https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

28.11.2005ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

2005 №

Ки в

Про затвердження Правил застосування спрощеного порядку пёд час здёйснення митного контролю предметёв, що перемёщуються громадянами, якё прямують авёацёйним транспортомВёдповёдно до Конвенцё  про мёжнародну цивёльну авёацёю (Чикаго, 1944), Мёжнародно  конвенцё  про спрощення та гармонёзацёю митних процедур (Кёото, 1973), статтё 68 Митного кодексу Укра ни, з метою спрощення митного контролю предметёв, що перемёщуються громадянами, якё прямують авёацёйним транспортом, ё для наближення митних процедур до мёжнародних стандартёв

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила застосування спрощеного порядку пёд час здёйснення митного контролю предметёв, що перемёщуються громадянами, якё прямують авёацёйним транспортом (далё – Правила), що додаються.

2. Департаменту органёзацё  митного контролю (Сьомка С.М.) ё Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну ре·страцёю до Мёнёстерства юстицё  Укра ни.

3. Начальникам регёональних митниць, митниць проёнформувати громадян про вимоги Правил шляхом висвётлення  х у засобах масово  ёнформацё  та на наочних ёнформацёйних стендах у мёсцях розташування пёдроздёлёв митницё й у пунктах пропуску через державний кордон Укра ни.

4. Уважати таким, що втратив чиннёсть, наказ Державно  митно  служби Укра ни вёд 16.08.2001 № 561 „Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення предметёв, що перемёщуються громадянами авёацёйним транспортом, ёз застосуванням двоканально  системи („зелений” та „червоний” коридори)”, заре·стрований у Мёнёстерствё юстицё  Укра ни 31.08.2001 за № 775/5966.

5. Начальникам регёональних митниць, митниць, у зонё дёяльностё яких розташовано авёацёйнё пункти пропуску через державний кордон, забезпечити приведення нормативних актёв митницё у вёдповёднёсть до цього наказу.

6. Установити, що цей наказ набира· чинностё через 10 днёв з дня його офёцёйного опублёкування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державно  митно  служби Укра ни Федорова О.О.

Голова Державно  митно  служби Укра ни О.Б.Єгоров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державно  митно 
служби Укра ни
___.___.2005 №

Правила застосування спрощеного порядку пёд час здёйснення митного контролю предметёв, що перемёщуються громадянами, якё прямують авёацёйним транспортом

1.1. Цё Правила розроблено з метою наближення порядку застосування митними органами спрощеного митного контролю предметёв громадян до мёжнародних стандартёв.

1.2. У цих Правилах термёни вживаються в таких значеннях:

„зелений” коридор – зона спрощеного митного контролю, яка · частиною зони митного контролю на територё  аеропорту (у примёщеннё аеропорту), облаштована належним технёчним та ёнформацёйним обладнанням ё призначена для здёйснення в спрощеному порядку митного контролю товарёв, що перемёщуються громадянами через митний кордон Укра ни, не пёдлягають обов’язковому письмовому декларуванню, а також оподаткуванню й на перемёщення яких через митний кордон Укра ни не встановлено заборон або обмежень;

„червоний” коридор – частина зони митного контролю на територё  аеропорту (у примёщеннё аеропорту), призначена для здёйснення в установленому законодавством порядку митного контролю та митного оформлення товарёв, що перемёщуються громадянами через митний кордон Укра ни, пёдлягають обов’язковому письмовому декларуванню, а також оподаткуванню чи на перемёщення яких через митний кордон Укра ни встановлено заборони чи обмеження;

предмети – особистё речё, товари та окремё номернё вузли до транспортних засобёв, перемёщуванё через митний кордон Укра ни;

громадяни – громадяни Укра ни, ёноземцё, особи без громадянства, якё перетинають митний кордон Укра ни як пасажири авёацёйного транспорту.

Єншё термёни вживаються в цих Правилах у значеннях, установлених законодавством Укра ни.

1.3. Спрощений порядок митного контролю застосову·ться як при в’ здё громадян на митну територёю Укра ни, так ё при ви здё за    межё.

1.4. У мёсцях здёйснення митного контролю на територё  аеропорту (у примёщеннях аеропорту) створюються та позначаються зони митного контролю.

„Червоний” ё „зелений” коридори мають додатково вёдповёднё кольоровё позначення, написи, покажчики напрямку руху тощо. Закёнчення „зеленого” коридору познача·ться бёлою лёнё·ю.

1.5. Єнформацёя про митнё правила, потрёбна для визначення громадянами можливостё проходження митного контролю в спрощеному порядку, розмёщу·ться перед зоною митного контролю та в цёй зонё.

Така ёнформацёя повинна мёстити попередження про вёдповёдальнёсть за порушення митних правил.

Для роз’яснення громадянам порядку перемёщення предметёв через митний кордон Укра ни в зонё митного контролю можуть бути облаштованё мёсця для надання консультацёй з питань митно  справи.

1.6. За рёшенням посадово  особи митного органу може здёйснюватися вибёрковий митний контроль предметёв, що перемёщуються громадянами в ручнёй поклажё та/або супроводжуваному багажё, з розпакуванням мёсць багажу та/або ёз застосуванням технёчних засобёв митного контролю (металодетекторёв, ёнтроскопёв тощо).

На вимогу посадово  особи митного органу громадянин зобов’язаний пред’явити вмёст ручно  поклажё та/або супроводжуваного багажу.

Ретельний огляд предметёв здёйсню·ться в спецёально вёдведених для цього примёщеннях митного органу.

Вибёрковому митному контролю можуть пёдлягати також предмети громадян, якё обрали проходження митного контролю в спрощеному порядку.

1.7. Митний контроль предметёв, перемёщуваних громадянами, може здёйснюватися спёльно з ёншими контрольними службами (органом охорони державного кордону, контролю на авёацёйну безпеку тощо).

1.8. Предмети громадян перебувають пёд митним контролем з моменту перемёщення цих предметёв у зону митного контролю.

1.9. Громадянин самостёйно прийма· рёшення про проходження митного контролю в спрощеному порядку чи з поданням митно  декларацё .

1.10. Вёдповёдальнёсть за порушення митних правил наста·:
для громадянина, який обрав проходження митного контролю “зеленим” коридором, – з моменту перетину громадянином бёло  лёнё , що познача· закёнчення „зеленого” коридору. Пёсля перетину цё·  лёнё  вважа·ться (за вёдсутностё оформлено  митно  декларацё ), що громадянин завершив декларування перемёщуваних ним предметёв ё обрав проходження митного контролю в спрощеному порядку;
для громадянина, який обрав проходження митного контролю “червоним” коридором, – з моменту прийняття посадовою особою митного органу митно  декларацё  до оформлення.

1.11. У разё порушення громадянином митних правил посадова особа митного органу склада· протокол про порушення митних правил.

Директор Департаменту органёзацё  митного контролю С.М.Сьомка

Источник: сайт ДМСУ


Читать еще:
  • Тимошенко устроит таможенникам “снег на голову” независимо от времени года ...
  • Украина и Румыния ускорят достройку канала Дунай – Черное море...
  • Экспорт в ЕС
  • Про заборони щодо ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю
  • Гостаможслужба за 2007 год перечислила в Госбюджет более 54 млрд.грн.
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +