https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

18.10.200514.10.05 ќ 11/1-9/12860-ЕП


Начальникам регёональних митниць
Начальникам митниць
(Крём енергетичноџ регёональноџ митницё)

Про митний контроль та митне оформлення
м’яса та м’ясопродукцёџ,
що ввозиться в Украџну з метою ёмпорту та
переробки на митнёй територёџ Украџни

У зв’язку зё поширенням вёрусу “пташиного грипу”, з метою запобёгання його проникнення на територёю Украџни та вжиття протиепёдемёологёчних заходёв, захисту безпеки та здоров’я громадян, а також недопущення забруднення навколишнього природного становища, вимагаю, до окремого розпорядження, забезпечити наступний порядок митного контролю та митного оформлення м’яса та м’ясопродукцёџ, що ввозяться з метою ёмпорту та переробки на митнёй територёџ Украџни (далё – м’яса та м’ясопродукцёџ), а також вивозяться пёсля џх переробки на цёй територёџ.
1. Вёдповёдно до статтё 71 Митного кодексу Украџни вёд 11.07.02 ќ 92-IV (далё – Митний кодекс) контроль та митне оформлення м’яса та м’ясопродукцёџ у вёдповёдний митний режим зё сплатою передбачених законодавством податкёв та зборёв здёйснювати в митних органах (џх пёдроздёлах), розташованих в пунктах пропуску через державний кордон Украџни для:
автомобёльного сполучення, визначених розпорядженням Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 16.06.03 ќ 365-р, зё змёнами та доповненнями;
залёзничного, морського, повётряного та поромного сполучення, визначених постановою Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 12.08.96 ќ 938, зё змёнами та доповненнями.
2. При перемёщеннё (ввезеннё) м’яса та м’ясопродукцёџ автомобёльним транспортом в пунктах пропуску через державний кордон Украџни митне оформлення џх здёйснювати ёз застосуванням додаткових форм митного контролю:
вёдповёдно до статтё 27 Митного кодексу, з обов’язковим проведенням вёдповёдними службами ветеринарного та санётарно-епёдемёологёчного контролю, передбачених законодавством в пунктах пропуску через державний кордон Украџни та засвёдченням фактёв завершення такого контролю;
вёдповёдно до статей 41 та 55 Митного кодексу, з обов’язковим проведенням спёльного митного огляду товарёв з метою ёдентифёкацёџ кёлькёсних та якёсних характеристик цих товарёв, заявлених в попереднёй декларацёџ (далё – ПД), џх фактичним характеристикам та складанням Акту митного огляду;
обов’язковим проведенням звёрок ёз сумёжною стороною про товари та транспортнё засоби, що перемёщуються в пунктах пропуску шляхом:
обмёну супровёдними листами на кожний транспортний засёб;
обмёну копёями завёрених митних та товаросупровёдних документёв;
в пунктах пропуску де обмён ёнформацёњю не здёйснюњться щоденно – ёнёцёювання запитёв до сумёжних митних органёв по кожному транспортному засобу, що перемёщуњ вказанё товари (в даному випадку митний контроль не зупиняњться, а транспортнё засоби до отримання вёдповёдё не затримуються).
вёдповёдно до пункту 7) статтё 41 Митного кодексу з обов’язковим зважуванням транспортних засобёв, за наявностё робочих ваг.
3. При оформленнё документёв контролю за доставкою вантажёв до митниць призначення за мёсцем облёку суб’њкта ЗЕД слёд звертати увагу на те, чи њ цей суб'њкт на момент оформлення цих документёв власником товару.
Вёдповёдно до статтё 165 Митного кодексу вид заходу гарантування необхёдно застосовувати грошову заставу, гарантёю банку чи незалежного фёнансового посередника.
При цьому обов’язковим њ оформлення ПД на всё види товарёв м’яса та м’ясопродуктёв.
4. Особливостё розмёщення м’яса та м’ясопродуктёв на складах тимчасового зберёгання вёдкритого та закритого типу (далё – СТЗ).
Вёдповёдно до частини 2 статтё 108 Митного кодексу, до прийняття Кабёнетом Мёнёстрёв Украџни рёшення щодо встановлення для окремих видёв товарёв ёнших, нёж встановленё цим кодексом, строкёв зберёгання товарёв на СТЗ, встановити граничний термён зберёгання м’яса та м’ясопродукцёџ на СТЗ – 10 дёб (стаття 85 Митного кодексу).
Продовження термёну перебування м’яса та м’ясопродукцёџ на СТЗ тимчасово не допускањться.
5. Особливостё митного контролю та митного оформлення м’яса та м’ясопродуктёв при розмёщеннё џх у вёдповёдний митний режим.
При розмёщеннё м’яса та м’ясопродуктёв у митний режим ёмпорту, митного лёцензёйного складу або переробки необхёдно:
залучення пёдроздёлёв тарифёв та митноџ вартостё до здёйснення митного контролю та митного оформлення зазначених товарёв, в тому числё, з метою перевёрки автентичностё документёв, що подаються до митного оформлення;
з метою чёткого визначення коду товару згёдно з УКТЗЕД здёйснювати вёдбёр та надання проб, вёдповёдно до встановленоџ процедури, для дослёджень до Центральноџ митноџ лабораторёџ;
проведення верифёкацёџ сертифёкатёв про походження товарёв;
перевёрки автентичностё зовнёшньоекономёчних контрактёв, в тому числё шляхом направлення запитёв до вёдповёдних митних служб держав-експортерёв, в рамках укладених угод про спёвробётництво в митних справах;
Митне оформлення м’яса та м’ясопродуктёв згёдно з митним режимом переробки на митнёй територёџ Украџни з наданням у сплату податкёв простих авальованих векселёв, здёйснювати за умови наявностё пёдтвердження комерцёйного банку про здёйснення авалювання таких векселёв, та ёнших заходёв, передбачених податковим законодавством.
При розмёщеннё м’яса та м’ясопродуктёв в митний режим переробки на митнёй територёџ Украџни проводити детальний аналёз поданих до митного оформлення зовнёшньоекономёчних контрактёв з метою пёдтвердження џх автентичностё, в тому числё шляхом ёнёцёювання експертизи контрактёв в Мёнекономёки Украџни на предмет вёднесення операцёџ за цим контрактом до давальницькоџ.
6. При вивезеннё за межё митноџ територёџ Украџни товарёв (м’яса та м’ясопродуктёв), що перебували на цёй територёџ в режимё переробки митний контроль та митне оформлення цих товарёв здёйснювати в такому порядку.
6.1. Митний орган, що здёйснюњ митне оформлення готовоџ продукцёџ (далё - митниця вёдправлення), забезпечуњ проведення комёсёйного контролю за ёдентифёкацёњю, завантаженням та опломбовуванням митним забезпеченням транспортних засобёв з цёњю продукцёњю. До складу комёсёџ, яка формуњться на пёдставё наказу митницё вёдправлення, обов'язково включаються посадовё особи цёњџ митницё на рёвнё керёвникёв (заступникёв керёвникёв) структурних пёдроздёлёв митницё, начальника (заступника начальника) вёдповёдного митного поста або пёдроздёлу цёњџ митницё та посадовоџ особи пёдроздёлу по боротьбё з контрабандою та порушенням митних правил.
6.2. Митниця вёдправлення забезпечуњ вёдбёр та надання проб давальницькоџ сировини та готовоџ продукцёџ, виробленоџ з неџ, вёдповёдно до встановленоџ процедури для дослёджень до Центральноџ митноџ лабораторёџ.
6.3. Митниця вёдправлення в строк, що не перевищуњ 2 годин пёсля оформлення вантажноџ митноџ декларацёџ (далё – ВМД) на окремё види готовоџ продукцёџ, яка вивозиться за межё митноџ територёџ Украџни, ёнформуњ за формою, наведеною в додатку до цього листа, каналами оперативного зв'язку митний орган, через пункт пропуску якого передбачањться вивезення (далё - митниця призначення) продукцёџ, про џџ направлення до цього митного органу.
6.4. Митниця призначення забезпечуњ проведення комёсёйноџ перевёрки результатёв митного оформлення з обов'язковим оглядом продукцёџ. До складу комёсёџ, яка формуњться на пёдставё наказу митницё призначення, обов'язково включаються посадовё особи цёњџ митницё на рёвнё керёвникёв (заступникёв керёвникёв) структурних пёдроздёлёв митницё, начальника (заступника начальника) вёдповёдного митного поста або пёдроздёлу митницё та посадовоџ особи пёдроздёлу по боротьбё з контрабандою та порушенням митних правил.
6.5. Результати роботи комёсёй, створених згёдно з пп. 6.1 ё 6.4 цього листа, вёдображањться шляхом вчинення на зворотному боцё вёдповёдного аркуша ВМД, що залишањться в справах митного органу, запису "Правильнёсть здёйснення митного оформлення пёдтверджено", який завёряњться пёдписами ёз зазначенням џх прёзвища, ёменё та по батьковё.
6.6. Якщо митниця вёдправлення њ одночасно й митницею призначення, то комёсёйнё контроль ё перевёрка проводяться пёд час митного оформлення та пёд час пропуску вантажу.
7. Начальникам регёональних митниць, митниць:
7.1. Забезпечити щоденний аналёз ёнформацёџ щодо вантажёв м’яса та м’ясопродукцёџ, що очёкуються суб’њктами ЗЕД, акредитованими в зонё дёяльностё вёдповёдного митного органу. Аналёз проводити на пёдставё щоденноџ ёнформацёџ вёддёлёв контролю за перемёщенням товарёв митницё на пёдставё оформлених за попередню добу ПД на цё вантажё.
7.2. Забезпечити обов’язкову участь вёддёлёв контролю митноџ вартостё та номенклатури в проведеннё оформлення ПД на товари м’яса та м’ясопродукцёџ з метою визначення можливих факторёв ризику при здёйсненнё наступного митного оформлення та здёйснення попереднього аналёзу та попередньоџ перевёрки документёв, що прямо або опосередковано пёдтверджують правильнёсть кодування м’яса та м’ясопродукцёџ та џх митну вартёсть.
7.3. Включити до функцёональних обов’язкёв одного ёз заступникёв начальника регёональноџ митницё, митницё обов’язки щодо здёйснення загальноџ координацёџ заходёв та контролю, пов’язаних з митним контролем й митним оформленням м’яса та м’ясопродукцёџ.
7.4. Покласти функцёџ по здёйсненню митного оформлення м’яса та м’ясопродукцёџ, що ввозиться на митну територёю Украџни в митному режимё ёмпорту суб’њктами пёдприњмницькоџ дёяльностё, на окремо визначенё пёдроздёли регёональних митниць, митниць (митний пост, вантажний вёддёл тощо), який повинен бути визначений наказом начальника митного органу. Кёлькёсть таких пёдроздёлёв встановити з розрахунку по одному пёдроздёлу в зонё дёяльностё регёональноџ митницё, митницё.
7.5. Визначити мёнёмальну кёлькёсть СТЗ для можливостё зберёгання на них м’яса та м’ясопродукцёџ та погодити питання зберёгання зазначених товарёв на них з мёсцевими органами ветеринарного контролю.
7.6. У разё виявлення в процесё перемёщення через митний кордон Украџни або при здёйсненнё митного оформлення м’яса та м’ясопродукцёџ порушень, вживати невёдкладних заходёв, передбачених законодавством, в тому числё статтею 37 Закону Украџни “Про зовнёшньоекономёчну дёяльнёсть”, зё змёнами та доповненнями.
8. З метою пёдвищення рёвня вёдповёдальностё за результати митного контролю та митного оформлення м’яса та м’ясопродукцёџ встановити, що керёвник вёдповёдного пёдроздёлу митного органу (або особа, яка його замёщуњ) пёсля завершення митного оформлення вказаних товарёв здёйснюњ перевёрку правильностё оформлення та на зворотному боцё 1 примёрнику ВМД вчиняњ запис “З результатами митного контролю та митного оформлення згоден”, який завёряњ власним пёдписом.

Голова Служби О.Б.Њгоров

Источник: MDoffice


Читать еще:
  • РФ продлила расследование в отношении импорта стальных труб из Украины...
  • Украина и Польша намерены развивать сотрудничество в грузовых железнодорожных перевозках...
  • Щодо судових спорів стосовно визначення (коригування) митної вартості товарів
  • Запрет ввоза ТС которые на момент их ввоза эксплатировались более 8 лет...
  • Щодо забезпечення здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через адміністративний кордон ВЕЗ "Крим"
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +