https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

09.03.10

ЈКАБђНЕТ МђНђСТРђВ УКРАЏНИ

ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ ПЈОЈСЈТЈАЈНЈОЈВЈА
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ вёд 2 березня 2010 р. N 212
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ Киџв

ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ Про внесення змён
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ до постанов Кабёнету Мёнёстрёв Украџни
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ вёд 9 червня 1997 р. N 574
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ та вёд 1 березня 2002 р. N 243
( Текст взято з сайта BPУ - zakon1.rada.gov.ua )

ЈЈЈЈ Кабёнет Мёнёстрёв УкраџниЈ пЈоЈсЈтЈаЈнЈоЈвЈлЈяЈњ:

ЈЈЈЈ 1. Внести до постанов Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 9 червня
1997Ј р.Ј NЈ 574Ј (Ј 574-97-пЈ )Ј "ПроЈ затвердження Положення про
вантажну митну декларацёю" (ОфёцёйнийЈ вёсникЈ Украџни,Ј 1997Ј р.,
число 24,Ј с. 89; 1998 р., N 19, ст. 702; 2000 р., N 36, ст. 1543;
2001 р.,Ј N 13,Ј ст.Ј 549;Ј 2002 р., N 51, ст. 2313; 2004 р., N 5,
ст. 232, N 21, ст. 1423; 2007 р., N 52, ст. 2111) та вёд 1 березня
2002Ј р.Ј NЈ 243Ј (Ј 243-2002-пЈ )Ј "ПроЈ вдосконаленняЈ механёзму
бюджетногоЈ вёдшкодування податку на додану вартёсть за операцёями
з експорту продукцёџ" (Офёцёйний вёсник Украџни,Ј 2002 р.,Ј NЈ 10,
ст. 477; 2008 р., N 25, ст. 772) змёни, що додаються.

ЈЈЈЈ 2. ДержавнёйЈЈЈ митнёйЈЈ службёЈЈ таЈЈ ДержавнёйЈЈ податковёй
адмёнёстрацёџЈ узгодитиЈ протягомЈ двохЈ мёсяцёвЈ строкиЈ передачё
електроннихЈ вантажнихЈ митнихЈ декларацёйЈ з пёдтвердженням факту
вивезення (пересилання) товарёв за межё митноџ територёџ Украџни.

ЈЈЈЈ 3. ДержавнёйЈЈЈ митнёйЈЈЈ службё,ЈЈЈ ДержавнёйЈЈЈЈ податковёй
адмёнёстрацёџЈЈ таЈЈ ёншимЈЈ заёнтересованимЈ центральнимЈ органам
виконавчоџ влади подати в установленомуЈ порядкуЈ пропозицёџЈ щодо
приведення актёв Кабёнету Мёнёстрёв Украџни у вёдповёднёсть з цёњю
постановоюЈ таЈЈ привестиЈЈ власнёЈЈ нормативно-правовёЈЈ актиЈЈ у
вёдповёднёсть з цёњю постановою.

ЈЈЈЈ 4. ЦяЈ постановаЈ набирањ чинностё з дня опублёкування,Ј крём
пунктёв 1 ёЈ 3,Ј якёЈ набираютьЈ чинностёЈ черезЈ 60Ј днёвЈ зЈ дня
опублёкування.
( Джepeло http://zakon1.rada.gov.ua )

ЈЈЈЈ Прем'њр-мёнёстр УкраџниЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ Ю.ТИМОШЕНКО

ЈЈЈЈ ђнд. 27
( Teкст взято з сайту BPУ http://zakon1.rada.gov.ua )

ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ ЗАТВЕРДЖЕНО
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ постановою Кабёнету Мёнёстрёв Украџни
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ вёд 2 березня 2010 р. N 212

ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ ЗМђНИ,
ЈЈЈЈЈЈ що вносяться до постанов Кабёнету Мёнёстрёв Украџни
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ вёд 9 червня 1997 р. N 574 ( 574-97-п )
ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ та вёд 1 березняЈ 2002 р. N 243 ( 243-2002-п )
{ ДЖEРEЛО - zakon1.rada.gov.ua }

ЈЈЈЈ 1. УЈ Положеннё про вантажну митну декларацёю,Ј затвердженому
постановою Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 9 червня 1997 р.Ј NЈ 574
( 574-97-п ):

ЈЈЈЈ 1) у пунктё 2:

ЈЈЈЈ пёсля абзацуЈ першогоЈ доповнитиЈ пунктЈ новим абзацом такого
змёсту:

ЈЈЈЈ "автоматизована система митного оформлення -Ј пёдсистема,Ј що
входитьЈ доЈ складуЈ ЊдиноџЈ автоматизованоџ ёнформацёйноџ системи
Держмитслужби ё забезпечуњ використання електронних документёвЈ та
електроннихЈЈ копёйЈ документёвЈ наЈ паперовихЈ носёяхЈ посадовими
особами митного органу для здёйснення митних процедур;".

ЈЈЈЈ У зв'язкуЈ зЈ цимЈ абзациЈ другийЈЈ -ЈЈ дванадцятийЈЈ вважати
вёдповёдно абзацами третём - тринадцятим;

ЈЈЈЈ доповнити абзацЈ третёйЈ пёсляЈ слёвЈ "щоЈ подањтьсяЈ митному
органу" словами "на паперовому носёџ або якЈ електроннийЈ документ
(електроннаЈ ВМД)",Ј аЈ пёсляЈ словаЈ "нарахування"Ј - словами "та
сплати";

ЈЈЈЈ абзац четвертий викласти в такёй редакцёџ:

ЈЈЈЈ "Њдина автоматизована ёнформацёйнаЈ системаЈ ДержмитслужбиЈ -
багатофункцёональнаЈЈ ёнтегрованаЈЈ автоматизованаЈЈ система,ЈЈ що
функцёонуњЈЈ вёдповёдноЈЈ доЈЈ положення,ЈЈЈ якеЈЈЈ затверджуњться
Держмитслужбою.";

ЈЈЈЈ абзаци дев'ятий ё десятий виключити;

ЈЈЈЈ 2) пункт 4 викласти в такёй редакцёџ:

ЈЈЈЈ "4. МитнийЈ органЈ вёдмовляњ у прийняттё ВМД для оформлення з
таких пёдстав:

ЈЈЈЈ декларацёя поданаЈЈ безЈЈ повногоЈЈЈ комплектуЈЈЈ документёв,
необхёдних для здёйснення митного контролю та оформлення;

ЈЈЈЈ декларацёя поданаЈ з порушенням вимог Митного кодексу Украџни
( 92-15 ) та цього Положення;

ЈЈЈЈ наведений уЈ декларацёџЈ перелёкЈ вёдомостейЈ неЈЈ вёдповёдањ
перелёку вёдомостей, визначених ђнструкцёњю про порядок заповнення
вантажноџ митноџ декларацёџ;

ЈЈЈЈ електронна ВМДЈЈ неЈЈ мёститьЈЈ встановленихЈЈ законодавством
обов'язкових реквёзитёв;

ЈЈЈЈ ВМД на паперовому носёџ заповнена з виправленнями,Ј крём змён
та доповнень,Ј внесених доЈ декларацёџЈ уЈ порядку,Ј встановленому
Держмитслужбою.

ЈЈЈЈ У разёЈ вёдмовиЈ уЈ прийняттёЈ ВМДЈ дляЈ оформлення посадовою
особою митного органуЈ заповнюњтьсяЈ карткаЈ вёдмовиЈ вЈ прийняттё
митноџЈЈ декларацёџЈЈ вЈЈ порядку,Ј встановленомуЈ Держмитслужбою.
ђнформацёя про вёдмову у прийняттё для оформлення електронноџЈ ВМД
надсилањтьсяЈ декларантуЈ електроннимЈ повёдомленням,Ј засвёдченим
електронним цифровим пёдписом посадовоџ особи митного органу.";

ЈЈЈЈ 3) абзац перший пункту 5 замёнити абзацами такого змёсту:

ЈЈЈЈ "5. У разё вёдсутностё пёдстав для вёдмови вЈ прийняттёЈ ВМД,
зазначенихЈ уЈ пунктёЈ 4Ј цього Положення,Ј декларацёя приймањться
митним органом для оформлення.

ЈЈЈЈ Прийняття дляЈЈ оформленняЈЈ ВМДЈЈЈ наЈЈЈ паперовомуЈЈЈ носёџ
пёдтверджуњтьсяЈЈ шляхомЈ проставленняЈ посадовоюЈ особоюЈ митного
органу вёдбитку штампа "Пёд митним контролем"Ј наЈ першомуЈ аркушё
декларацёџ,Ј аЈ електронноџ ВМД - шляхом внесення до декларацёџ за
допомогою автоматизованоџ системи митного оформлення вёдмёткиЈ про
прийняттяЈЈ дляЈЈ оформлення,ЈЈ засвёдченоџЈ електроннимЈ цифровим
пёдписом посадовоџ особи митного органу.

ЈЈЈЈ Пёсля прийняттяЈЈ ВМДЈЈ дляЈЈ оформленняЈЈЈ декларантЈЈЈ несе
вёдповёдальнёсть за наведенё у нёй вёдомостё.".

ЈЈЈЈ У зв'язкуЈ зЈ цимЈ абзациЈ другий ё третёй вважати вёдповёдно
абзацами четвертим ё п'ятим;

ЈЈЈЈ 4) у пунктё 6:

ЈЈЈЈ абзац перший доповнити реченнями такогоЈ змёсту:Ј "Присвоњння
рењстрацёйногоЈ номераЈ та ведення журналу облёку ВМД здёйснюњться
заЈЈ допомогоюЈЈ автоматизованоџЈЈ системиЈЈ митногоЈЈ оформлення.
ђнформацёяЈЈ проЈ прийняттяЈ дляЈ оформленняЈ електронноџЈ ВМДЈ та
присвоњнийЈ џйЈЈ рењстрацёйнийЈЈ номерЈЈ надсилањтьсяЈЈ декларанту
електроннимЈЈ повёдомленням,ЈЈ засвёдченимЈЈ електроннимЈ цифровим
пёдписом посадовоџ особи митного органу.";

ЈЈЈЈ в абзацёЈ другомуЈЈ словоЈЈ "шёстнадцяти"ЈЈ замёнитиЈЈ словом
"дев'ятнадцяти";

ЈЈЈЈ абзац четвертий викласти в такёй редакцёџ:

ЈЈЈЈ "десятий -Ј тринадцятийЈ знаки - чотири цифри поточного року,
вёдокремленё з обох бокёв скёсною лёнёњю;";

ЈЈЈЈ абзац чотирнадцятийЈ пёсляЈ слёвЈЈ "ПёдЈЈ митнимЈЈ контролем"
доповнитиЈЈ словамиЈЈ "(дляЈЈ електронноџЈЈ ВМДЈ номерЈ штампаЈ не
зазначањться)";

ЈЈЈЈ 5) пункт 8 викласти в такёй редакцёџ:

ЈЈЈЈ "8. Факт виконання окремоџ митноџ процедури пёдЈ часЈ митного
контролю та оформлення пёдтверджуњться в разё оформлення:

ЈЈЈЈ ВМД наЈ паперовомуЈ носёџЈ -Ј шляхомЈ внесенняЈ до декларацёџ
(та/або џџ електронноџ копёџ за допомогою автоматизованоџЈ системи
митногоЈ оформлення)Ј вёдповёдноџЈ вёдмётки,Ј засвёдченоџ пёдписом
(електроннимЈ цифровимЈ пёдписомЈ вЈ електроннёйЈ копёџЈЈ ВМДЈЈ на
паперовомуЈ носёџ)Ј посадовоџ особи митного органу,Ј яка здёйснила
таку митну процедуру;

ЈЈЈЈ електронноџ ВМД - шляхом внесення до декларацёџ заЈ допомогою
автоматизованоџЈ системиЈ митного оформлення вёдповёдноџ вёдмётки,
засвёдченоџ електронним цифровим пёдписом посадовоџ особиЈ митного
органу, яка здёйснила таку митну процедуру.

ЈЈЈЈ ВМД на паперовому носёџ вважањться оформленою за наявностё на
всёх џџ аркушахЈ вёдбиткаЈ особистоџЈ номерноџЈ печаткиЈ посадовоџ
особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

ЈЈЈЈ Електронна ВМД вважањться оформленою за наявностё внесеноџ до
декларацёџ за допомогою автоматизованоџ системи митного оформлення
вёдмёткиЈЈЈ проЈЈ завершенняЈЈ митногоЈЈ оформлення,ЈЈ засвёдченоџ
електронним цифровим пёдписом посадовоџ особи митного органу,Ј яка
завершила митне оформлення.Ј ђнформацёя про оформлення електронноџ
ВМД надсилањться декларанту електронним повёдомленням, засвёдченим
електронним цифровим пёдписом посадовоџ особи митного органу.

ЈЈЈЈ Оформлена ВМДЈЈ њЈЈ пёдтвердженнямЈ наданняЈ особёЈ праваЈ на
помёщення товарёв та/або транспортних засобёв уЈ заявленийЈ митний
режимЈ ёЈ прав та обов'язкёв зазначених у ВМД осёб щодо здёйснення
ними вёдповёдних фёнансових, господарських та ёнших операцёй.";

ЈЈЈЈ 6) у пунктё 9:

ЈЈЈЈ абзаци восьмийЈ ёЈ дванадцятийЈ виключити;Ј доповнитиЈЈ пункт
абзацом такого змёсту:

ЈЈЈЈ "Порядок оформлення, розподёлу та використання аркушёв ВМД на
паперовому носёџ форм МД-2,Ј МД-3,Ј МД-4,Ј МД-5, МД-6, МД-7 ё МД-8
( 910а-2007-п ) визначањться Держмитслужбою.";

ЈЈЈЈ пёсля слова "ВМД" доповнити словами "на паперовому носёџ";

ЈЈЈЈ 7) у пунктё 10:

ЈЈЈЈ перше реченняЈ абзацуЈ першогоЈ пёсляЈ словаЈ "ВМД" доповнити
словами "на паперовому носёџ";

ЈЈЈЈ абзац третёй викласти в такёй редакцёџ:

ЈЈЈЈ "У випадках,ЈЈЈ визначенихЈЈЈ Держмитслужбою,ЈЈЈ дозволяњться
використанняЈЈЈ бланкёвЈЈ њдиногоЈЈ адмёнёстративногоЈЈ документа,
додаткових аркушёв,Ј доповненьЈ ёЈ специфёкацёй,Ј виготовленихЈ за
допомогою комп'ютера.";

ЈЈЈЈ друге реченняЈ абзацуЈ четвертого пёсля слова "ВМД" доповнити
словами "на паперовому носёџ";

ЈЈЈЈ 8) доповнити Положення пунктами 10-1 ё 10-2 такого змёсту:

ЈЈЈЈ "10-1. РазомЈ зЈ ВМДЈ наЈ паперовомуЈЈ носёџЈЈ подањтьсяЈЈ џџ
електронна копёя,Ј яка використовуњться для прискорення здёйснення
процедур митного контролю та оформлення, а також формування митноџ
статистики.Ј ђнформацёя,Ј внесена декларантом до електронноџ копёџ
ВМД,Ј повиннаЈ вёдповёдатиЈ ёнформацёџ,Ј внесенёйЈ декларантомЈ до
оригёналу.

ЈЈЈЈ Формат електронноџ копёџ ВМД на паперовому носёџ та кодування
символёв визначаються Держмитслужбою зЈ оприлюдненнямЈ вёдповёдноџ
ёнформацёџ на веб-сайтё Держмитслужби в ђнтернетё.

ЈЈЈЈ 10-2. Електронна ВМД складањться ёз полёв граф,Ј передбачених
формами њдиного адмёнёстративного документа,Ј додатковихЈ аркушёв,
доповненьЈ ёЈ специфёкацёйЈ зЈ урахуваннямЈ вимогЈ пунктуЈ 9 цього
Положення.

ЈЈЈЈ Формат електронноџЈЈ ВМД,ЈЈ ёншихЈЈ електроннихЈЈ документёв,
необхёднихЈЈ дляЈЈ здёйсненняЈЈ митногоЈ контролюЈ таЈ оформлення,
кодування символёв, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою
зЈ оприлюдненням вёдповёдноџ ёнформацёџ на веб-сайтё Держмитслужби
в ђнтернетё.

ЈЈЈЈ Порядок таЈ умовиЈ електронногоЈ декларуванняЈЈ (використання
електронноџЈ ВМД для здёйснення декларування,Ј митного контролю та
оформленняЈЈ товарёвЈЈ ёЈЈ транспортнихЈЈ засобёв)ЈЈЈ визначаються
Держмитслужбою.";

ЈЈЈЈ 9) другеЈ реченняЈ абзацуЈ першого пункту 12 викласти в такёй
редакцёџ:Ј "НаЈ додатковихЈ аркушахЈ ВМДЈ (формиЈ МД-3ЈЈ ёЈЈ МД-5)
( 910а-2007-п ) зазначаютьсяЈ вёдомостё про товари, що мають рёзнё
коди згёдно з УКТЗЕД ( 2371а-142371б-142371в-14, 2371г-14 );
товариЈ зЈ однаковимЈ кодом згёдно з УКТЗЕД ( 2371а-142371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ),Ј якёЈ маютьЈ рёзнё данё (краџнуЈ походження,
ознаки та характеристики,Ј щоЈ впливаютьЈ наЈ застосуванняЈ ставок
ввёзного (вивёзного),Ј особливихЈ видёвЈ мита,Ј акцизногоЈЈ збору,
податку на додану вартёсть), а також в ёнших випадках,Ј визначених
Держмитслужбою.";

ЈЈЈЈ 10) пункти 14-16 виключити.

ЈЈЈЈ 2. ДоповнитиЈ постановуЈ КабёнетуЈЈ МёнёстрёвЈЈ УкраџниЈЈ вёд
1 березня 2002 р. N 243 ( 243-2002-п ) пунктом 1-1Ј такого змёсту:

ЈЈЈЈ "1-1. УЈЈ разёЈ митногоЈ оформленняЈ товарёв,Ј щоЈ вивозяться
(пересилаються) за межё митноџ територёџ Украџни,Ј заЈ електронною
вантажноюЈ митноюЈ декларацёњю замёсть оригёналу п'ятого основного
аркуша (примёрникаЈ декларанта)Ј вантажноџЈ митноџЈ декларацёџЈ на
паперовомуЈЈ носёџЈЈ використовуњтьсяЈ електроннаЈ вантажнаЈ митна
декларацёя.

ЈЈЈЈ За зверненнямЈ платникаЈ податкуЈ наЈ додануЈ вартёсть,Ј який
здёйснив операцёю з вивезення (пересилання) товарёв за межё митноџ
територёџ Украџни,Ј ёнформацёя про пёдтвердження фактуЈ здёйснення
такоџЈ операцёџЈ вноситьсяЈ заЈ допомогоюЈ автоматизованоџ системи
митного оформлення вёдповёдальною посадовою особою митного органу,
щоЈ здёйснювавЈ митне оформлення експорту товарёв,Ј до електронноџ
вантажноџ митноџ декларацёџ та засвёдчуњться електроннимЈ цифровим
пёдписом такоџ посадовоџ особи.

ЈЈЈЈ Оформлена митним органом електронна вантажна митна декларацёя
ёз внесеною до неџ ёнформацёњю про пёдтвердженняЈ фактуЈ вивезення
(пересилання)ЈЈ товарёвЈЈ заЈЈ межёЈЈ митноџЈЈ територёџЈ Украџни,
засвёдченою електронним цифровим пёдписом вёдповёдальноџ посадовоџ
особиЈЈ митногоЈЈ органу,ЈЈ передањтьсяЈЈ заЈЈ допомогоюЈЈ засобёв
ёнформацёйно-телекомунёкацёйнихЈЈЈ системЈЈЈ органамЈЈЈЈ Державноџ
податковоџ адмёнёстрацёџ та декларанту.".

{ Документ отримано з офёцёйного джерела http://zakon1.rada.gov.ua }
Читать еще:
  • В Украине импорт уверенно превалирует над экспортом...
  • Харкёвську митницю пёдпорядковано Держмитслужбё Украџни ...
  • У Харкові дозволили сертифікувати автомобілі.
  • Щодо рёчноџ плати за лёцензёю на оптову торгёвлю алкогольними напоями ...
  • Доллар вернется на круги своя
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +