https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

25.06.10

Харкёвськё митники на порозё свята

Раздел: Ј Ј Праздники

ЈЈЈ25 червня митники вёдзначають своњ професёйне свято. Державна митна служба Украџни вёдмётить 19-ту рёчницю з дня створення. Саме в цей день у 1991 роцё Верховною Радою Украџни прийнято Закон УРСР «Про митну справу в Украџнёћ, в якому проголошено, що Украџна як суверенна держава самостёйно створюњ власну митну систему ё здёйснюњ митну справу. Через рёк пёсля прийняття Закону, Указом Президента було започатковано професёйне свято День митноџ служби Украџни.
Праматёр’ю митних установ Слобожанщини була Харкёвська митниця, ёсторёя якоџ налёчуњ три перёоди ёснування: 1660-1753, 1870-1930, ё, нарештё, новётнёй перёод, який розпочався у 1989 роцё, коли у Харковё – одному ёз найкрупнёших промислових центрёв тепер уже колишнього Союзу РСР – починањ функцёонувати митний пост Киџвськоџ митницё.

ЈЈЈЩе у 1660 роцё харкёвському воњводё ђвану Офросимову було надёслано царську грамоту, якою повелёвалося збудувати в Харковё митну «ёзбућ ё для митного збору обрати так званих «цёлувальникёвћ (митникёв) зё служивих людей – «кого на таке дёло станећ.

ЈЈЈУ 1665 роцё харкёв’яни вперше були обкладенё оброком. Наступного року з них почали брати збёр за переџзд по мосту через рёчку Харкёв.

ЈЈЈДругий перёод ёснування Харкёвськоџ митницё починањться з 17 лютого 1870 року, коли була заснована Харкёвська головна складська митниця – одна ёз десяти внутрёшнёх митниць Росёџ. Завдання Харкёвськоџ митницё полягало у зборё мита ёз закордонних товарёв та поштових посилок безпосередньо у мёстё Харковё. Це давало можливёсть виписувати товари великими партёями ё на мёсцё переконуватись в џх якостё та придатностё, а також проводити необхёднё митнё обрядностё (процедури), уникаючи дорогих посередницьких послуг на кордонё, вибирати товари з митницё частинами протягом 3 рокёв та користуватись розстрочкою при сплатё мита пёд заклад ё вивозити товари за кордон через Харкёвську митницю.

ЈЈЈПёсля Лютневоџ революцёџ 1917 р. Харкёвська митниця залишалась у вёданнё Департаменту митних зборёв Мёнёстерства фёнансёв Тимчасового уряду. З квётня 1918 р. митниця переходить у вёдання Департаменту митних зборёв Мёнёстерства фёнансёв Украџнськоџ Народноџ Республёки. На початку 1919 р. Харкёвська митниця була њдиним митним органом в Украџнё, який здёйснював догляд за контрабандними справами. Вона практично не припиняла свого функцёонування в груднё 1918 ё в наступних 1919 та 1920 роках, працюючи за указом влади, яка змёнювалася.

ЈЈЈПёсля входження Украџни до СРСР Украџнська РСР була повнёстю вёдсторонена вёд участё у формуваннё митноџ полётики та органёзацёџ митноџ справи аж до 1989 р., коли наказами Головного управлёння державного митного контролю при Радё Мёнёстрёв СРСР вёд 14.08.1989р. та Украџнськоџ територёальноџ митницё вёд 07.09.1989 р. був створений Харкёвський митний пост, який з часом увёйшов до складу Киџвськоџ митницё.

ЈЈЈПёсля того, як у 1991 роцё почалася дёяльнёсть митноџ служби незалежноџ Украџни, було встановлено митний кордон з усёма сусёднёми державами, в тому числё ё з Росёњю. Митним кодексом Украџни, прийнятим Верховною Радою 12 грудня 1991 р., було визначено, що митницё розташовуються на митному кордонё Украџни, який спёвпадањ з державним кордоном, у пунктах пропуску на державному кордонё, через якё здёйснюњться залёзничне, автомобёльне, морське, рёчкове, повётряне або ёнше сполучення.

ЈЈЈУ квётнё 1992 р. на базё Харкёвського поста Киџвськоџ митницё було створено Харкёвську митницю, що стало вёдродженням багатовёковоџ традицёџ митноџ справи на Слобожанщинё.

ЈЈЈПёсля здобуття Украџною незалежностё районний центр Харкёвськоџ областё КупЂянськ став прикордонним мёстом. З липня 1992 року тут почав дёяти КупЂянський митний пост Харкёвськоџ митницё.

ЈЈЈНаказом Державного митного комётету Украџни ќ 28 вёд 04.02.1993 року КупЂянський митний пост було перетворено в КупЂянську митницю, яка пёдпорядковувалася Схёдному територёальному митному управлённю.

ЈЈЈУ груднё 2006 року на базё Схёдного територёального управлёння та Харкёвськоџ митницё наказом Голови Державноџ митноџ служби Украџни вёд 20.12.1996р. ќ 564 було створено Схёдну регёональну митницю, якёй були пёдпорядкованё Магёстральна, Куп’янська, Сумська, Глухёвська та Конотопська митницё

ЈЈЈУ липнё 2005 року Схёдну регёональну митницю було перетворено на Харкёвську митницю.

ЈЈЈНеобхёдно зазначити, що Державна митна служба Украџни в своџй роботё першочергово керуњться чётким розумённям того, що саме активнёсть суб’њктёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё њ умовою виконання митними органами поставлених завдань, у першу чергу по виконанню планових показникёв надходжень до Держбюджету Украџни.

ЈЈЈГоловною умовою збёльшення надходжень митних платежёв до держбюджету њ активёзацёя дёяльностё суб’њктёв ЗЕД, прискорення митного оформлення та забезпечення повноти декларування товарёв. Це, вёдповёдно, ё визначањ головнё завдання органёзацёџ митного контролю митнё процедури не повиннё служити бар’њром для здёйснення зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё.

ЈЈЈЗ метою покращення структури митних органёв, удосконалення й унёфёкацёџ механёзму здёйснення митного контролю та митного оформлення було розпочато роботи по оптимёзацёџ структури митних органёв Украџни, в результатё чого структура буде приведена у вёдповёднёсть ёз адмёнёстративно-територёальним устроњм краџни.

ЈЈЈЗгёдно з наказами Державноџ митноџ служби Украџни вёд 25.02.2010 ќ 161, ќ 162 з першого червня лёквёдовано Харкёвську та Куп‘янську митницё. А вёдповёдно до наказу Держмитслужби вёд 25.02.2010 ќ 163 «Про створення митного органу та митних постёвћ створено Харкёвську обласну митницю, яка почала дёяти з 01.06.2010. Сьогоднё штат Харкёвськоџ обласноџ митницё налёчуњ 1 114 спёвробётникёв. Очолив новостворену митницю професёонал з 16 рёчним стажем роботи Володимир ђванов.

ЈЈЈНеобхёдно зазначити, що на пересёчних громадянах нововведення нёяк не позначилися, митнё пости та пункти пропуску, як Харкёвськоџ так ё Куп’янськоџ митниць: автомобёльнё, залёзничнё та авёацёйнё – залишилися. Зоною дёяльностё Харкёвськоџ обласноџ митницё визначено мёсто Харкёв та Харкёвську область, мёсцем розташування – мёсто Харкёв. Новостворенёй митницё пёдпорядковуються наступнё митнё пости: «Куп’янськћ, «Харкёв–аеропортћ, «Товарнийћ, «Залёзничнийћ та митний пост «Автомобёльнийћ.

ЈЈЈПро рёвень вёдповёдальностё та ёнтенсивнёсть процедур митного контролю, що здёйснюњться ёнспекторським складом у пунктах пропуску через державний кордон, краще всього кажуть статистичнё данё.

ЈЈЈЗ початку 2010 року спёвробётниками Харкёвськоџ та Куп’янськоџ митниць оформлено майже 18 тисяч вантажёв та пропущено через митний кордон Украџни бёльше нёж 1 млн. транспортних засобёв, серед яких пасажирськё вагони, мёжнароднё автобуснё рейси та автотранспорт. Окрём того через митний кордон прослёдувало понад 3 млн. громадян.

ЈЈЈТобто щоденно в зонё дёяльностё Харкёвськоџ обласноџ митницё перетинањ кордон близько 20 тисяч громадян. Ви розумёњте, що це середнё статистичнё показники. А пёд час свят та з початком оздоровчого сезону кёлькёсть громадян ё транспортних засобёв, якё перетинають кордон, може зростати у кёлька разёв.

ЈЈЈЩо стосуњться фёскальноџ функцёџ, то за п’ять мёсяцёв поточного року Харкёвською обласною митницею до державноџ казни перераховано понад 1 млрд. грн. митних платежёв.

ЈЈЈЊ в дёяльностё Харкёвськоџ обласноџ митницё правоохоронна складова, яка для громадян, на жаль, не така приваблива.

ЈЈЈЗа п’ять мёсяцёв поточного року ёнспекторським складом митницё виявлено та задокументовано 378 порушень митних правил на загальну суму 11,5 мёльйонёв гривень, порушено 15 кримёнальних справ на суму 2,5 мёльйони гривень (предметами контрабанди були наркотичнё засоби, холодна зброя, боњприпаси, ёкони, промислове обладнання тощо).

ЈЈЈНеобхёдно зазначити, що за п’ять мёсяцёв поточного року куп’янськими та харкёвськими митниками за допомогою службових собак було виявлено 16 фактёв незаконного перемёщення наркотичних засобёв, загальною вагою майже 16 кг. А вже вёд спочатку дёяльностё Харкёвськоџ обласноџ митницё у потягах московського напрямку було виявлено три випадки контрабанди наркотикёв загальною вагою понад 7 кг. Це вкрай небезпечне явище, за яке передбачена кримёнальна вёдповёдальнёсть. Серед 15 кримёнальних справ, порушених митницею, 9 за контрабанду наркотикёв.

ЈЈЈДе тёльки не приховували порушники заборонене зёлля – ё в особистих речах, ё в упаковках харчових продуктёв, ё в конструктивних порожнинах мёжстельового простору залёзничних вагонёв службовё собаки митницё завжди знайдуть схованку. Так, найбёльшу наркотичну схованку – 13 кг. було виявлено пёд час митно-прикордонного контролю потягу «Сёмферополь – Москваћ за допомогою службового собаки митницё, лабрадору Бандё. Останнёй випадок стався ввечерё 10 червня, коли службовий собака митницё, доберман Шакёра, у потязё того ж сполучення допомёг виявити прихований на багажнёй полицё згорток з речовиною рослинного походження вагою 1,4 кг.

ЈЈЈНовопризначений начальник Харкёвськоџ обласноџ митницё радить ё нашим спёввётчизникам, ё ёноземним гостям не порушувати закон, адже за перемёщення через митний кордон Украџни наркотичноџ речовини передбачена кримёнальна вёдповёдальнёсть незалежно вёд ваги наркотику, навёть за 1 грам!

ЈЈЈА щоб для громадян не виникало несподёванок пёд час перетину митного кордону потрёбно всём дотримуватись вимог законодавства Украџни та правил перемёщення через митний кордон товарёв, транспортних засобёв та особистих речей.

ЈЈЈАктуальна тема для розвитку росёйсько-украџнського кордону – збёльшення кёлькостё пропускних пунктёв. Безперечно, це загальнодержавна проблема. Вёдкриття пунктёв пропуску на державному кордонё та розбудова ёнфраструктури згёдно з мёжнародними нормами потребуњ значних коштёв.

ЈЈЈНазрёла необхёднёсть реконструкцёџ пункту пропуску «Готёвкаћ. У зв’язку ёз пёдготовкою до футбольного чемпёонату Њвро-2012 на «Готёвцёћ необхёдно створити всё умови для комфорту автомобёлёстёв, котрё перетинають порубёжжя. Сьогоднё на пропускному пунктё дёњ всього 12 смуг в’џзду на вёдмёну вёд 32 смуг на сумёжному росёйському пунктё «Нехотњњвкаћ. Згёдно з програмою реконструкцёџ та пёдготовки прикордонного пункту до Њвро-2012 плануњться надходження з державного бюджету 21 млн. грн.

ЈЈЈДо кёнця третього кварталу заплановано завершення модернёзацёџ Харкёвського аеропорту, яка також була обумовлена пёдготовкою до «Њвро-2010ћ, у зв’язку з цим митний пост «Харкёв–Аеропортћ Харкёвськоџ обласноџ митницё почне працювати в умовах нового пасажирського термёналу. А це означањ, що покращаться умови перетину кордону, збёльшаться площа та пропускна спроможнёсть пункту пропуску. Рентгеноскопёчну установку «Рапёсканћ також буде змёнено на бёльш потужну та сучасну.

ЈЈЈУпродовж вёкёв митниця була ё залишањться одним ёз найбёльш суттњвих ёнститутёв держави.

Источник: Державна митна служба Украџни MDoffice

Читать еще:
  • Щодо кодування товару "компонент моторного палива альтернативний"
  • Перелік товарів, що підлягають обов'язковій лабораторній перевірці у березні 2008 року
  • Співпраця з ЄС
  • Украина запретила ввоз российского мяса птицы...
  • Наказ ќ 735 Про запровадження њдиноџ форми заяви пёдприњмства, подання якоџ митному органу передуњ митному оформленню товарёв ё транспортних засобёв ...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +