https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

15.12.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.12.2005 р. № 11/4-10/15847-ЕП

Начальникам регёональних митниць, митниць

    У зв’язку з численними скаргами громадян та з метою вирёшення проблемних питань, пов’язаних ёз заборонами ё обмеженнями, встановленими Законом Укра ни вёд 06.07.05 № 2739-IV "Про деякё питання ввезення на митну територёю Укра ни транспортних засобёв" (далё - Закон), повёдомля·мо наступне.

    Статтею 1 згаданого Закону Укра ни встановлено заборону щодо ввезення на митну територёю Укра ни для постёйного користування легкових, вантажних автомобёлёв, автобусёв, трамва в, тролейбусёв - коди згёдно з Укра нською класифёкацё·ю товарёв зовнёшньоекономёчно  дёяльностё 8702 - 8704, 8603 10 00 10 (у тому числё тих, що ввозяться на митну територёю Укра ни з метою  х розкомплектування на запаснё частини), якё на момент ввезення виготовленё та/або експлуатувалися бёльше нёж 8 рокёв, крём автобусёв та вантажних автомобёлёв, якё ввозяться на митну територёю Укра ни з метою транзиту або як гуманётарна допомога, та трамвайних вагонёв шириною колё  1000 мм, якё в Укра нё не виготовляються.

    Не дивлячись на встановлену Законом заборону, окремё прикордоннё митницё пропускали такё транспортнё засоби на митну територёю Укра ни, а внутрёшнёми митницями приймалося рёшення про вёдмову в митному оформленнё таких транспортних засобёв, у зв’язку ёз встановленими Законом обмеженнями, що створювало свого роду пастку - тому, що такё транспортнё засоби пёдлягають вивезенню за межё митно  територё  Укра ни або передачё на склад митного органу для подальшого зберёгання. При цьому, щоб вивезти транспортний засёб за межё митно  територё  Укра ни громадяниновё доведеться сплачувати вёдповёднё податки ё збори при перетинё митного кордону держави, на територёю яко  вён цей транспортний засёб ввозитиме.

    У зв’язку з цим, повёдомля·мо, що 30.11.2005 Верховною Радою Укра ни прийнято в цёлому проект Закону Укра ни "Про внесення змён до Закону Укра ни "Про деякё питання ввезення на митну територёю Укра ни транспортних засобёв", який набуде законно  сили пёсля його пёдписання Президентом Укра ни та офёцёйного опублёкування.

    Вёдповёдно до згаданого законопроекту вёковё обмеження, встановленё на сьогоднёшнёй день статтею 1 Закону Укра ни вёд 06.07.05 № 2739-IV "Про деякё питання ввезення на митну територёю Укра ни транспортних засобёв", не будуть поширюватися на транспортнё засоби, що ввозяться на митну територёю Укра ни тимчасово, з метою транзиту та при переселеннё громадян на постёйне мёсце проживання в Укра ну.

    Крём того, Держмитслужбою розроблено проект розпорядження Кабёнету Мёнёстрёв Укра ни "Про нарахування митних зборёв з транспортних засобёв за нульовою ставкою". Вёдповёдно до згаданого проекту розпорядження митним органам Укра ни буде доручено нараховувати митний збёр за нульовою ставкою за перебування пёд митним контролем та зберёгання як таких, що пёдлягають обов’язковому переданню митницё для зберёгання, транспортних засобёв за кодами 8702 - 8704 згёдно з Укра нською класифёкацё·ю товарёв зовнёшньоекономёчно  дёяльностё, якё були ввезенё громадянами в 2005 роцё пёсля набрання чинностё Законом Укра ни вёд 06.07.2005 № 2739-IV "Про деякё питання ввезення на митну територёю Укра ни транспортних засобёв" у зв’язку з переселенням на постёйне мёсце проживання в Укра ну, а також як спадщина, вёдкрита на користь резидента за межами Укра ни, ё не були пропущенё через митний кордон Укра ни внаслёдок заборон ё обмежень, установлених цим Законом Укра ни.

    Прошу також обов’язково враховувати, що вёдповёдно до пёдпункту 2.7.5.2 Порядку нарахування митних зборёв, мита, податку на додану вартёсть та акцизного збору при митному оформленнё товарёв, транспортних засобёв та запасних частин до них, якё перемёщуються через митний кордон Укра ни ё належать громадянам (далё - Порядок), затвердженого наказом Державно  митно  служби Укра ни вёд 27.03.2000 № 164 ё заре·строваного в Мёнёстерствё юстицё  Укра ни 03.04.2000 за № 227/4448, при нарахуваннё митного збору за перебування пёд митним контролем до термёну перебування пёд митним контролем не включа·ться, зокрема час, витрачений на отримання ёнформацё , потрёбно  для здёйснення митного оформлення товарёв, транспортних засобёв та запасних частин до них, за запитом, надёсланим одним митним органом ёншому (у тому числё центральному апарату Державно  митно  служби Укра ни), а також ёншим державним установам. У цьому разё митний збёр за перебування пёд митним контролем нарахову·ться, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання митним органом вёдповёдно  ёнформацё .

    Враховуючи вищевикладене, а також керуючись абзацом 4 пункту 2.7.5.2 Порядку, прошу до остаточного вирёшення питання призупинити практику реалёзацё  транспортних засобёв, не пропущених внаслёдок заборон ё обмежень, установлених Законом Укра ни вёд 06.07.2005 № 2739-IV "Про деякё питання ввезення на митну територёю Укра ни транспортних засобёв", на якё сума митного збору за перебування пёд митним контролем перевищила вартёсть таких транспортних засобёв.

Заступник Голови Служби

О.П.Шейко

 Источник: MDoffice


Читать еще:
  • Депутаты ВР законодательно установили условия работы с Крымом
  • Формат торговых отношений между Украиной и Россией будет зависеть от условий вступления обеих стран в ВТО ...
  • Новое на сайте!!! Расчет таможенных платежей...
  • Методичні рекомендації щодо віднесення товарів до таких, що містять (або не містять) озоноруйнівні речовини
  • В Украине импорт товаров значительно превысит экспорт?
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +