https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.05.19 19.05.19 18.05.19
USD 26.368202 26.342913 26.342913
EUR 29.458555 29.511965 29.511965
GBR 33.630407 33.742229 33.742229
RUB 0.40797 0.40804 0.40804

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8917.05.19 17:56
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1408.04.19 17:54
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

02.11.2005

З початку року Державна митна служба Украџни перерахувала до держбюджету понад 25 млрд. гривень, що майже на 11 млрд. (або бёльш нёж в 1,7 рази) перевищуњ показник за аналогёчний перёод минулого року

Протягом жовтня поточного року Держмитслужбою зроблено ряд важливих крокёв в напрямку подолання тёньових механёзмёв ввезення в Украџну товарёв, оптимёзацёџ спёвпрацё з суб’њктами зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё та спрощення митних процедур.
Так, зокрема, налагоджено конструктивний дёалог з Радою з питань зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё при Кабёнетё Мёнёстрёв Украџни та ёншими об‘њднаннями пёдприњмцёв ё громадян у виробленнё спёльних пёдходёв до спрощення та удосконалення митних процедур. 26 жовтня пёдписано Меморандум про спёвпрацю мёж Державною митною службою Украџни та Радою з питань зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё при Кабёнетё Мёнёстрёв Украџни. Меморандум пёдписаний з метою об’њднання зусиль митникёв та пёдприњмцёв, що бажають працювати прозоро, для подолання незаконних схем ввезення товарёв в Украџну ё створення надёйного бар’њру для надходження на вётчизняний ринок продукцёџ без сплати визначених законодавством податкёв ё зборёв.
Ј
З метою впорядкування цён на ринку ёмпортноџ рибопродукцёџ, 26 жовтня пёдписано Протокол про спёвпрацю мёж Державною митною службою Украџни та учасниками ринку ёмпорту рибопродуктёв в Украџну, який набирањ чинностё з 7 листопада 2005 року. Протокол пёдписали представники 12 пёдприњмств, що становить близько 70 % усього ринку ёмпорту рибопродуктёв в Украџну.
Ј
Одним ёз головних завдань у роботё Державноџ митноџ служби Украџни њ забезпечення виконання бюджетних завдань. Станом на 1 листопада, з початку року до державного бюджету Украџни перераховано понад 25 млрд. гривень, що майже на 11 млрд. (або бёльш нёж в 1,7 рази) перевищуњ показник за аналогёчний перёод 2004 року. У тому числё, за жовтень поточного року перераховано близько 3 млрд. грн., що майже на 1 млрд. 200 тис. (або приблизно в 1,7 рази) бёльше нёж за аналогёчний перёод минулого року.
Ј
Затверджено Прёоритетнё напрями розвитку та першочерговё реформи Державноџ митноџ служби Украџни у 2006 роцё, згёдно з якими, зокрема, передбачањться спрямувати дёяльнёсть служби на максимальне сприяння дёяльностё суб’њктёв ЗЕД, якё працюють прозоро та надають можливёсть безперешкодного доступу митних органёв до грошових, фёнансових ё бухгалтерських документёв, ёнших документёв, пов'язаних з товарами ё транспортними засобами, що перемёщуються через митний кордон Украџни.
Передбачањться, також скоротити до мёнёмуму кёлькёсть та час проведення процедур митного контролю та оформлення ё встановити џх максимальну тривалёсть – до 2 годин.
Ј
Окрём цього, плануњться запровадити принцип роботи “њдиного офёсу” в мёсцях постёйного розташування пёдроздёлёв митного оформлення внутрёшнёх митниць шляхом компактного розмёщення представникёв усёх державних контрольних служб, якё здёйснюють державний контроль, розширити перелёк пунктёв пропуску через державний кордон з Польщею та Молдовою, в яких здёйснюњться спёльний з митними органами цих краџн контроль осёб, транспортних засобёв ё товарёв, запровадити такий контроль у окремих пунктах пропуску на кордонё з Росёњю та Бёлоруссю, створити нормативну базу для введення спёльного контролю з митними органами Румунёџ, Угорщини, Словаччини та розпочати розробку новоџ редакцёџ Митного кодексу, враховуючи положення законодавства ЊС ё дёючу практику органёзацёџ та здёйснення митноџ справи в Украџнё.
Ј
В напрямку спрощення процедур митного контролю та оформлення розроблено ряд проектёв нормативно-правових документёв, якё мають спростити та прискорити проходження митних процедур та усунути перепони, що стримують розвиток зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё. З цёњю метою лёбералёзовано критерёџ визначення пёдприњмств-резидентёв, що користуються режимом сприяння. 27 жовтня пёдписано наказ, який передбачањ визначення таких пёдприњмств за спрощеною схемою.
Якщо за минулё роки до рењстру пёдприњмств, щодо товарёв яких встановлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, було внесено лише 24 пёдприњмства, то пёсля пёдписання зазначеного наказу очёкуњться значне розширення списку таких пёдприњмств.
Ј
Посилено митний контроль за здёйсненням зовнёшньоекономёчних операцёй окремих високолёквёдних товарёв, незаконнё перемёщення яких можуть мати загрозливий характер для ситуацёџ на внутрёшньому ринку, зокрема, запроваджено окремий порядок митного контролю та оформлення м’яса та м’ясопродуктёв, що ввозяться в Украџну з метою ёмпорту та переробки на митнёй територёџ Украџни. З початку року ёз незаконного обёгу вилучено 3 044 тонни ёмпортного м'яса та м’ясопродуктёв, що в 2,7 разёв бёльше нёж за аналогёчний перёод 2004 року (1130 тонн);
Ј
Оптимёзовано структуру митноџ служби та вдосконалено кадрову роботу. Вдосконалено структуру центрального апарату, вёдповёдно до неџ визначено типову структуру митницё. Призначено керёвникёв структурних пёдроздёлёв центрального апарату Держмитслужби, створено комёсёю з розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади керёвникёв митних органёв, якою у жовтнё прийнято рёшення щодо 38 керёвникёв митних органёв. Головою Служби проведенё спёвбесёди з рядом керёвникёв середньоџ ланки та ёнспекторського складу окремих митниць, розпочато практичну реалёзацёю комплексу заходёв щодо впровадження в митних органах Дисциплёнарного статуту митноџ служби Украџни (затверджений Законом Украџни вёд 06.09.2005).
Розпочато роботу щодо створення системи громадськоџ пёдтримкиЈ „очищення” митних органёв вёд хабарництва та проявёв корупцёџ, залучення суб’њктёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё та громадян в цёй системё в якостё добровёльних помёчникёв митноџ служби. Так, передбачањться запровадити ёменну Стоп-картку, яку визначенё митними органамиЈ суб’њкти ЗЕД зможуть пред’являти працёвникам митного органу у випадку створення ними „штучних перешкод” при здёйсненнё митного контролю та оформлення з метою отриманняЈ грошовоџ винагороди. Проведено, також, анкетування громадян та суб’њктёв ЗЕД через мережу ђнтернет щодо дёяльностё митних органёв.
Ј
Системна робота Держмитслужби спрямована на вдосконалення митних процедур, оптимёзацёю спёвпрацё з пёдприњмцями та протидёџ митним правопорушенням триватиме ё надалё. Наступним кроком плануњться пёдписання мёж Державною митною службою Украџни та Радою з питань зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё при Кабёнетё Мёнёстрёв Украџни Протоколу про спёвпрацю в боротьбё з корупцёњю
Источник: сайт ДМСУ

Читать еще:
  • Когда радиологический контроль считается пройденным без отметок экологов.
  • КМУ: Які робочі дні переноситимуться у 2008 році
  • Щодо класифікації акумуляторів
  • Государство рекордными темпами выплачивает НДС предпринимателям ...
  • С понедельника Украина начинает переговоры с ЕС о зоне свободной торговли
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +