https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.11.18 19.11.18 18.11.18
USD 27.764829 27.75497 27.774256
EUR 31.72687 31.490789 31.398796
GBR 35.614955 35.643225 35.531059
RUB 0.42063 0.42057 0.41693

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8515.11.18 18:00
Declaration 5.15705.09.18 17:56
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

23.11.2005


Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змён до деяких законёв Укра ни

Верховна Рада Укра ни постановля·

1. Внести змёни до Закону Укра ни „Про лёцензування певних видёв господарсько  дёяльностё” (Вёдомостё Верховно  Ради Укра ни, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003 р., № 13, ст. 92, № 23, ст. 145, № 36, ст. 276; 2004 р., № 12, ст. 155, № 13, ст. 180, № 15, ст. 228, № 38, ст. 468, № 50, ст. 537), такё змёни

1) пункт 61 статтё 9 викласти у редакцё 

„61) посередницька дёяльнёсть митного перевёзника;”

2. Внести змёни до Митного кодексу Укра ни вёд 11.07.02 № 92 – ЄV ёз змёнами ё доповненнями, внесеними Законами Укра ни вёд 28 листопада 2002 року № 291-IV, ОВУ, 2002 р., № 52, ст. 2351, вёд 24 грудня 2002 року № 348-IV, ОВУ, 2003 р., № 1, ст. 2, вёд 27 листопада 2003 року № 1344-IV, ОВУ, 2003 р., № 49, ст. 2552, вёд 17 лютого 2004 року № 1495-IV, ОВУ, 2004 р., № 11, ст. 649, вёд 15 червня 2004 року № 1766-IV, ОВУ, 2004 р., № 52, ст. 3429, вёд 1 липня 2004 року № 1970-IV, ОВУ, 2004 р., № 30, ст. 2003, вёд 23 грудня 2004 року № 2285-IV, ОВУ, 2004 р., № 52, ст. 3431, вёд 25 березня 2005 року № 2505-IV, ОВУ, 2005 р., № 13, ст. 662, вёд 31 травня 2005 року № 2596-IV такё змёни:

1) Статтю 176 викласти у редакцё :

„Стаття 176. Митний брокер
Митний брокер (посередник) – це пёдпри·мство, що здёйсню· декларування товарёв ё транспортних засобёв, якё перемёщуються через митний кордон Укра ни, ё ма· свёдоцтво на право здёйснення митно  брокерсько  дёяльностё, видане спецёально уповноваженим центральним органом виконавчо  влади в галузё митно  справи. Митним брокером може бути тёльки пёдпри·мство-резидент. Вёд ёменё цього пёдпри·мства декларування товарёв ё транспортних засобёв, що перемёщуються через митний кордон Укра ни, може здёйснювати його вёдокремлений структурний пёдроздёл (фёлёя, представництво тощо).
Свёдоцтво дё· безстроково на всёй митнёй територё  Укра ни за умови щорёчно  перере·страцё .
За видачу та переоформлення свёдоцтва на право здёйснення митно  брокерсько  дёяльностё та  х перере·страцёю справляються плата у розмёрах, встановлених Кабёнетом Мёнёстрёв Укра ни.
Положення про дёяльнёсть митних брокерёв, порядок видачё, призупинення, анулювання, скасування, та перере·страцё  свёдоцтв на право здёйснення митно  брокерсько  дёяльностё затверджу·ться спецёально уповноваженим центральним органом виконавчо  влади в галузё митно  справи.”

2) Статтю 177 викласти у такёй редакцё :

„Стаття 177. Здёйснення дёяльностё митного брокера
Митний брокер здёйсню· брокерську дёяльнёсть вёдповёдно до норм цього Кодексу.
Свёдоцтво на право здёйснення митно  брокерсько  дёяльностё може бути скасовано спецёально уповноваженим центральним органом виконавчо  влади в галузё митно  справи, який його видав, у разё:
1) неодноразового невиконання обов’язкёв декларанта, передбачених статтею 88 цього Кодексу;
2) виявлення згодом недостовёрних даних, що мають сутт·ве значення для прийняття рёшення про допуск до декларування;
3) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;
4) вчинення дёй, що порушують права ёнших пёдпри·мств або суперечать ёнтересам держави;
5) неодноразового притягнення митного брокера (представника), у зв’язку з невиконанням ним сво х обов’язкёв до адмёнёстративно  вёдповёдальностё за порушення митних правил.

Повторну заяву про видачу свёдоцтва на право здёйснення митно  брокерсько  дёяльностё може бути розглянуто через рёк з дня скасування свёдоцтва за умови усунення причин порушення або з дня, коли свёдоцтво втратило силу.
Вза·мовёдносини митного брокера з особою, яку вён представля·, визначаються договором доручення.

3) Статтю 178 викласти в такёй редакцё :

Стаття 178. Фахёвець з декларування
Безпосередн· здёйснення в ёнтересах особи, яку представля· митний брокер, дёй, пов’язаних з пред’явленням митному органу товарёв ё транспортних засобёв, а також документёв, необхёдних для  х митного оформлення, доруча·ться фахёвцю, який перебува· з цим митним брокером у трудових вёдносинах ё ма· квалёфёкацёйне посвёдчення фахёвця з декларування.
Квалёфёкацёйне посвёдчення вида·ться фахёвцю з декларування за результатами успёшно  здачё квалёфёкацёйного екзамену пёсля проходження ним обов’язкового курсу навчання у навчальних закладах митно  служби.
Квалёфёкацёйнё вимоги до фахёвця з декларування, його права та обов’язки, порядок отримання, анулювання, скасування та перере·страцё  квалёфёкацёйного посвёдчення фахёвця з декларування визначаються спецёально уповноваженим центральним органом виконавчо  влади в галузё митно  справи.
За видачу, переоформлення та перере·страцёю квалёфёкацёйного посвёдчення справля·ться плата, розмёр та порядок зарахування яко  до Держбюджету Укра ни встановлюються Кабёнетом Мёнёстрёв Укра ни.

Спецёальний уповноважений центральний орган виконавчо  влади в галузё митно  справи веде облёк виданих, анульованих та скасованих квалёфёкацёйних посвёдчень фахёвця з декларування.”

4) Статтю 216 викласти в такёй редакцё :

„Стаття 216. Митнё лёцензёйнё склади
Для зберёгання товарёв у режимё митного складу використовуються спецёально обладнанё примёщення, резервуари, майданчики - митнё лёцензёйнё склади.
Положення про порядок вёдкриття та дёяльностё митних лёцензёйних складёв затверджу·ться спецёально уповноваженим центральним органом виконавчо  влади в галузё митно  справи.
Дозвёл на право вёдкриття та експлуатацё  митного лёцензёйного складу вида·ться спецёально уповноваженим центральним органом виконавчо  влади в галузё митно  справи.
Дозвёл на право вёдкриття та експлуатацё  митного лёцензёйного складу дё· безстроково за умови щорёчно  перере·страцё .
За видачу, переоформлення дозволу на право вёдкриття та експлуатацё  митного лёцензёйного складу та перере·страцёю справля·ться плата, розмёри та порядок зарахування яко  до Державного бюджету Укра ни встановлюються Кабёнетом Мёнёстрёв Укра ни.
Дозвёл на право вёдкриття та експлуатацё  митного лёцензёйного складу може бути скасований спецёально уповноваженим центральним органом виконавчо  влади в галузё митно  справи у разё:
недотриманням власником митного лёцензёйного складу вимог щодо зберёгання товарёв у режимё митного складу встановлених цим Кодексом та Положенням про порядок вёдкриття та дёяльностё митних лёцензёйних складёв;
неодноразового притягнення власника, у зв’язку з невиконанням ним сво х обов’язкёв до адмёнёстративно  вёдповёдальностё за порушення митних правил.”

Прикёнцевё положення

1. Цей Закон набира· чинностё з дня опублёкування.
2. До приведення законодавства у вёдповёднёсть ёз Законом Укра ни "Про внесення змён до Закону Укра ни “Про лёцензування певних видёв господарсько  дёяльностё” закони та ёншё нормативно-правовё акти застосовуються в частинё, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабёнету Мёнёстрёв Укра ни у тримёсячний строк пёсля набрання чинностё цим Законом:
привести сво  рёшення у вёдповёднёсть з цим Законом;
забезпечити приведення мёнёстерствами та ёншими центральними органами виконавчо  влади сво х нормативно-правових актёв у вёдповёднёсть з цим Законом.

Президент Укра ни
В.ЮщенкоИсточник: сайт ДМСУ


Читать еще:
 • Евросоюз распахнул двери для украинского экспорта...
 • Минюст: Подання сертифiката про походження товару њ обов'язковим, зокрема, в разi ...
 • Вёктор Ющенко критикуњ роботу Державноџ митноџ служби Украџни...
 • Таможня будет соответствовать мировым стандартам ...
 • Немного о комерции. Или покращення життя вже сегодня))
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования