https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

18.02.19 17.02.19 16.02.19
USD 27.247894 27.159961 27.159961
EUR 30.681129 30.603844 30.603844
GBR 34.8895 34.798845 34.798845
RUB 0.40849 0.40816 0.40816

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8815.02.19 17:44
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

14.12.2005

30.11.2005 принят в целом законопроект №8477 

    

Закон УкраЇни
Про внесення змён до Закону Укра ни
Про деякё питання ввезення на митну територёю Укра ни
транспортних засобёв”
Верховна Рада Укра ни постановля·:
I. Внести до Закону Укра ни “Про деякё питання ввезення на митну територёю Укра ни транспортних засобёв” (Вёдомостё Верховно  Ради Укра ни, 2005 р., № 34, ст. 435) такё змёни:
 1. У назвё Закону пёсля слёв “територёю Укра ни“ додати слова “та ре·страцё ”;
 2. Перед словами „Верховна Рада Укра ни постановля·” доповнити текст Закону преамбулою такого змёсту: “З метою регулювання ввезення на митну територёю Укра ни та проведення першо  ре·страцё  ввезених або виготовлених в Укра нё транспортних засобёв”;
 3. Статтю 1 викласти в такёй редакцё :
„1 Пропуск на митну територёю Укра ни з метою вёльного обёгу (у тому числё з метою розкомплектування на запаснё частини) тракторёв колёсних для перевезення напёвпричепёв (сёдельних тягачёв), автобусёв, легкових автомобёлёв, вантажних автомобёлёв, автомобёлёв спецёального призначення та шасё з встановленими двигунами - коди товарних позицёй згёдно з Укра нською класифёкацё·ю товарёв зовнёшньоекономёчно  дёяльностё 8701 20, 8702-8705 та 8706 (шасё з встановленими двигунами тёльки для автомобёлёв товарних позицёй 8701 20 та 8702-8705), допуска·ться за умови, що вони на момент перемёщення через митний кордон Укра ни були виготовленё не ранёше нёж 8 рокёв тому.”;
 1. Статтё 2 ё 5 замёнити новою статтею 2 такого змёсту, вёдповёдно змёнивши нумерацёю статей:
2. Пропуск на митну територёю Укра ни з метою вёльного обёгу та першу ре·страцёю в Укра нё ввезених транспортних засобёв нових ё таких, що були в користуваннё, або виготовлених в Укра нё здёйснюють за умови  х вёдповёдностё екологёчним нормам не нижче рёвня “ЄВРО-2” згёдно з технёчними регламентами та нацёональними стандартами (щонайменше за умови вёдповёдностё вимогам рёвня “B” ДСТУ UN/ECE R 49-02А,В:2002 або “B”,“С”,“D” ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, якё застосовують залежно вёд особливостей конструкцё  транспортних засобёв):
 • для тракторёв колёсних для перевезення напёвпричепёв (сёдельних тягачёв), автобусёв та легкових автомобёлёв - коди товарних позицёй 8701 20, 8702 та 8703 - з 1 сёчня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначенё транспортнё засоби, перемёщенё на митну територёю Укра ни або виготовленё в Укра нё до 31 грудня 2005 року включно, та транспортнё засоби, на якё до 31 грудня 2005 року включно видано сертифёкати вёдповёдностё;
 • для вантажних автомобёлёв та автомобёлёв спецёального призначення - коди товарних позицёй 8704 та 8705 – з 1 сёчня 2007 року”;
 1. У статтё 3: пёсля слёв „засобёв вимогам” додати слова „технёчних регламентёв та”, пёсля слёв „· сертифёкат” додати слова „або ёнший документ про пёдтвердження”;
 2. Статтю 4 вилучити, вёдповёдно змёнивши нумерацёю статей;
 3. Доповнити текст Закону новими статтями 4, 5 такого змёсту:
“4. Стаття 1 цього Закону втрача· чиннёсть через п’ять рокёв з дня вступу до Свётово  органёзацё  торгёвлё.
5. Дёю статей 1 ё 2 цього Закону не поширюють на транспортнё засоби, якё ввозять на митну територёю Укра ни тимчасово, з метою транзиту та при переселеннё громадян на постёйне мёсце проживання в Укра ну”;
8. У статтё 8 вилучити слова „крём статтё 2, яка набира· чинностё з 1 сёчня 2006 року”.

 1. Доповнити текст Закону “Прикёнцевими положенннями” такого змёсту:
“Прикёнцевё положення:
1. Абзац другий статтё 5 Закону Укра ни “Про порядок ввезення (пересилання) в Укра ну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарёв та транспортних засобёв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територёю Укра ни” (Вёдомостё Верховно  Ради Укра ни, 2002 р., № 1, ст.2) викласти у такёй редакцё :
“Транспортнё засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Укра нсько  класифёкацё  товарёв зовнёшньоекономёчно  дёяльностё як новё, так ё такё, що були у користуваннё, якё ввозяться на митну територёю Укра ни громадянами, пёдлягають обов'язковёй сертифёкацё  вёдповёдно до законодавства Укра ни. Документи, що засвёдчують вёдповёднёсть транспортних засобёв вимогам технёчних регламентёв та нацёональних стандартёв, подаються митним органам пёд час митного оформлення пропуску транспортних засобёв на митну територёю Укра ни з метою вёльного обёгу та уповноваженим в Укра нё органам пёд час ре·страцё  транспортних засобёв, якщо вони пёдлягають ре·страцё ”;
2. Пункт 3 статтё 1 Митного кодексу Укра ни (Вёдомостё Верховно  Ради Укра ни, 2002 р., № 38, ст. 288) викласти в такёй редакцё :
“вёльний обёг - розпорядження без митного контролю товарами ё предметами, пропущеними через митний кордон Укра­ ни”;
3. Кабёнету Мёнёстрёв Укра ни в мёсячний термён з дня набрання чинностё цим Законом:
привести сво  нормативно-правовё акти у вёдповёднёсть ёз цим Законом;
забезпечити перегляд ё скасування центральними органами виконавчо  влади  х нормативно-правових актёв, що суперечать цьому Закону”;
II. Цей Закон набира· чинностё з дня його опублёкування.
Голова Верховно  Ради Укра ни В.М.Литвин

Источник: Верховна Рада Укра ни

 


Читать еще:
 • Господарська діяльність з перевезень, яка підлягає ліцензуванню
 • Хит недели ... ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ
 • Украина сократила экспорт электроэнергии
 • Украина отказывается от импортного пива...
 • О ВЕКСЕЛЯХ...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +