https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

19.05.19 18.05.19 17.05.19
USD 26.342913 26.342913 26.342913
EUR 29.511965 29.511965 29.511965
GBR 33.742229 33.742229 33.742229
RUB 0.40804 0.40804 0.40804

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8917.05.19 17:56
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1408.04.19 17:54
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

18.01.2007

ПОДАТОК НА ДОНАНУ ВАРТЄСТЬ

    Законом № 489-V внесено деякё змёни у порядок обкладання ПДВ.

    Статтею 68 Закону № 489-V встановлено, що у 2007 р. сума ПДВ, визначена вёдповёдно до пунктёв 11.21 та 11.29 ст. 11 Закону Укра ни вёд 03.04.97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартёсть" (за текстом – Закон № 168/97-ВР), спрямову·ться як державна дотацёя сёльськогосподарським товаровиробникам на пёдтримку виробництва тваринницько  продукцё , продукцё  птахёвництва ё на придбання матерёально-технёчних ресурсёв виробничого призначення в обсязё 4500000 тис. грн.

    Згёдно з п. 51 ст. 71 Закону № 489-V з метою приведення окремих норм законёв у вёдповёднёсть ёз цим Законом зупинено на 2007 р. дёю п. 11.5 ст. 11 Закону № 168/97-ВР у частинё застосування цього пункту для операцёй ёз ввезення на митну територёю Укра ни товарёв за товарною позицё·ю 2711 згёдно з УКТ ЗЕД.

    Отже, у 2007 р. при ёмпортё товарёв за товарною позицё·ю 2711 згёдно з УКТ ЗЕД на митну територёю Укра ни платники не мають права надавати податковий вексель.

    Вёдповёдно до ст. 120 Закону № 489-V Нацёональнёй академё  наук Укра ни у 2007 р. дозволено придбати без застосування процедури тендера у безпосереднёх виробникёв ёмпортне наукове обладнання для виконання прёоритетних фундаментальних дослёджень ё прикладних розробок на суму 60000 тис. грн. за перелёком, що затверджу·ться Президё·ю Нацёонально  академё  наук Укра ни, ё звёльнено вёд сплати ввёзного мита ё ПДВ операцё  ёз закупёвлё цього обладнання.

    Статтею 125 Закону № 489-V установлено, що у 2007 р. для всёх суб'·ктёв пёдпри·мницько  дёяльностё у разё ввезення (пересилання) ними на територё  спецёальних (вёльних) економёчних зон ё територё  прёоритетного розвитку пёдакцизних товарёв ё товарёв 1 – 24 груп згёдно з УКТ ЗЕД зупиня·ться застосування пёльг щодо сплати ввёзного мита ё ПДВ по таких товарах незалежно вёд мети  х ввезення.

ДОВЄДКОВО

Код УКТ ЗЕД

Назва

2711

Гази нафтовё та ёншё вуглеводнё у газоподёбному станё:
  – скрапленё:

2711 11 00 00

–– газ природний

2711 12

–– пропан:
  ––– пропан чистотою не менш як 99 %:

2711 12 11 00

––– для використання як паливо

2711 12 19 00

–––– для ёнших цёлей
  ––– ёнший:

2711 12 91 00

–––– для специфёчних процесёв переробки

2711 12 93 00

–––– для хёмёчних перетворень у процесах, крём зазначених у пёдкатегорё  2711 12 91 00
  –––– для ёнших цёлей:

2711 12 94 00

––––– чистотою понад 90 %, але не бёльш як 99 %

2711 12 96 00

––––– сумёшё пропану та бутану, що мёстять понад 50 %, але не бёльш як 70 % пропану

2711 12 97 00

––––– ёншё

2711 13

–– бутани:

2711 13 10 00

––– для специфёчних процесёв переробки

2711 13 30 00

––– для хёмёчних перетворень у процесах, крём зазначених у пёдкатегорё  2711 13 10 00
  ––– для ёнших цёлей: 

2711 13 91 00

–––– чистотою понад 90 %, але менш як 95 %

2711 13 97 00

–––– ёншё

2711 14 00 00

–– етилен, пропёлен, бутилен та бутадё·н

2711 19 00 00

–– ёншё
  – у газоподёбному станё:

2711 21 00 00

–– газ природний

2711 29 00 00

–– ёншё

 

ДОВЄДКОВО

    Пункт 4.1 ст. 4 Закону № 168/97-ВР: "База оподаткування операцё  з поставки товарёв (послуг) визнача·ться виходячи з  х договёрно  (контрактно ) вартостё, визначено  за вёльними цёнами, але не нижче за звичайнё цёни, з урахуванням акцизного збору, ввёзного мита, ёнших загальнодержавних податкёв та зборёв (обов'язкових платежёв), згёдно ёз законами Укра ни з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартёсть, а також збору на обов'язкове державне пенсёйне страхування на послуги стёльникового рухомого зв'язку, що включа·ться до цёни товарёв (послуг)). До складу договёрно  (контрактно ) вартостё включаються будь-якё суми коштёв, вартёсть матерёальних ё нематерёальних активёв, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацё·ю вартостё товарёв (послуг)".

    У разё якщо ёншими законами Укра ни незалежно вёд дати  х прийняття, у тому числё законами Укра ни, якими надаються гарантё  незмённостё податкового законодавства, встановлено ёнший порядок та умови сплати такими суб'·ктами пёдпри·мницько  дёяльностё податкёв ё зборёв (обов'язкових платежёв), застосовуються норми Закону № 489-V.

    Крём того, вёдповёдно до вимог ст. 19 Конституцё  Укра ни органам державно  влади забороня·ться прийняття ё виконання рёшень, що встановлюють ёншё правила оподаткування суб'·ктёв пёдпри·мницько  дёяльностё, якё реалёзують ёнвестицёйнё проекти у спецёальних (вёльних) економёчних зонах та на територёях прёоритетного розвитку, нёж правила, визначенё нормами Закону № 489-V.

    До Закону № 168/97-ВР внесено змёни та доповнення Законом № 398-V, якё набрали чинностё з 01.01.2007 р.

    Зокрема, згёдно з п. 3 роздёлу першого Закону № 398-V п. 4.1 ст. 4 Закону № 168/97-ВР доповнено абзацом другим, вёдповёдно до якого у разё, якщо звичайна цёна на товари (послуги) перевищу· договёрну цёну на такё товари (послуги) бёльше нёж на 20 %, база оподаткування операцё  з поставки таких товарёв (послуг) визнача·ться за звичайними цёнами.

    Отже, з 01.01.2007 р. база оподаткування ПДВ визначатиметься виходячи зё звичайно  цёни у разё поставки товарёв (послуг) за договёрною цёною, яка нижче за звичайну цёну бёльше нёж на 20 %. Вёдповёдно, при поставцё товарёв (послуг) за договёрною цёною, яка нижче за звичайну цёну в межах до 20 % (включно) або вище за звичайну цёну, база оподаткування ПДВ визначатиметься виходячи з договёрно  цёни, але не нижче за звичайнё цёни.

    Крём того, Законом № 398-V викладено в новёй редакцё  абзац перший пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону № 168/97-ВР, згёдно з якою з 01.01.2007 р.: "податковий кредит звётного перёоду визнача·ться виходячи ёз договёрно  (контрактно ) вартостё товарёв (послуг), але не вище рёвня звичайних цён, у разё якщо договёрна цёна на такё товари (послуги) вёдрёзня·ться бёльше нёж на 20 вёдсоткёв вёд звичайно  цёни на такё товари (послуги), та склада·ться ёз сум податкёв, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статтё 6 та статтею 81 цього Закону, протягом такого звётного перёоду у зв'язку з".

    Таким чином:

    якщо товар (послугу) придбано за договёрною цёною, яка перевищу· звичайну цёну на такий товар (послугу) бёльше нёж на 20 %, то до податкового кредиту платник ма· право вёднести суму ПДВ, розраховану виходячи зё звичайних цён;

    якщо товар (послугу) придбано за договёрною цёною, яка нижче за звичайну цёну на такий товар (послугу) бёльше нёж на 20 %, то до податкового кредиту платник ма· право вёднести суму ПДВ, розраховану виходячи ёз договёрно  цёни;

    якщо товар (послугу) придбано за договёрною цёною, яка не перевищу· звичайну цёну на такий товар (послугу) бёльше нёж на 20 % або не нижче за звичайну цёну на такий товар (послугу) бёльше нёж на 20 %, то до податкового кредиту можна вёднести суму ПДВ, зазначену продавцем у податковёй накладнёй, тобто розраховану виходячи з тако  договёрно  цёни.

    Статтю 11 Закону № 168/97-ВР доповнено новими пунктами 11.44 та 11.45, вёдповёдно до яких з 01.01.2007 р. до 01.01.2008 р.:

    звёльняються вёд обкладання ПДВ операцё  з поставки вёдходёв ё брухту чорних металёв та операцё  з ёмпорту вёдходёв ё брухту чорних металёв. Перелёк таких товарёв ёз зазначенням кодёв згёдно з УКТ ЗЕД ма· затвердити Кабёнет Мёнёстрёв Укра ни.

    Необхёдно пёдкреслити, що вёдповёдно до пп. 7.4.2 п. 7.4 ст. 7 Закону № 168/97-ВР якщо платник податку придбава· (виготовля·) товари (послуги) та основнё фонди, якё призначаються для  х використання в операцёях, що не · об'·ктом оподаткування або звёльняються вёд оподаткування, то суми ПДВ, сплаченё у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника;

    у разё вивезення (експорту) товарёв за межё митно  територё  Укра ни шляхом бартерних (товарообмённих) операцёй сума ПДВ, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарёв (послуг), не включа·ться до складу податкового кредиту, а вёдноситься до складу валових витрат такого платника податку. Нагаду·мо, що протягом останнёх рокёв аналогёчна норма з року в рёк приймалася законами про державний бюджет.

Начальник вёддёлу удосконалення законодавства та методологё  Департаменту податку на додану вартёсть ДПА Укра ни, Ганна Бёлоцеркёвська

Надруковано: "Вёсник податково  служби Укра ни", сёчень 2007 р., № 1–2 (428–429), с. 17 (www.visnuk.com.ua)


Читать еще:
  • В 2015 году истекает срок действия "посвідчень представника митного брокера", выданные в 2010году.
  • О стратегии и Плане действий ЕС по таможенному управлению рисками
  • Гостаможслужба просит право на следственные действия
  • ПЕРЕЛІК харчових продуктів, що підлягають державному контролю у разі переміщення їх через митний кордон України
  • Россия, Германия, Польша и Белоруссия договорились о грузовых перевозках ...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +