https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

25.07.2005

22 липня Голова Держмитслужби Украџни Володимир Скомаровський урочисто вёдкрив нове примёщення Центрального митного управлёння лабораторних дослёджень та експертноџ роботи ДМСУ

„Основним напрямом дёяльностё Управлёння њ органёзацёя та здёйснення експертних дослёджень товарёв ё прийняття класифёкацёйних рёшень. З 1 червня вступањ в дёю наказ ДМСУ, згёдно з яким Центральне митне управлёння лабораторних дослёджень та експертноџ роботи мањ право приймати попереднё рёшення щодо класифёкацёџ та кодування товарёв в УКТ ЗЕД. Це дасть змогу не лише спростити митнё процедури, сприяти розвитку пёдприњмницькоџ дёяльностё, але й забезпечити прозорёсть та вёдкритёсть проведення митного оформлення товарёв”, - сказав Володимир Скомаровський, вёдкриваючи урочистостё.

Враховуючи прёоритетнёсть завдань Державноџ митноџ служби в Центральному митному управлённё лабораторних дослёджень та експертноџ роботи створена Служба класифёкацёџ товарёв та ведення УКТЗЕД.

Введення в експлуатацёю нового адмёнёстративно-лабораторного будинку площею понад 4 тисячё квадратних метрёв спрямоване на пёдвищення якостё та оперативностё проведення експертних дослёджень.

За рёк Управлёння проводить понад 85 тисяч експертиз. За статистикою, в середньому 20% перевёреноџ продукцёџ – не вёдповёдањ задекларованим. Щоденно лабораторёями Управлёння обробляњться в середньому 60 запитёв ё виконуњться понад 250 експертиз. Термён проведення дослёджень скоротився на 38% (у порёвняннё з вёдповёдним перёодом 2004р.) ё становить сьогоднё менше 2 дёб.

Митнё лабораторёџ забезпеченё найсучаснёшим в Украџнё технёчним обладнанням та кадровим потенцёалом та спроможнё проводити майже весь спектр кримёналёстичних та спецёальних видёв експертиз самостёйно, серед яких: експертиза наркотичних засобёв, психотропних речовин, џх аналогёв ё прекурсорёв, лёкарських засобёв та препаратёв, почеркознавчё; дослёдження документёв, грошей, балёстична експертиза, комплексне дослёдження транспортних засобёв та документёв, що џх супроводжують; дослёдження харчових продуктёв, хёмёчних речовин та матерёалёв, нафтопродуктёв, пально-мастильних матерёалёв, металёв, сплавёв та виробёв з них, вибухових речовин, товарознавча експертиза тощо.

З метою гармонёзацёџ методологёџ та унёфёкацёџ засобёв дослёджень, що застосовуються в експертних пёдроздёлах митних служб Украџни та краџн ЊС, в Управлённё у 2005 роцё активёзовано науково-методичну роботу та впроваджуються џџ результати у дёяльнёсть експертних пёдроздёлёв.
Ј
Для приведення митного законодавства та нормативноџ бази до мёжнародних стандартёв та законодавства ЊС Держмитслужбою разом з Мёнекономёки Украџни та ёншими органами центральноџ виконавчоџ влади пёдготовлено та направлено на розгляд до Верховноџ Ради Украџни проект Закону Украџни про Митний тариф Украџни. Номенклатура законопроекту вёдповёдањ Гармонёзованёй системё 2002 року, якою користуњться переважна бёльшёсть краџн свёту.

З метою юридичного визнання результатёв дослёджень митних експертёв запропоновано внести змёни до ст.7 Закону Украџни "Про судову експертизу" щодо надання лабораторёям з експертного забезпечення митних органёв статусу судово-експертних установ.

У рамках розвитку мёжнародного спёвробётництва в галузё митноџ експертизи в умовах глобалёзацёџ зовнёшньоџ торгёвлё у контекстё норм ё правил ГАТТ/СОТ та вимог ЊС мёж Центральним митним управлённям лабораторних дослёджень та експертноџ роботи ё експертними пёдроздёлами митних служб Канади, Польщё, ђспанёџ, Фёнляндёџ, Францёџ та краџн СНД пёдписано угоди про спёвпрацю в областё митноџ експертизи.
Ј
Источник: сайт ДМСУ

Читать еще:
  • В’џжджаючи до Украџни ...
  • Из-за жары в Украине ограничат движение грузовиков...
  • Щодо форми письмового зобов'язання громадян про зворотне ввезення/вивезення товарів...
  • Про внесення змін до Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД...
  • О пороге в 150ЕВРО.
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +