https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

18.07.2005

Основнё пёдсумки дёяльностё Держмитслужби за ђ пёврёччя Ј
Ј Ј Ј
Ј

Ј

З метою пёдвищення ефективностё дёяльностё митноџ служби Украџни, оптимёзацёџ џџ структури, ефективностё керованостё митницями, розширення џх повноважень з початку 2005 року здёйснюњться реорганёзацёя митних органёв. Всё митницё виведено з пёдпорядкування регёональних митниць та безпосередньо пёдпорядковано центральному апарату Держмитслужби.
Ј
Затверджено нову структуру та штатний розпис центрального апарату Держмитслужби. У порёвняннё з попередньою структурою зменшено з 38 до 21 кёлькёсть самостёйних пёдроздёлёв.
Ј
Активно ведеться робота щодо розробки нормативно-правових актёв, спрямованих на прискорення товароЈ- та пасажиропотокёв, спрощення митних процедур, а також в цёлому процедур державного контролю.
Ј
З 30 квётня введено в дёю Порядок здёйснення митного контролю й митного оформлення товарёв ёз застосуванням вантажноџ митноџ декларацёџ, що запровадив митне оформлення товарёв за принципом „њдиного вёкна”. Декларант лише мањ подати до „њдиного вёкна” визначенё необхёднё для митного оформлення документи й на цьому ж мёсцё отримати результат без обходу низки вёддёлёв митницё. Запровадження цього порядку значно спрощуњ процес проходження вантажноџ митноџ декларацёџ, скорочуњ час здёйснення митних процедур, зменшуњ кёлькёсть копёй та додаткових документёв, що подаються декларантом митному органу.
Ј
Принцип "њдиного вёкна" працюњ в усёх внутрёшнёх пёдроздёлах митного оформлення митниць. Вжито низку заходёв для забезпечення розмёщення за цим принципом представникёв державних контрольних органёв, що здёйснюютьЈ свою дёяльнёсть у пунктах пропуску через державний кордон Украџни.
Ј
З червня мёсяця поточного року набрало чинностё рёшення Уряду, ёнёцёйоване Держмитслужбою, про здёйснення у пунктах пропуску через державний кордон Украџни попереднього документального контролю товарёв. Санётарно-епёдемёологёчний, ветеринарний, фётосанётарний контроль та контроль за перемёщенням культурних цённостей передбачено проводити у повному обсязё пёсля доставки товарёв до митниць призначення.
Ј
З метою практичноџ реалёзацёџ вимог цёњџ постанови проведено мёжвёдомчё наради експертёв мёнёстерств охорони здоров’я, аграрноџ полётики, охорони навколишнього середовища, культури ё мистецтв. Прийнято рёшення про необхёднёсть поглиблення процесу мёжвёдомчоџ взањмодёџ та доцёльнёсть видання спёльного наказу. Матерёали про розподёл повноважень мёж Держмитслужбою та ёншими вёдомствами доведенё до митних органёв.
Ј
З середини червня запроваджена спрощену схему митного контролю громадян, вёдлётаючих за межё Украџни з аеропорту Бориспёль, яка вёдповёдањ мёжнароднёй практицё й стандартам та дасть можливёсть уникнути черг на лёнёџ митного контролю. Цёњю схемою передбачено самостёйне визначення громадянами необхёдностё декларування товарёв та заявлення џх до митного оформлення, можливёсть декларування багажу та ручноџ поклажё до ё пёсля проведення рењстрацёџ на рейс. В перспективё схему передбачањться поширити на решту пунктёв пропуску для повётряного сполучення.
Ј
Здёйснюњться перегляд нормативно-правових актёв, якё регулюють процедури здёйснення митного контролю та митного оформлення. Зокрема, вёдмёнено:
-ЈЈЈ накази, якими були визначенё мёсця митного оформлення окремих товарёв;
-ЈЈЈ комёсёйний огляд товарёв з давальницькоџ сировини та накладення на такё вантажё запёрно-пломбувальних пристроџв;
-ЈЈЈ оформлення окремоџ вантажноџ митноџ декларацёџ для багаторазового перетину митного кордону порожнього автомобёльного транспортного засобу;
-ЈЈЈ розпорядження, яким було зменшено строки перемёщення товарёв автомобёльним транспортом митною територёњю Украџни;
-ЈЈЈ застосування посилених форм митного контролю при перемёщеннё через митний кордон та митному оформленнё товарёв легкоџ промисловостё;
-ЈЈЈ обмеження щодо можливостё митного оформлення товарёв поза робочим часом, а також у вихёднё та святковё днё.
Ј
За результатами спёвпрацё з Мёнёстерством економёки вёдмёнено спёльний наказ щодо порядку контролю за тарою (упаковкою), у якёй надходять ёмпортнё товари, що пёдлягають митному оформленню в режимё випуску у вёльний обёг на територёџ Украџни, що сприяњ спрощенню митного оформлення та усуненню додаткових перепон у здёйсненнё зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё суб’њктами господарювання.
Ј
Продовжуњться формування "бёлого списку" суб’њктёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё – рењстру пёдприњмств, щодо товарёв яких встановлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення. Протягом першого пёврёччя 2005 року до рењстру включенё дев'ять пёдприњмств. На розглядё знаходиться питання про включення ще шести суб’њктёв до перелёку пёдприњмств, якё користуються режимом сприяння при здёйсненнё ними зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё.
Ј
Крём того, передбачањться скасування ряду вимог, якё ставляться до пёдприњмств-резидентёв ё спрощення критерёџв оцёнки џхньоџ дёяльностё при вирёшеннё питання включення до рењстру. Режимом сприяння зможуть користуватися пёдприњмства, що здёйснюють операцёџ за контрактами на переробку давальницькоџ сировини або операцёџ з ввезення на митну територёю товарёв з метою ремонту та здёйснюють розрахунки з використання векселёв.
Ј
Ця робота ведеться у тёснёй спёвпрацё з Радою ёмпортерёв при Кабёнетё Мёнёстрёв Украџни, Громадською радою при Держмитслужбё, Њвропейською бёзнес-асоцёацёњю, профёльними об'њднаннями.
Ј
У ђ пёврёччё 2005 року 16 вётчизняних автотранспортних пёдприњмств отримали лёцензёџ на здёйснення посередницькоџ дёяльностё митного перевёзника. Користуючись џхнёми послугами, пёдприњмцё позбавляються необхёдностё вносити грошову заставу, надавати банкёвську гарантёю або застосовувати будь-якё ёншё заходи гарантування доставки товарёв до митниць призначення, оскёльки вёдповёдальнёсть за збереження вантажёв, що перебувають пёд митним контролем, бере на себе митний перевёзник.
Ј
Автомобёльнё перевёзники отримали право за своџм бажанням обирати ким буде складатися ёнформацёя про транзитнё товари, що перемёщуються через територёю Украџни на умовах Конвенцёџ МДП – безпосередньо посадовою особою в пунктё пропуску через державний кордон Украџни або декларантом, який здёйснюњ декларування товарёв на пёдставё договору.
Ј
Також проводиться цёлеспрямована робота щодо:
- пёдвищення та активёзацёџ ролё пёдприњмств, що здёйснюють декларування товарёв на пёдставё договору, що вёдповёдањ њвропейським стандартам;
-Јстворення сприятливих умов для дёяльностё украџнських автомобёльних перевёзникёв за рахунок суттњвого спрощення процедури декларування автомобёльних транспортних засобёв, що здёйснюють мёжнароднё перевезення вантажёв;
-Јспрощення процедури доставки товарёв, що перемёщуються по процедурё МДП, та џџ приведення у вёдповёднёсть до свётових стандартёв.
Ј
Впроваджено порядок, який дањ можливёсть суб’њктам зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё отримувати вёд митних органёв попередню ёнформацёю про класифёкацёю товарёв, що њ загальноприйнятою нормою у ЊС.
Ј
Для прискорення митного оформлення ё контролю вантажёв визначено мёнёмальнё норми вёдбору проб ё зразкёв товарёв для проведення дослёджень (аналёзу, експертизи) митними лабораторёями.
Ј
Одним ёз суттњвих результатёв тёсноџ спёвпрацё з Громадською радою при Держмитслужбё Украџни стало вирёшення питання ёз встановлення ёндикаторёв ризику щодо визначення митноџ вартостё окремих товарёв, якё ёмпортуються в Украџну. Вёдповёдно до наказу Держмитслужби митну вартёсть встановлюњ декларант, а митний орган лише контролюњ правильнёсть џџ визначення.
Ј
Рёвнё й перелёк цих ёндикаторёв ризику щоквартально корегуватимуться Держмитслужбою на пёдставё аналёзу даних цёновоџ бази ЊАђС, з цёњю метою запроваджено постёйний монёторинг.
Ј
У спёвпрацё з Державним департаментом ветеринарноџ медицини Мёнёстерства аграрноџ полётики досягнуто рёшення про можливёсть митного оформлення вантажёв на пёдставё ветеринарного свёдоцтва. У цьому разё подальший державний ветеринарно-санётарний контроль та нагляд за продукцёњю тваринного походження здёйснюватимуть спецёалёсти державних органёв ветеринарноџ медицини пёсля митного оформлення. Митне оформлення вантажёв, що пёдлягають ветеринарному контролю, здёйснюњться протягом однёњџ доби (ранёше затримки сягали до 10 днёв).
Ј
Для забезпечення створення сприятливих умов для прискорення зовнёшньоторговельних операцёй Держмитслужбою ведеться активна нормотворча робота.
Ј
Розроблено та подано до Уряду проект Закону Украџни “Про внесення змён до деяких законёв Украџни про оподаткування”, яким передбачањться встановити окремий порядок оподаткування товарёв, що повертаються в Украџну пёсля проведення ремонту за џџ межами, що дасть можливёсть вирёшити проблему џх фактичного подвёйного оподаткування (при первинному ввезеннё в режимё ёмпорту та при поверненнё з ремонту).
Ј
Пёдготовлено та завершуњться погодження з заёнтересованими мёнёстерствами й вёдомствами проекту постанови Уряду щодо вёдмёни вимоги подання копёџ вантажноџ митноџ декларацёџ з краџни експорту, з урахуванням, що данё цього документу практично повторюють комерцёйну ёнформацёю, яка мёститься у ёнвойсах та ёнших супровёдних документах на товар, ё крём того, не всё сумлённё суб‘њкти ЗЕД можуть забезпечити подання копёџ цього документу з об‘њктивних причин. Прийняття такого рёшення пёдтримуњться бёзнесовими та громадськими органёзацёями, Радою ёмпортерёв при Кабёнетё Мёнёстрёв Украџни.
Ј
Практично завершено погодження з зацёкавленими мёнёстерствами та вёдомствами граничних меж часу на здёйснення операцёй з митного контролю та митного оформлення.
Ј
Завершуњться погодження з мёнёстерствами та вёдомствами проекту нормативного акту Держмитслужби, що передбачањ зменшення кёлькостё оригёнальних примёрникёв декларацёџ митноџ вартостё з трьох до одного, що зменшить кёлькёсть документёв, якё подаються до митного оформлення, та суттњво знизить витрати суб‘њктёв ЗЕД на џх заповнення.
Ј
Передбачањться найближчим часом визначити перелёк випадкёв, коли подання декларацёџ митноџ вартостё, яке встановлене постановою Уряду вёд 28.08.03 „Про затвердження Порядку декларування митноџ вартостё товарёв, що перемёщуються через митний кордон Украџни”, буде необов‘язковим.
Ј
Завершуњться пёдготовка удосконаленого порядку взањмодёџ митних органёв при митному оформленнё товарёв за листами-узгодженнями, що дасть можливёсть суб‘њктам ЗЕД здёйснювати митне оформлення товарёв поза мёсцем державноџ рењстрацёџ на певний перёод часу або термён дёџ контракту.
Ј
На системнёй основё проводилася робота з громадськёстю.
Ј
З метою подальшого сприяння реалёзацёџ громадянами конституцёйного права на участь в управлённё державною полётикою з питань митноџ справи у березнё-квётнё було розширено до 65 осёб склад Громадськоџ ради при Держмитслужбё, до якоџ увёйшли представники асоцёацёй пёдприњмств ё органёзацёй окремих галузей промисловостё, Ради ёмпортерёв при Кабёнетё Мёнёстрёв Украџни, громадських органёзацёй та ёнших об'њднань громадян. Органёзовано та проведено чотири засёдання Громадськоџ ради у центральному апаратё Держмитслужби.
Ј
Згёдно з постановою Кабёнету Мёнёстрёв Украџни про додатковё заходи щодо залучення громадян до участё в управлённё державними справами на базё Громадськоџ ради при Держмитслужбё Украџни наказом Держмитслужби вёд 30.06.05 створено Громадську колегёю при Головё Державноџ митноџ служби Украџни. Џџ основними завданнями визначено сприяння реалёзацёџ громадянами конституцёйного права на участь в управлённё державною полётикою з питань митноџ справи; забезпечення врахування громадськоџ думки в процесё пёдготовки та виконання нормативно - правових актёв Держмитслужби Украџни; подання пропозицёй ё зауважень щодо законопроектёв, що стосуються митноџ справи, ё нормативно-правових актёв Держмитслужби Украџни.
Ј
Стало за практику проведення митницями щомёсяця конференцёй (консультацёй) з представниками дёлових кёл на регёональному рёвнё. Наданё пёд час них конкретнё пропозицёџ щодо удосконалення дёяльностё митних органёв, спрощення митних процедур, внесення змён до нормативних актёв Держмитслужби використовуються у роботё з органёзацёџ митного оформлення та контролю.
Ј
Фахёвцё митноџ служби чергують на „гарячёй лёнёџ” Ради ёмпортерёв при Кабёнетё Мёнёстрёв Украџни з метою забезпечення надання квалёфёкованоџ ёнформацёџ громадянам та суб‘њктам ЗЕД з питань здёйснення митноџ справи, вдосконалення митного законодавства.
Ј
Для ёнформування громадськостё щодо дёяльностё митноџ служби Украџни з початку цього року проведено 164 прес-конференцёй та брифёнгёв, надано 482Јёнтерв’ю керёвного складу Держмитслужби та митних органёв, пёдготовлено 1Ј404 вёдеосюжети для центрального та регёонального телебачення, опублёковано ё пёдготовлено понад 1Ј860Јстатей та ёнформацёйних повёдомлень.
Ј
Основнё засади подальшого розвитку митноџ системи Украџни, цёлё та прёоритетнё завдання митних органёв визначено у розробленому та направленому до Мёнёстерства фёнансёв Украџни проектё Концепцёџ модернёзацёџ митноџ служби Украџни.
Ј
Головною метою запропонованого проекту њ удосконалення дёяльностё митноџ служби Украџни, визначення основних напрямёв модернёзацёџ митноџ служби Украџни та прёоритетноџ направленостё механёзмёв џџ реалёзацёџ в умовах глобалёзацёџ зовнёшньоџ торгёвлё у контекстё норм ё правил ГАТТ/СОТ ё вимог ЊС, що сприятиме розвитку зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё, розширенню зовнёшньоторговельних зв’язкёв та ёнтеграцёџ украџнськоџ економёки у свётову.

Источник: сайт ДМСУ


Читать еще:
  • Запрет ввоза ТС которые на момент их ввоза эксплатировались более 8 лет...
  • О СИТУАЦИИ В ОДЕССКОМ ПОРТУ
  • Про День митної служби України
  • Проект Закону Укра ни “Про внесення змён до деяких законёв Укра ни” (О таможенных брокерах)...
  • Ющенко просит поддержать инициативу Украины относительно упрощения визового режима ...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +