https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

30.11.2005


ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.11.2005 р. № 11/2-18/15112-ЕП

Начальникам регёональних митниць

Начальникам митниць
(крём Енергетично  регёонально )


Про митне оформлення
гуманётарно  допомоги

У зв‘язку ёз надходженнямдо Держмитслужби запитёв митниць та зверненьотримувачёв гуманётарно  допомоги щодо митногооформлення митницями за мёсцем знаходженняотримувачёв цих легкових автомобёлёв якгуманётарно  допомоги, якё виготовленё та/абоексплуатувалися бёльше нёж 8 рокёв, та ввезенё намитну територёю Укра ни до або пёсля набраннячинностё Закону Укра ни вёд 06.07.05 № 2739-IV "Продеякё питання ввезення на митну територёюУкра ни транспортних засобёв" повёдомля·монаступне.

Вёдповёдно до пункту 1Закону Укра ни вёд 06.07.05 № 2739-IV, опублёкованого вгазетё "Урядовий кур'·р" 28.07.05 (№ 138),забороня·ться ввезення на митну територёюУкра ни для постёйного користування легкових,вантажних автомобёлёв, автобусёв, трамва в,тролейбусёв - коди згёдно з Укра нськоюкласифёкацё·ю товарёв зовнёшньоекономёчно дёяльностё 8702 - 8704, 8603 10 00 10 (у тому числё тих, щоввозяться на митну територёю Укра ни з метою  хрозкомплектування на запаснё частини), якё намомент ввезення виготовленё та/абоексплуатувалися бёльше нёж 8 рокёв, крёмавтобусёв та вантажних автомобёлёв, якёввозяться на митну територёю Укра ни з метоютранзиту або як гуманётарна допомога, татрамвайних вагонёв шириною колё  1000 мм, якё вУкра нё не виготовляються.

Згёдно з пунктом 2 статтё 1Митного кодексу Укра ни вёд 11.07.02 № 92-IV пёдввезенням товарёв ё транспортних засобёв намитну територёю Укра ни розумё·ться сукупнёстьдёй, пов‘язаних ёз перемёщенням товарёв ётранспортних засобёв через митний кордонУкра ни у вёдповёдному напрямку.

Межё митно  територё Укра ни · митним кордоном Укра ни. Митний кордонУкра ни збёга·ться з державним кордоном Укра ни,за винятком меж територё  спецёальних митнихзон.

Вёдповёдно до пункту 15статтё 1 Митного кодексу Укра ни митний контроль- це сукупнёсть заходёв, що здёйснюються митнимиорганами в межах сво·  компетенцё  з метоюзабезпечення додержання норм цього Кодексу,законёв та ёнших нормативно-правових актёв зпитань митно  справи, мёжнародних договорёвУкра ни, укладених в установленому закономпорядку.

Митним оформленням товарёвзгёдно з пунктом 14 статтё 1 Митного кодексуУкра ни · виконання митним органом дёй(процедур), якё пов'язанё ёз закрёпленнямрезультатёв  х митного контролю, щоперемёщуються через митний кордон Укра ни, ёмають юридичне значення для подальшоговикористання цих товарёв ё транспортних засобёв.

З огляду на викладене, такеруючись вимогами статей 19, 68 Конституцё Укра ни, Державна митна служба Укра ни не ма·права санкцёонувати юридичне закрёпленнярезультатёв митного контролю легковихавтомобёлёв як гуманётарно  допомоги, якёвиготовленё та/або експлуатувалися бёльше нёж 8рокёв, та ввезенё на митну територёю Укра нипёсля набрання чинностё Закону Укра ни вёд 06.07.05№ 2739-IV "Про деякё питання ввезення на митнутериторёю Укра ни транспортних засобёв",оскёльки пёдсумком таких дёй Держмитслужби будепорушення вимог пункту 1 цього Закону.

Перший заступник
Голови Служби О.О.Федоров

Источник: MDoffice


Читать еще:
  • Украина и Беларусь договорились об отмене изъятий из режима свободной торговли ...
  • ВТО - главный приоритет Украины...
  • Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів
  • Щодо проведення санепідекспертизи
  • Таможне на помощь придут автоимпортеры ...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +