https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

19.05.2006

Щодо митного оформлення комплектних об’·ктёв...

 

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.05.2006 р. № 11/2-10/5271-ЕП

Начальникам регёональних митниць, митниць,
Департаменту ёнформацёйних технологёй та митно  статистики

Щодо митного оформлення
комплектних об’·ктёв

    У зв’язку зё зверненнями, що надходять на адресу Держмитслужби щодо питань, якё виникають при здёйсненнё митного контролю та митного оформлення комплектних об’·ктёв, що перемёщуються через митний кордон Укра ни вёдповёдно до Порядку прийняття рёшення про класифёкацёю комплектного об’·кта згёдно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби вёд 12.12.05 № 1219 (дёлё - Порядок), заре·строваного в Мёнёстерствё юстицё  Укра ни 13.01.06 за № 26/11900, повёдомля·мо.

    1. У випадках коли митним органом на комплектний об’·кт встановлено код УКТЗЕД вёдмённий вёд вказаного пёдпри·мством у заявё, митний орган повинен зазначити цей код у заявё (роздёл "Рёшення митного органу").

    Нагаду·мо, що вёдповёдно до статтё 313 Митного кодексу Укра ни, рёшення митних органёв щодо класифёкацё  товарёв для митних цёлей · обов’язковим для пёдпри·мств ё громадян.

    2. У разё звернення пёдпри·мства до митного органу ёз заявою про класифёкацёю комплектного об’·кта згёдно з УКТЗЕД, строк перемёщення та декларування якого перевищу· шёсть мёсяцёв, митний орган вёдповёдно до пункту 2.5. Порядку прийма· рёшення про класифёкацёю комплектного об’·кта згёдно з УКТЗЕД (далё - Рёшення) за погодженням з Держмитслужбою Укра ни. Погодження з Держмитслужбою здёйсню·ться пёсля прийняття позитивного Рёшення митним органом. При цьому, до Департаменту декларування та митних режимёв надсила·ться з ёнформацёйним листом митницё копёя заяви з Рёшенням митного органу та копё  документёв, що зазначенё у пунктё 2.2. Порядку. Митне оформлення таких товарёв здёйсню·ться виключно пёсля аналёзу Департаментом декларування та митних режимёв отриманих документёв та погодження строкёв перемёщення та декларування комплектного об’·кта.

    3. Порядок погашення зобов'язань юридичних або фёзичних осёб перед бюджетами та державними цёльовими фондами з податкёв ё зборёв (обов'язкових платежёв), нарахування ё сплати пенё та штрафних санкцёй, що застосовуються до платникёв податкёв контролюючими органами, визнача· Закон Укра ни "Про порядок погашення зобов'язань платникёв податкёв перед бюджетами та державними цёльовими фондами" вёд 21.12.2000 № 2181-III.

    Вёдповёдно до пёдпункту 2.1.1 статтё 2 цього Закону митнё органи визначено контролюючими органами стосовно акцизного збору та податку на додану вартёсть (з урахуванням випадкёв, коли законом обов'язок з  х стягнення або контролю поклада·ться на податковё органи), ввёзного та вивёзного мита, ёнших податкёв ё зборёв (обов'язкових платежёв), якё вёдповёдно до законёв справляються при ввезеннё (пересиланнё) товарёв ё предметёв на митну територёю Укра ни або вивезеннё (пересиланнё) товарёв ё предметёв з митно  територё  Укра ни.

    У разё не декларування у повному обсязё комплектного об’·кту митний орган зобов’язаний у вёдповёдностё до вищезгаданого Закону та у порядку, затвердженому наказом Державно  митно  служби Укра ни вёд 25.04.05 № 329 заре·строваним в Мёнёстерствё юстицё  Укра ни 21.07.05 за № 789/11069, пёдготувати та направити платнику податкёв податковё повёдомлення на суму розрахованого податкового зобов’язання.

    Податкове зобов’язання розрахову·ться у вёдповёдностё до законёв Укра ни про оподаткування, якими встановлено порядок та строки сплати до бюджету мита, ПДВ та акцизного збору.

    При цьому зазнача·мо, що у вёдповёдностё до законёв про оподаткування податковё зобов’язання за вищезазначеними податками ё зборами, щодо яких митнё органи визначено контролюючими, виникають на момент подачё вантажно  митно  декларацё .

Перший заступник
Голови Державно 
митно  служби Укра ни

О.О.Федоров

 

Источник: MDoffice


Читать еще:
  • Гостаможслужба Украины намерена заключать соглашения с предприятиями внешнеэкономической деятельности ...
  • Беларусь и ООН намерены заключить соглашение об ускорении ввоза и транзита грузов чрезвычайной помощи
  • Тривањ опитування громадян про роботу митноџ служби...
  • ГТСУ: Про скасування спёльного листа Держмитслужби й Держветмедицини ...
  • Нормативно-техническая документация
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +