https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

12.12.2005

ВР: Про особливостё державного регулювання дёяльностё суб'·ктёв пёдпри·мницько  дёяльностё, пов'язано  з реалёзацё·ю та експортом лёсоматерёалёв

    Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

    Про особливостё державного регулювання дёяльностё суб'·ктёв пёдпри·мницько  дёяльностё, пов'язано  з реалёзацё·ю та експортом лёсоматерёалёв

Цей Закон визнача· особливий правовий режим експорту та реалёзацё  лёсо- та пиломатерёалёв.

   

Стаття 1. Визначення термёнёв

У цьому Законё наведенё нижче термёни вживаються в такому значеннё:

    лёсоматерёали - деревнё матерёали, якё добуваються шляхом розподёлу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для подальшого використання або переробки;

    пиломатерёали - пилопродукцёя певних розмёрёв та якостё, яка ма· щонайменше двё плоскопаралельнё пластё (роздёл IX, група 44, код 4407 Укра нсько  класифёкацё  товарёв зовнёшньоекономёчно  дёяльностё);

    цённё та рёдкёснё породи дерев - акацёя, берека, вишня, груша, горёх, каштан, тис ягёдний, черешня, явёр, ялёвець.

   

Стаття 2. Заборона експорту лёсо- та пиломатерёалёв цённих та рёдкёсних порёд дерев

Вивезення за межё митно  територё  Укра ни лёсоматерёалёв та пиломатерёалёв цённих та рёдкёсних порёд дерев забороня·ться.

   

Стаття 3. Пёдтвердження походження лёсо- та пиломатерёалёв

Реалёзацёя суб'·ктами пёдпри·мницько  дёяльностё лёсоматерёалёв та виготовлених з них пиломатерёалёв, крём передбачених статтею 2 цього Закону, допуска·ться за наявностё сертифёката про походження лёсоматерёалёв.

    Порядок видачё сертифёката про походження лёсоматерёалёв та виготовлених з них пиломатерёалёв затверджу·ться Кабёнетом Мёнёстрёв Укра ни.

    Сертифёкат про походження лёсоматерёалёв вида·ться спецёально уповноваженим центральним органом виконавчо  влади у сферё лёсового господарства або його територёальним органом ё пёдтверджу· законнёсть придбання лёсоматерёалёв.

    Право експорту певно  партё  лёсоматерёалёв та виготовлених з них пиломатерёалёв, крём передбачених статтею 2 цього Закону, ма· суб'·кт пёдпри·мницько  дёяльностё, що отримав сертифёкат про походження на партёю лёсоматерёалёв, зазначену у вёдповёдному сертифёкатё.

    Митнё органи Укра ни здёйснюють митне оформлення експорту лёсо- та пиломатерёалёв, крём передбачених статтею 2 цього Закону, за умови подання експортером разом з ёншими необхёдними документами сертифёката про  х походження.

    Пёсля митного оформлення товарёв копёя сертифёката про походження лёсоматерёалёв вилуча·ться ё зберёга·ться митницею разом з ёншими документами, що стосуються цё·  експортно  операцё .

    Сертифёкат про походження лёсоматерёалёв не може передаватися ёншим суб'·ктам пёдпри·мницько  дёяльностё при подальшёй реалёзацё  лёсоматерёалёв на внутрёшньому ринку Укра ни.

    Прикёнцевё положення

    1. Цей Закон набира· чинностё з дня його опублёкування.

    2. Кабёнету Мёнёстрёв Укра ни у тримёсячний строк з дня набрання чинностё цим Законом:

    прийняти нормативно-правовё акти, передбаченё цим Законом;

    привести сво  нормативно-правовё акти у вёдповёднёсть ёз цим Законом;

    забезпечити перегляд ё скасування мёнёстерствами та ёншими центральними органами виконавчо  влади нормативно-правових актёв, що суперечать цьому Закону.

    Голова Верховно  Ради Укра ни
В. ЛИТВИН

    м. Ки в
8 вересня 2005 року
N 2860-IV

 

Источник: MDoffice

 


Читать еще:
  • Гривна не обвалится
  • ГТСУ: Роз'яснення з питання пёдтвердження рењстрацёџ ёмпортерёв в якостё платникёв податку на додану вартёсть ...
  • Пёдписано Протокол про спёвпрацю мёж Державною митною службою Украџни та учасниками ринку ёмпорту м’яса, м’ясопродуктёв та свёйських тварин в Украџну...
  • В январе импорт товаров превысил экспорт...
  • Міжнародні благодійні організації можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги.
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +