеннё, поверхнева щёльнёсть, вид переплетення, ширина полотна. 0,5п.м./0,5 п.м.
Ј
Начальник Управлёння
О.Г.Рувён
ЈИсточник: MDOffice

Читать еще:
  • Сегодня Президент расскажет, как далеко Украине к ВТО ...
  • Результати соцопитування...
  • Украинцам не нужна виза...
  • Ющенко подписал ратифицированные соглашения...
  • Переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення у режимі транзиту
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +